Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy, powiatu albo Skarbu Państwa.Szczegóły karty

WGM-02 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-09-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy, powiatu albo Skarbu Państwa.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Życiński Krzysztof

Osoba Nadzorująca: Pilas Michał

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy, powiatu albo Skarbu Państwa zgodne z drukiem WGM-02-01
 2. Załączniki:
 • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą zainteresowanie nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • Ponadto prosi się o załączenie  
 • w przypadku zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem lub pawilonem handlowym należy dostarczyć pozwolenie na budowę, umowę dzierżawy gruntu, oświadczenie, że garaż lub pawilon handlowy został wybudowany ze środków własnych, w przypadku gdy o nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu ubiegają się następcy prawni – prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia albo umowę kupna sprzedaży

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67(sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:

 •  nieruchomości gminne i powiatowe -Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta, piętro III, pokój 60, telefon 62 7654364 lub 62 7654465
 •  nieruchomości Skarbu Państwa - Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa: parter, pokój 5, telefon 62 7654393

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze bezprzetargowej:
Protokół rokowań podpisywany jest osobiście w siedzibie Urzędu w pokojach wskazanych wyżej. Przy podpisaniu protokołu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze przetargu
Informacje o trybie i warunkach przetargu ogłaszane są w prasie, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Termin


Z uwagi na cywilno-prawny tryb postępowania przewidywany termin załatwienia sprawy od 3 do 9 miesięcy, licząc od dnia przeznaczenia nieruchomości do oddania w użytkowanie wieczyste tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości. Dopuszcza się załatwienie sprawy po wskazanym wyżej terminie w przypadku konieczności uzgodnienia wszystkich niezbędnych warunków umowy lub innych przyczyn niezależnych od sprzedającego lub wnioskodawcy.

Sposób załatwienia sprawy

1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 02-01.
2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty


Brak opłat za przyjęcie zgłoszenia zainteresowania nabyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Tryb odwoławczy

 • W przypadku nabywania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze bezprzetargowej brak trybu odwoławczego (tryb cywilno-prawny, uzgodnienia stron).
 • W przypadku nabywania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze przetargowej uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do:

- Wojewody Wielkopolskiego jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa
- Prezydenta Miasta Kalisza jeżeli przetarg dotyczy nieruchomości gminnych lub powiatowych.

Informacje dodatkowe

 • Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej następuje z równoczesnym przeniesieniem własności budynków i innych urządzeń posadowionych na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, których równowartość podlega zapłacie przed zawarciem umowy.
 • Użytkownik wieczysty zobowiązany jest do wpłacenia przed zawarciem umowy notarialnej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (w wysokości od 15-25% ceny) oraz do ponoszenia opłat rocznych płatnych do 31 marca każdego roku. Opłaty rocznej nie nalicza się za rok, w którym nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste. Opłaty roczne mogą być aktualizowane nie częściej niż raz na trzy lata w przypadku zmiany wartości gruntu.
 • Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego następuje w formie aktu notarialnego na podstawie protokołu rokowań albo protokołu z przeprowadzonego przetargu.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490)
4. Uchwała Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 185, poz. 3139).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-09-08 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2018-03-16 09:39:46 Przez: Pilas Michał
Generowany dnia: 2021-12-07 20:40:42 Przez: Gość