Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk.Szczegóły karty

WKST-15 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-10
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk.

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Bożek Artur

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

Wniosek do Prezydenta Miasta Kalisza, który powinien zawierać:
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres organizatora,
2) nazwę i adres lub lokalizacje planowanego kąpieliska,
3) wskazanie długości linii brzegowej kąpieliska,
4) wskazanie przewidywanej maksymalnej liczby osób korzystających dziennie z kąpieliska,
5) wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia kąpieliska,
6) opis infrastruktury kąpieliska, w tym urządzeń sanitarnych.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul.Kościuszki 1 a

tel. 62 5049702 lub -703
fax 62 5049701
e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Termin

Wniosek należy złożyć do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy.

Sposób załatwienia sprawy

1. Nie później niż do 31 maja poprzez wywołanie uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta Kalisza.
2. Wpisanie kąpieliska do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

1. Podanie do publicznej wiadomości projektu ww. uchwały celem zgłaszania uwag w terminie nie krótszym niż 21 dni.
2. prezydent wpisuje kąpieliska lub aktualizuje wpis do ewidencji kąpielisk w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały RMK.
3. Organizator kąpieliska jest obowiązany niezwłocznie zgłosić zmianę danych zawartych w ewidencji kąpielisk.
4. Organizatorem kąpieliska może być osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy Prawo wodne) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

Art. 34 b ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2022-11-09 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2022-11-10 12:18:24 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2023-05-30 07:12:53 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-04-20 - 2023-04-20 08:12:25
  Przez: Wesołowska Izabela
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-20 - 2022-11-10 12:18:24
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-09-11 - 2021-07-20 11:33:05
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-08-21 - 2019-10-31 08:56:50
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-07-23 - 2019-08-21 11:27:38
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-09-18 - 2018-07-23 12:45:53
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-09-18 - 2017-09-18 12:33:14
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-09-18 12:26:25
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-07-09 - 2016-12-06 13:05:01
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-07-16 - 2015-07-09 12:46:03
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2012-05-31 - 2014-07-16 09:15:42
  Przez: Ścisła Marzena
  Poprzednia wersja