Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
Szczegóły karty

USC-07 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-01-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty


  1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)  – do wglądu.
  2. złożenie (osobiście) pisemnego Zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa - druk wypełniany w usc
  3. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (oryginał wraz z tłumaczeniem na jęz. polski )
  4. wniosek o wydanie zaświadczenia - druk wypełniany w usc
  5. dowód wpłaty opłaty skarbowej (38zł,-) - wniesionej na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie akt stanu cywilnego (np. aktu urodzenia, aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie) realizacja wniosku może nastąpić po upływie od 7 do 10 dni roboczych od daty podpisania w tut.  urzędzie Zapewnienia.

Termin odbioru zaświadczenia uzgadniany jest wówczas indywidualne z Interesantem.

Sposób załatwienia sprawy

I etap

1. sporządzenie druku Zapewnienia z danymi osobowymi Interesanta

2. wypełnienie wniosku o sporządzenie zaświadczenia

3. sprawdzenie wypełnionych druków i podpisanie ich przez Interesanta oraz kierownika lub z-cę kierownika usc

4. przeniesienie niezbędnych aktów (np. urodzenia) lub wystąpienie kierownika do właściwego usc

    o przeniesienie  aktów do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego).

Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby zainteresowanej.

II etap

1. weryfikacja danych osobowych w oparciu o akty stanu cywilnego przeniesione do Systemu

    Rejestrów Państwowych - dokonana przez pracownika usc

2. przyjęcie dowodu wpłaty opłaty skarbowej (38zł,-)

3. wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwa  za granicą.

UWAGA!

W przypadku gdy niezbędne akty stanu cywilnego znajdują się w systemie komputerowym BUSC, wydanie zaświadczenia następuje w dniu zgłoszenia się wnioskodawcy w usc.


Opłaty

38 zł,- za wydanie zaświadczenia.
Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Opłatę wnosi się w dniu podpisania zapewnienia lub wydania zaświadczenia.
Dowód wpłaty dołącza się do akt zbiorowych usc.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
Interesant w terminie 14 dni od doręczenia pisma może wystąpić do Sądu Rejonowego w Kaliszu o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Informacje dodatkowe

Zaświadczenie wydaje kierownik usc w miejscu wybranym przez osobę zainteresowaną.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Obywatel polski przebywający za granicą z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, może zwrócić się do konsula, przedkładając dokument tożsamości, dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, odpis aktu urodzenia - a jeśli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu oraz wypełnione Zapewnienie, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa.

Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka sporządzony w obcym języku przedkłada się wraz z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi a przebywający za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Szczegółowych informacji uzyskać można pod numerami telefonów:
62  5049783,    5049789
mail - usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

  1. art.22, art. 83 Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz.U. 2016 poz.2064 )

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-01-31 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2018-01-02 06:23:00 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2022-11-26 15:27:08 Przez: Gość