Uzyskanie dotacji przez kaliskie kluby sportowe w trybie uchwały Nr XI.147.2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594).Szczegóły karty

WKST-14 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-10
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie dotacji przez kaliskie kluby sportowe w trybie uchwały Nr XI.147.2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594).

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Bogaczyk Urszula, Grzeszczyk Karolina

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

 1. Oferta - Wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik do ww. uchwały) zawierający dane wnioskodawcy, dane merytoryczne dotyczące realizacji zadania z zakresu sportu, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne informacje dotyczące zadania.
 2. Załączniki wskazane w druku wniosku oraz w ogłoszeniu konkursowym Prezydenta Miasta Kalisza.

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym przyjmowane są
w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a.

Termin

 1. Pierwszy konkurs (wg ogłoszenia) po przyjęciu przez Radę Miasta Kalisza i RIO projektu budżetu na dany rok budżetowy, w którym realizowane jest zadanie.
 2. Ewentualne następne konkursy w miarę potrzeb i posiadanych możliwości budżetowych.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Ogłoszenie przez Prezydenta Miasta Kalisza konkursu ofert z określeniem w szczególności: rodzaju zadania, miejsca i terminu jego realizacji oraz kryteriów przyznawania dotacji.
 2. Zamieszczenie ogłoszenia konkursowego na stronie internetowej Miasta, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń UM.
 3. Powołanie przez Prezydenta Miasta Kalisza Komisji Konkursowej.
 4. Ocena wniosków – ofert przez Komisję Konkursową, wytypowanie klubów i zadań wraz z propozycją przyznania dotacji.
 5. Przedstawienie Prezydentowi Miasta Kalisza wykazu ofert złożonych przez kluby sportowe wraz z proponowaną przez Komisję wysokością dotacji z budżetu na dany rok budżetowy.
 6. Wybór ofert i ustalenie dotacji przez Prezydenta Miasta.
 7. Przedstawienie Komunikatu z rozstrzygnięcia konkursu ofert na stronie internetowej Miasta Kalisza, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta będącego jednocześnie odpowiedzią na złożone wnioski.
 8. W przypadku otrzymania dotacji niższej od wnioskowanej, weryfikacja kosztorysów i harmonogramów realizacji zadań przez oferentów.
 9. Zawarcie umów z klubami sportowymi, którym dotacja została przyznana.
 10. Rozliczanie dotacji poprzez złożenie sprawozdania z realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od rozstrzygnięcia dotyczącego przyznanych dotacji nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje można uzyskać
w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza
ul. Kościuszki 1a., tel. 62 50-49-706, 62 50-49-701, e – mail: wksit@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594).

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2022-11-09 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2022-11-10 12:10:58 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2023-05-30 09:00:31 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-03-17 - 2022-11-10 12:10:58
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-07-23 - 2021-03-17 13:10:26
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2015-07-09 - 2018-07-23 12:45:41
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2013-01-28 - 2015-07-09 12:24:27
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja