1. Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. 2. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.Szczegóły karty

WGOŚ-05 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-06-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

1. Uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza. 2. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Smolarek Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Albin Anna

Wymagane dokumenty

1. Wniosek sporządzony przez interesanta

Załączniki:

  • dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał)
  • kopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (np. KRS, EDG)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisku ds. środowiska, pokój nr 35, tel. 062 7654 409
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 31, 34 tel. 062 7654 406 lub 7654405

Termin


Niezwłocznie, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego - nie później niż 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Decyzja, przyjęcie zgłoszenia
  2. Decyzja zostanie przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Lp.Rodzaj decyzjiWysokość opłaty skarbowej
1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  • 2011,00 zł duży przedsiębiorca
  • 506,00 zł podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorcy oraz mały i średni przedsiębiorca
2. Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko
  • 120,00 zł

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20
nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
lub w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu: ul. Główny Rynek 20 lub ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów)

Tryb odwoławczy


W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 7654 409.

Podstawa prawna

  1. art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. 2017r., poz. 519 ze zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 r., Nr 130, poz. 880)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-06-28 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2018-02-22 08:17:19 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2020-07-11 10:18:32 Przez: Gość