PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘSzczegóły karty

WBUA-02 (17)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-12-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ
Historyczny

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Brzozowska Bukwa Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę wg wzoru,
 • Dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. 
 • Dziennik budowy z aktualnymi wpisami.
 • Zgoda strony na rzecz której ww. decyzja została wydana - na jej przeniesienie na rzecz wnioskującego.
 • Oryginał decyzji o pozwoleniu na budowę - do wglądu. 
 • Kopię aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla osób prawnych, lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 7654-378

Miejsce składania wniosków i podań - parter, pokój nr 18, tel. (62) 7654-371
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzgodnień wniosku – II piętro, pok. 46 tel. (62) 7654-360, 7654-313
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, II piętro pok. 43 tel. (62) 7654-308 lub Z-ca Naczelnika Wydziału, II piętro pok. 42a tel. (62) 7654-353.

Termin

Załatwienie sprawy następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.
Decyzję należy odebrać w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury pok. 46.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm. )

Opłata wynosi – 90 zł

Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego ul. Główny Rynek 20, Ratusz, ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze) lub przelewem na konto:

Miasto Kalisz ul. Główny Rynek 20 nr 07102022120000580203875440 ze wskazaniem przedmiotu opłaty, za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, II piętro, pokój nr 44.

Informacje dodatkowe

 • Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Główny Rynek 20. Dane osobowe są przetwarzane w celu wydania pozwolenia na budowę i mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wnioskodawca ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Obowiązek podania danych wynika z przepisu prawa budowlanego (art. 32 ust. 6. ustawy z dnia 7 lipca 1994).
 • wbua@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-12-29 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2018-03-01 11:36:53 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2021-12-01 04:24:47 Przez: Gość