Nabycie przez najemcę lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy. Szczegóły karty

WGM-14 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Nabycie przez najemcę lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Matczak Joanna

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

1. Zgłoszenie zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy zgodne z drukiem WGM-14-01
2. Załączniki:

 • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 • oświadczenie najemcy 
 • kserokopia aktualnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • dokument potwierdzający wpłatę kaucji mieszkaniowej (jeżeli dotyczy)
 • udokumentowanie dokonanej przebudowy lub rozbudowy budynku, w wyniku której nastąpiło wyodrębnienie lokalu wraz ze zgodą właściciela i umową na jej dokonanie (jeżeli dotyczy)

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarowania Mieniem 

 Główny Rynek 20 

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:
Referat Nieruchomości Miasta Kalisza, piętro III, pokój nr 63, telefon (62) 7654381.

Termin


Z uwagi na cywilno-prawny tryb postępowania przewidywany termin załatwienia sprawy od 3 do 6 miesięcy, licząc od dnia przeznaczenia nieruchomości do zbycia tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia z możliwością przedłużenia terminu w zakresie koniecznym do uzgodnienia wszystkich niezbędnych warunków umowy lub z innych przyczyn niezależnych od sprzedającego albo wnioskodawcy.

Sposób załatwienia sprawy

1.  Wypełnij druk WGM 14-01 wraz z załącznikami lub sporządź samodzielnie pismo.
2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty


Brak opłat za przyjęcie zgłoszenia zainteresowania najemcy nabyciem lokalu mieszkalnego.

Tryb odwoławczy


Brak trybu odwoławczego (tryb cywilno-prawny, uzgodnienia stron).

Informacje dodatkowe

 • W przypadku przeznaczenia lokalu mieszkalnego do zbycia najemcy lokalu spełniającemu warunki określone przez przepisy prawa przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu. Nabycie lokalu mieszkalnego następuje w drodze bezprzetargowej, po wcześniejszym złożeniu przez najemcę wniosku o nabycie przedmiotowego lokalu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na ustaloną cenę.
 • Warunki sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego określone są w protokole rokowań. Protokół podpisywany jest osobiście w siedzibie Urzędu w pokoju wskazanym wyżej. Przy podpisaniu protokołu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Zawarcie umowy nabycia nieruchomości następuje w formie aktu notarialnego na podstawie protokołu rokowań.
 •  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Administrator danych osobowych.

  Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się: listownie:        62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy dotyczącej zbycia nieruchomości lokalowej wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza na rzecz najemcy.

  Podstawą prawną przetwarzania danych będą następujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):

  • art 6 ust. 1 lit. c) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.             o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali oraz uchwały Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza - Miasta na prawach powiatu

  • art 6 ust. 1 lit. b) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takiej umowy.

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych z których korzysta Administrator przy realizacji zadania do których należy:

  • Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, świadczący usługi wsparcia technicznego elektronicznego systemu obiegu dokumentów DDM 9000;

  • Asseco Data Systems S.A. mającej siedzibę w Gdyni przy ul. Podolskiej 21, świadczącej usługi wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO;

  • Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu informatycznego Geo-Info;

  w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów informatycznych

  Przechowywania danych.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane,          a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca            1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza. Dane nie będą przetwarzane          w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna


1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz.1899 ze zm.).

2. ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali ( Dz.U.z 2021r.poz. 1048).
3. Uchwała Nr XX/258/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 12 kwietnia 2012 r. poz. 1758 ze zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:20:09 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2023-05-30 06:53:45 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-09-27 - 2023-02-07 12:20:09
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-01 - 2022-09-28 10:49:52
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-08-14 - 2021-07-01 11:28:09
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-10-25 - 2021-07-01 10:56:30
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-08-01 - 2019-10-29 11:42:56
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-07-05 - 2018-08-09 06:03:10
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-05-23 - 2018-07-05 13:15:12
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-04 12:16:47
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-07-11 - 2018-03-16 09:43:13
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2016-10-27 - 2017-07-12 07:07:52
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2016-06-06 - 2016-10-28 06:09:01
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2016-03-03 - 2016-06-07 08:58:19
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-01-26 - 2016-03-14 12:53:18
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2015-07-15 - 2016-01-27 09:54:59
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2015-07-07 - 2015-07-16 09:18:20
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2014-05-26 - 2015-07-13 08:41:50
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2012-11-05 - 2014-07-07 09:42:24
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja