ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH KONSTRUKCYJNYCH W POJEŹDZIE ZMIANA DANYCH TECHNICZNYCH Szczegóły karty

WSO-15 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-01-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAWIADOMIENIE O ZMIANACH KONSTRUKCYJNYCH W POJEŹDZIE ZMIANA DANYCH TECHNICZNYCH
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

• wniosek zawiadomienia o dokonanych zmianach w pojeździe (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-15-01).

Załączniki:
• oryginał zaświadczenia z dodatkowego badania technicznego,
• oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
• faktura lub oświadczenie potwierdzające wykonanie zmian w pojeździe,
• dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:
• oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
• dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 18, 20, 21, 22
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
Nadzór (uwagi): p.o.  Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. 062 50 49 791

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wykonaj dodatkowe badania techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów,
2. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
4. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy dowód rejestracyjny  jest gotowy do odbioru,
5. Przyjdź po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

  • opłata komunikacyjna
    54,00 zł - dowód rejestracyjny,
  • opłata ewidencyjna
    0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego,
  • opłata skarbowa
    17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa zawiadomienia osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

• szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-744, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.
UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,
• zawiadomić o zamianach w pojeździe w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
• odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
- dotychczasowego dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- karty pojazdu, jeżeli była wydana,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• art. 78 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (  Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.)
• §14 ust 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1038.)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016, poz. 689)
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2060 z późn. zm.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn.  zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-01-04 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2018-06-01 11:48:48 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2019-12-12 09:52:01 Przez: Gość