Transkrypcja (wpisanie) aktów zagranicznych do Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)
Szczegóły karty

USC-12 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-02-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Transkrypcja (wpisanie) aktów zagranicznych do Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wpisanie aktu zagranicznego ( urodzenia, małżeństwa, zgonu ) do polskich ksiąg stanu cywilnego - druk do pobrania w urzędzie.
 2. oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego
 3. tłumaczenie aktu dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości lub uprawnionego do tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub EOG
 4. dowód wpłaty opłaty skarbowej
 5. dokument stwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport)
 6. pisemne oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na wpisanie aktu lub upoważnienie obydwojga rodziców dla innych osób ( np. dziadków, rodzeństwa ) na wpisanie aktu urodzenia dziecka

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Parter – stanowiska nr 6 i 7 - Odpisy aktów stanu cywilnego
tel. : 62    5049782,     5049743

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji oraz uzupełnienia danych osobowych w oparciu a akty stanu cywilnego (np. aktu urodzenia) - zagraniczny dokument stanu cywilnego może zostać wprowadzony do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Kierownik usc, który dokonał transkrypcji, wydaje lub przesyła, wnioskodawcy odpis zupełny aktu stanu cywilnego, w terminie z nim uzgodnionym.

Sposób załatwienia sprawy

 1. interesant składa oryginały dokumentów wraz z ich urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości oraz wypełnia wniosek o dokonanie transkrypcji (wpisania) aktu zagranicznego
 2. urzędnik sprawdza tożsamość osoby oraz kompletność dokumentów
 3. kierownik USC przenosi niezbędny akt stanu cywilnego lub występuje do innego usc o przeniesienie aktu do Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)
 4. sporządzenie właściwego aktu stanu cywilnego
 5. interesant w umówionym terminie odbiera odpis zupełny aktu stanu cywilnego  – potwierdzając  zgodność i prawidłowość danych.

UWAGA!

Oryginały dokumentów wraz z tłumaczeniem na jęz. polski pozostają w aktach zbiorowych usc.

Opłaty

50 zł,-  transkrypcja aktu zagranicznego

38 zł,-  uzupełnienie danych w akcie

Opłatę uiszcza się w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
Kod SWIFT BREXPLPW

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia odpisu zupełnego, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu sporządzonego za granicą można złożyć do wybranego kierownika usc.

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu.

Wpisowi podlegają również odpisy aktu stanu cywilnego wydawane na drukach wielojęzycznych. Nie wymagają one tłumaczenia na terytorium Państw związanych Konwencją nr 16 sporządzoną w Wiedniu dn. 08.09.1976r. dot. wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

Uznanie wielojęzycznych odpisów może mieć jedynie miejsce w przypadku, gdy właściwy formularz został wypełniony zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji.

Jeżeli odpis w sposób nieprawidłowy został wystawiony przez podmiot zagraniczny, kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce nie może go przyjąć bez żądania dokonania tłumaczenia.

Wniosek o transkrypcję może złożyć osoba, której akt dotyczy lub inna, która wykaże interes prawny lub faktyczny.

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu
62  50497782,    5049789,    5049783,     5049790
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. art. 22, art. 104-107 Ustawy z dnia 28.11.2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t. j. Dz. U. 2016 poz.2064 )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-02-01 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2018-01-02 06:23:30 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2020-12-03 10:02:12 Przez: Gość