UZYSKANIE DECYZJI O NADANIU STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGOSzczegóły karty

WE-04 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-12-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DECYZJI O NADANIU STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Marczak Karolina

Osoba Nadzorująca: Witczak Mariusz

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (plik do pobrania - WE-04-01),
 • Załączniki :
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kopie),
  • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem (kopia),
  • zaświadczenie dyrektora szkoły (plik do pobrania - WE-04-02),
  • w przypadku zmiany nazwiska kopia aktu zawarcia/rozwiązania związku małżeńskiego lub kopia dowodu osobistego.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Kaliszu,
Wydział Edukacji, ul. Kościuszki 1a,

Złożenie/odbiór dokumentów
wejście A, I piętro, p.109,
tel. 50-49-759, e-mail: kmarczak@um.kalisz.pl
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela zostanie wręczony przez Prezydenta Miasta Kalisza podczas uroczystego spotkania o terminie którego zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie lub dokument będzie można odebrać osobiście.

Termin

Uzyskanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 • do dnia 31 sierpnia w przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca danego roku ,
 • do dnia 31 grudnia w przypadku złożenia wniosku do 31 października danego roku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku z postępowania egzaminacyjnego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I ptr., pokój 109.

Informacje dodatkowe

Dotyczy nauczycieli kontraktowych.

Kopie dokumentów przedkładanych w postępowaniu na stopień awansu zawodowego mogą zostać poświadczone przez:

 • notariusza,

 • organ państwowy lub podmiot wykonujący zadania z zakresu administracji publicznej, jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub podmiotu (np.: w stosunku do dyplomu ukończenia szkoły wyższej, świadectw ukończenia studiów podyplomowych przez odpowiedni organ szkoły wyższej, w stosunku do świadectw ukończenia kursów kwalifikacyjnych przez dyrektora właściwego ośrodka doskonalenia nauczycieli, w stosunku do aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego przez dyrektora szkoły, który go wydał),

 • występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym, o ile do złożonego wniosku zostało załączone pełnomocnictwo,

 • pracownika Wydziału Edukacji (w związku ze zmianą KPA upoważniony pracownik prowadzący postępowanie będzie miał możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem przedstawionych dokumentów - w tym przypadku należy dostarczyć oryginały (do wglądu) i kserokopie, które zostaną na miejscu poświadczone za zgodność)

Podstawa prawna

 1. Art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 393)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-12-04 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2018-02-22 08:01:57 Przez: Witczak Mariusz
Generowany dnia: 2020-08-03 20:37:54 Przez: Gość