Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.Szczegóły karty

WGM-10 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-03-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Lubecka Maria

Osoba Nadzorująca: Pilas Michał

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zgodny z drukiem WGM-10-01 albo WGM 10-02
2. Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona
  • w przypadku gdy reprezentujesz osobę wnioskującą o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta
piętro III, pokój 67a, telefon 62 7654388
2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa parter, pokój nr 5, telefon 62 5049726

O sposobie rozpatrzenia sprawy wnioskodawca zostanie powiadomiony na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin


Miesiąc od złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy we wskazanym wyżej terminie , wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

Sposób załatwienia sprawy


1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 10-01 albo WGM 10-02
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wypełnij formularz o udzielenie pomocy publicznej na druku WGM-10-03
3. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

  • Bonifikaty dotyczą tylko nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
  • Mogą być udzielane tylko osobom fizycznym ( na ich wniosek ), których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok za który opłata ma być wnoszona.
  • Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
  • Udzielona 50% bonifikata obowiązuje tylko na dany rok. 
  • Wynikiem załatwienia sprawy jest udzielenie lub odmowa udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
  • wniosek może zostać złożony na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2018, poz.121 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 362)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1807 z późn.zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-03-16 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2018-07-04 12:16:25 Przez: Pilas Michał
Generowany dnia: 2019-09-17 20:08:05 Przez: Gość