Zgłaszanie kandydatów do nagród rzeczowych o wartości nieprzekraczajacej 500 zł lub wyróżnień sportowych Prezydenta Miasta Kalisza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe składane w ciągu całego rokuSzczegóły karty

WKST-13 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłaszanie kandydatów do nagród rzeczowych o wartości nieprzekraczajacej 500 zł lub wyróżnień sportowych Prezydenta Miasta Kalisza dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe składane w ciągu całego roku

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Grzeszczyk Karolina

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

I. Przyznawanie nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Kalisza

Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem o nagrodę pieniężną – wg wzoru stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r.

II. Przyznawanie nagród rzeczowych Prezydenta Miasta Kalisza

Pisemne zapotrzebowanie na nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej wartości
500 zł /bez wzoru/.

III. Przyznawanie wyróżnień Prezydenta Miasta Kalisza

Pisemne zapotrzebowanie na wyróżnienia w postaci: pucharu, dyplomu, grawertonu, statuetki, medalu, listu gratulacyjnego /bez wzoru/.

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
Urzędu Miasta Kalisza
ul. T. Kościuszki 1a, III piętro.

Termin

 1. Wnioski na nagrody pieniężne dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
 2. Pisemne zapotrzebowania na nagrody rzeczowe o wartości nieprzekraczającej 500 zł,
 3. Pisemne zapotrzebowania na wyróżnienia w postaci: pucharu, dyplomu, grawertonu, statuetki, medalu i listu gratulacyjnego,

które zostaną wręczone podczas uroczystych spotkań i imprez organizowanych z okazji Jubileuszy, w trakcie trwania imprez sportowych, za wybitne wyniki sportowe osiągnięte na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Świata, należy składać w ciągu całego roku.

Sposób załatwienia sprawy

I. Przyznawanie nagród pieniężnych

 1. Składanie wniosków do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu.
 2. Zbiorcze zestawienie wniosków przez merytoryczny Wydział. 
 3. Powołanie przez Prezydenta Miasta Kalisza Komisji ds. pieniężnych nagród sportowych wraz z określeniem zasad jej funkcjonowania
 4. Zaopiniowanie kandydatur przez Komisję.
 5. Akceptacja przez Prezydenta Miasta Kalisza nagrodzonych osób wraz ze wskazaniem wysokości nagród pieniężnych.
 6. Wręczenie nagród.

II.Przyznawanie nagród rzeczowych o wartości nieprzekracząjacej 500 zł

 1. Składanie zapotrzebowań do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu.
 2. Akceptacja przez Prezydenta Miasta Kalisza nagród rzeczowych.
 3. Wręczenie nagród rzeczowych.

III. Przyznawanie wyróżnień sportowych

 1. Składanie zapotrzebowań do Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu.
 2. Akceptacja przez Prezydenta Miasta Kalisza wyróżnień sportowych.
 3. Wręczenie wyróżnień.

Opłaty


Brak

Tryb odwoławczy


Brak

Informacje dodatkowe

I. Uprawnieni do zgłaszania wniosków i zapotrzebowań:

 1. stowarzyszenia i związki sportowe oraz kluby sportowe zrzeszające osoby, na które składa się wniosek,
 2. radni Rady Miasta Kalisza,
 3. Rada Sportu,
 4. redakcje kaliskich mediów.

II. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Kalisza może z własnej inicjatywy przyznać nagrody rzeczowe, wyróżnienia lub nagrody pieniężne z pominięciem procedury.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej ) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3596).

Załączniki

Dodany dnia: 2022-11-09 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2022-11-10 09:14:39 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2023-05-30 07:50:16 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-03-17 - 2022-11-10 09:14:39
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-07-23 - 2021-03-17 13:14:28
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2015-07-09 - 2018-07-23 12:45:36
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2015-05-29 - 2015-07-09 12:24:12
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2015-05-27 - 2015-05-29 12:05:27
  Przez: Pastuszak Marzena
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2013-01-28 - 2015-05-27 09:44:01
  Przez: Pastuszak Marzena
  Poprzednia wersja