ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI Szczegóły karty

WGK-12 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-11-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Paprzycka Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

  • Wniosek osoby uprawnionej ze wskazaniem nieruchomości rozgraniczanych (adres, nr obrębu ewidencyjnego, nr działek rozgraniczanych ), odpis z księgi wieczystej, mapa ewidencyjna z oznaczeniem granic które podlegają rozgraniczeniu oraz pokwitowanie wpłaty opłaty skarbowej. We wniosku można wskazać geodetę, który przeprowadzi rozgraniczenie.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
III piętro p. 71, tel. 062 7654 376

Termin

Do 30 dni wydanie postanowienia wszczynającego postępowanie administracyjne.

Do 30 dni po otrzymaniu od geodety ( wykonawcy rozgraniczenia) wszystkich niezbędnych dokumentów następuje wydanie decyzji zatwierdzającej rozgraniczenie nieruchomości bądź umarzającej postępowanie
i przekazanie sprawy do sądu.

W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności- okresów zawieszenia postępowania oraz okresu opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.

2. Odbierz postanowienie o wszczęciu postępowania, upoważnieniu geodety do wykonania czynności

rozgraniczeniowych.

3. Odbierz decyzję zatwierdzającą rozgraniczenie lub umarzającą postępowanie.

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa na konto mBank 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

lub w kasie urzędu

Tryb odwoławczy

  • Jeżeli jesteś niezadowolony z przebiegu postępowania rozgraniczeniowego możesz po otrzymaniu decyzji w terminie 14dni od doręczenia zwrócić się do Prezydenta Miasta Kalisza o przekazanie sprawy do Sądu Rejonowego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

Rozgraniczenia wykonywane są na wniosek strony. Właściciele gruntów rozgraniczanych w tym sąsiednich

- zobowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu nieruchomości

- ponoszą koszty proporcjonalnie do ilości punktów granicznych i linii granicznych będących przedmiotem rozgraniczenia

W przypadku ewentualnego poniesienia kosztów przez Urząd wydane zostaną postanowienia zobowiązujące strony do ich pokrycia ze wskazaniem terminu i sposobu spłaty.

wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  • Rozdział 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101).
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999r., Nr 45 poz. 453)
  • Część I ust.53 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006r. (tj, Dz. U. 2016 roku, poz. 1827).

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-11-30 Przez: Paprzycka Małgorzata
Akceptowany dnia: 2018-01-03 11:27:53 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2021-12-01 03:28:29 Przez: Gość