Nabycie przez najemcę lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy. Szczegóły karty

WGM-14 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Nabycie przez najemcę lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Matczak Joanna

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy zgodne z drukiem WGM-14-01
2. Załączniki:

 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • oświadczenie najemcy 
 • kserokopia aktualnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • dokument potwierdzający wpłatę kaucji mieszkaniowej (jeżeli dotyczy)
 • udokumentowanie dokonanej przebudowy lub rozbudowy budynku, w wyniku której nastąpiło wyodrębnienie lokalu wraz ze zgodą właściciela i umową na jej dokonanie (jeżeli dotyczy)

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarowania Mieniem 

 Główny Rynek 20 

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta, piętro III, pokój 63, telefon (62) 7654381.

Termin


Z uwagi na cywilno-prawny tryb postępowania przewidywany termin załatwienia sprawy od 3 do 6 miesięcy, licząc od dnia przeznaczenia nieruchomości do zbycia tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z możliwością przedłużenia terminu w zakresie koniecznym do uzgodnienia wszystkich niezbędnych warunków umowy lub z innych przyczyn niezależnych od sprzedającego albo wnioskodawcy.

Sposób załatwienia sprawy

1.  Wypełnij druk WGM 14-01 wraz z załącznikami lub sporządź samodzielnie pismo.
2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty


Brak opłat za przyjęcie zgłoszenia zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego.

Tryb odwoławczy


Brak trybu odwoławczego (tryb cywilno-prawny, uzgodnienia stron).

Informacje dodatkowe

 • W przypadku przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia najemcy lokalu spełniającemu warunki określone przez przepisy prawa przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu. Nabycie lokalu mieszkalnego następuje w drodze bezprzetargowej, po wcześniejszym złożeniu przez najemcę wniosku o nabycie przedmiotowego lokalu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na ustaloną cenę.
 • Warunki sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego określone są w protokole rokowań. Protokół podpisywany jest osobiście w siedzibie Urzędu w pokoju wskazanym wyżej. Przy podpisaniu protokołu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Zawarcie umowy nabycia nieruchomości następuje w formie aktu notarialnego na podstawie protokołu rokowań.
 •  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 • Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20.

 • Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 515 804 353, e-mailowo: ido@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Urząd Miasta Kalisza.

 • Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu nabycia lokalu przez najemcę na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze wynikającego z poniższych przepisów prawa:

  1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

  2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,

  3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

  4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Z uwagi, iż Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki".

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdyż:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, których dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Gospodarowania Mieniem, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia Pani/Pana sprawy.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą wykorzystywane przy profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz.1990 ze zm.).
2. Uchwała Nr XX/258/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 12 kwietnia 2012 r. poz. 6080 ze zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2021-07-01 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2021-07-01 11:28:09 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2021-10-18 06:35:48 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2020-08-14 - 2021-07-01 11:28:09
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-10-25 - 2021-07-01 10:56:30
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-08-01 - 2019-10-29 11:42:56
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-07-05 - 2018-08-09 06:03:10
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-05-23 - 2018-07-05 13:15:12
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-04 12:16:47
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-07-11 - 2018-03-16 09:43:13
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-10-27 - 2017-07-12 07:07:52
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2016-06-06 - 2016-10-28 06:09:01
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2016-03-03 - 2016-06-07 08:58:19
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2016-01-26 - 2016-03-14 12:53:18
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2015-07-15 - 2016-01-27 09:54:59
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2015-07-07 - 2015-07-16 09:18:20
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2014-05-26 - 2015-07-13 08:41:50
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2012-11-05 - 2014-07-07 09:42:24
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja