UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGOSzczegóły karty

WGK-05 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-12-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Zalewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P) wraz z uszczegółowieniem (formularze P1-P8) – pliki do pobrania.

Miejsce załatwienia sprawy


Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 56, tel. 062 7654 362, p. 71 tel. 062 76 54 376

Termin


Niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy  1.Złóż wniosek;

  2.Odbierz Dokument Obliczenia Opłaty;

  3.Opłać Dokument Obliczenia Opłaty;

  4.Przedstaw dowód wniesienia opłaty;

  5.Odbierz zamówione materiały wraz z licencją.


  Opłaty  Opłata po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Urzędu: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto mBank nr: 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002

  UWAGA: Od dnia 1.01.2018 r. obowiązywał będzie nowy numer rachunku bankowego w PKO BP S.A.
                nr: 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

  Tryb odwoławczy

  Stronie służy prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu do Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
  w Poznaniu.

  Informacje dodatkowe

  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczy w szczególności zakupu map ewidencyjnych i zasadniczych (formularz nr P i P3) lub informacji z bazy danych ewidencji gruntów i budynków (formularz nr P i P1).

  Przykładowe ceny:

  - mapa ewidencji gruntów i budynków A4 czarno-biała – 7,40 zł

  - mapa ewidencji gruntów i budynków A4 kolorowa – 10,50 zł

  - mapa zasadnicza A4 czarno-biała – 15,80 zł

  - mapa zasadnicza A4 kolorowa – 22,50 zł

  e-maile:

  wgk@um.kalisz.pl

  podgik@um.kalisz.pl

  Podstawa prawna

  ·art. 40a - j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 roku poz. 2101),

  Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.).

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie    w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz U. z 2017 r. poz. 1989).

  Załączniki


  Historyczny

  Dodany dnia: 2017-12-14 Przez: Zalewska Anna
  Akceptowany dnia: 2018-01-03 11:28:12 Przez: Marczak Michał
  Generowany dnia: 2023-01-28 07:23:03 Przez: Gość