REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEKSzczegóły karty

WSO-09 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-11-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK
Skasowany

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

• wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania WSO-09-01).
Załączniki:
- dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
UWAGA: dokument ten pozostanie w aktach rejestracji pojazdu.
Do wglądu:
1. oryginał dowodu własności pojazdu,
2. oryginał dowodu rejestracyjnego (jeżeli pojazd był już rejestrowany),
3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium Unii Europejskiej,
4. oryginał dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej,
5. oryginał tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonanego przez tłumacza przysięgłego,
6. oryginał dowodu wpłaty tzw. opłaty recyklingowej (patrz dodatkowe informacje) albo oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów,
7. tablice rejestracyjne (jeżeli pojazd był zarejestrowany), w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych zamiast tablic właściciel dołącza stosowne oświadczenie,
8. dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.

UWAGA: z przedłożonych dokumentów opisanych w punkcie 1-6 zostaną wykonane kopie, które pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 18, 20, 21, 22
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 18, 20, 21, 22
Nadzór (uwagi):  p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. 062 50 49 791

Termin

bezpośrednio, po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. W dniu złożenia wniosku otrzymasz:
  • decyzję o rejestracji czasowej pojazdu,
  • pozwolenie czasowe,
  • zalegalizowane tymczasowe tablice rejestracyjne.

Opłaty

• opłata komunikacyjna

18,50 zł - pozwolenie czasowe,
12,50 zł - nalepki na tablice tymczasowe samochodowe,
6,25 zł - nalepka na tablicę tymczasową do przyczepy, motocykla lub motoroweru,
30,00 zł - tablice tymczasowe na samochód,
15,00 zł - tablice tymczasowe na przyczepę,
12,00 zł - tablice tymczasowe motocyklowe lub motorowerowe,
Przy wywozie pojazdu za granicę opłata za tablice wynosi:
80,00 zł - samochodowe,
40,00 zł - przyczepy,
40,00 zł - motocyklowa,
30,00 zł - motorowerowa,

• opłata ewidencyjna

0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie znaków legalizacyjnych,
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,

• opłata skarbowa

17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-748, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.
UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”, 

• Dowód wniesienia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł - nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju po 1 stycznia 2016r. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju- w przypadku importu, wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.

• opłatę recyklingową 500 zł należy wpłacić na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III oddział w Warszawie 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014,

UWAGA: dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu nr VIN (nr nadwozia, podwozia lub ramy), 


• opłata recyklingowa dotyczy pojazdów samochodowych M1 i N 1 oraz trójkołowych pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli trójkołowych,
- kategoria M 1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc (oprócz siedzenia kierowcy),
- kategoria N 1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max dopuszczalną masę nieprzekraczalną 3,5 tony,
• zarejestrować pojazd w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
• za dowód własności uważa się w szczególności jeden z następujących dokumentów:
umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
• w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie,
• rejestracji czasowej dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu aby umożliwić:
- wywóz pojazdu z granicę,
- przejazd pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- przejazd pojazdu, związany z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,
• rejestracji czasowej dokonuje się również na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części, by umożliwić badania – na okres sześciu miesięcy,
• po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie i tablice tymczasowe muszą być zwrócone z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę.

 • wniosek o rejestrację można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Podstawa prawna

•art. 72, art. 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1990.)
• §6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038.)
• §2, §3, §4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016 r. 689.)
• §2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U.2016 r. poz. 1377 z późn. zm.)
• załącznik nr 1 §2 ust. 4-6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. 2016 r., poz. 1088 z późn. zm.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)

Załączniki


Skasowany

Dodany dnia: 2018-11-15 Przez: Jackowska Dorota
Akceptowany dnia: 2019-04-26 07:04:07 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2019-08-23 03:31:30 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-01-04 - 2018-11-15 13:05:52
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2017-12-06 - 2018-01-04 12:42:43
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-08-11 - 2017-12-06 09:25:35
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-07-06 - 2017-08-11 08:49:29
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-07-04 - 2017-07-06 12:15:27
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-02-20 - 2017-07-05 11:24:46
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-03-03 12:39:38
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-05-17 - 2016-12-06 10:13:27
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-11-23 - 2016-05-24 10:38:58
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2015-07-20 - 2015-12-07 07:50:44
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-07-21 11:52:19
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2015-02-26 - 2015-06-05 12:25:47
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2015-01-07 - 2015-02-27 09:00:26
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2014-04-29 - 2015-01-28 14:22:46
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2013-09-05 - 2014-07-15 10:50:09
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja