Orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodzinySzczegóły karty

WZKO-04 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wydział: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Koszyczarek Ewa, Quoos Aleksander

Osoba Nadzorująca: Kałużny Dominik

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o orzeczenie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
 2. Do wniosku, dołącza się, odpowiednio do okoliczności sprawy:
  • oświadczenie osoby lub członka rodziny o braku innych pełnoletnich członków rodziny, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa, obowiązanych do sprawowania opieki;
  • ostateczne orzeczenie o uznaniu członka rodziny za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji, wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 291 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn.  zm.), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. , poz. 586 z poźn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r., poz. 723), lub zaliczonego do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) - w przypadku złożenia wniosku o uznanie konieczności sprawowania  bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, uznanym za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji;
 3. Oświadczenie woli członka rodziny, wyrażające zgodę na sprawowanie nad nim bezpośredniej opieki przez osobę - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba;
 4. Oświadczenie woli osoby, wyrażające zgodę na sprawowanie przez nią bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny - w przypadku gdy wnioskodawcą jest członek rodziny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Kalisz ul. Kościuszki 1a
Szczegółowe informacje:
IV piętro, pokój nr 403 – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
tel.: 062 765 44 36 e-mail:wzkso@um.kalisz.pl

Termin

Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art 133 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej              ( Dz. U z 2021 r. poz. 372) żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w ustawie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej). Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy, o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

Art. 39a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372).

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2021-07-12 Przez: Koszyczarek Ewa
Akceptowany dnia: 2021-07-12 10:17:29 Przez: Kałużny Dominik
Generowany dnia: 2021-10-26 12:52:23 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-01 - 2021-07-12 10:37:05
  Przez: Koszyczarek Ewa
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-05-06 - 2021-07-01 12:34:59
  Przez: Kałużny Dominik
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-09-02 - 2020-05-06 11:50:06
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-07-11 - 2019-09-02 09:16:08
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-03-21 - 2018-07-11 10:19:44
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-05-22 - 2018-03-21 11:39:59
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-04-19 - 2017-05-26 05:43:25
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-04-24 - 2016-04-19 12:37:33
  Przez: Karman Włodzimierz
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-04-24 - 2015-04-24 13:22:57
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2015-03-30 - 2015-04-24 11:16:28
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2013-04-26 - 2015-03-30 13:56:16
  Przez: Quoos Aleksander
  Poprzednia wersja