Oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Szczegóły karty

USC-02 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-05-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport)  - do wglądu
  2. karta ciąży lub zaświadczenie lekarskie o ciąży -  w przypadku rejestracji oświadczenia o uznaniu dziecka poczętego -    do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 41 – Rejestracja noworodków

tel. : 62  5048501,   5049783,  5049789

Termin

Rejestracji oświadczenia o uznaniu ojcostwa dokonuje kierownik usc, który przyjął oświadczenie - w miarę możliwości - w dniu zgłoszenia się Interesantów do urzędu.

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego (np. aktu urodzenia matki dziecka) - sporządzenie protokołu następuje po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego). W niektórych przypadkach dokonanie tej czynności nastąpić może w terminie od 7 do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia się rodziców dziecka w tut. urzędzie.


Sposób załatwienia sprawy

I etap
1. rodzice dziecka zgłaszają się osobiście ( razem ) do urzędu
2. wprowadzenie niezbędnego aktu stanu cywilnego do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych
    (Bazy Usług Stanu Cywilnego) lub wystąpienie do innego usc o jego przeniesienie

II etap
1. sporządzenie protokołu o uznaniu ojcostwa
2. zapoznanie się rodziców dziecka z protokołem oraz informacją dot. różnic pomiędzy uznaniem ojcostwa a
    przysposobieniem dziecka
3. przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca oraz wyrażeniu zgody
    na uznanie przez matkę dziecka
4. podpisanie protokołu przez rodziców dziecka oraz kierownika usc lub jego zastępcę.

Opłaty

Brak - w momencie rejestracji noworodka - wydaje się wówczas, nieodpłatnie, jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

W przypadku zmiany danych dziecka – na wniosek rodziców odpis aktu urodzenia wydaje się odpłatnie.

Odpis skrócony - 22 zł,-  ; odpis zupełny - 33 zł,-

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów -
ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter, lub na rachunek bankowy:
mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik usc odmówił przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa powiadamia zainteresowanych

( w terminie 7 dni ) o przyczynach odmowy oraz możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących uznania ojcostwa można uzyskać pod numerem
telefonu 62   5048501,    5049783,    5049782,  5049789
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049 797

UWAGA
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce.

Jeżeli akt urodzenia dziecka nie został sporządzony - protokół uznania przesyła się do usc właściwego do jego sporządzenia. Można uznać ojcostwo wyłącznie w odniesieniu do dziecka małoletniego.
Możliwe jest uznanie przed urodzeniem się dziecka tj. uznanie dziecka poczętego.
Uznanie dopuszczalne jest również po śmierci dziecka.
Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
Dziecko uznane nosi nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców.
Rodzice mogą wskazać nazwisko matki lub ojca albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
Jeśli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń o nazwisku dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.
Do zmiany nazwiska dziecka, które w chwili uznania ukończyło 13 lat, potrzebna jest jego zgoda.

Kierownik usc może wydać na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

Podstawa prawna

  1. art.22, art.63-66  Ustawy z dnia 28.11.2014r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2064 )
  2. art.72 - 83 Ustawy z dnia 25.02.1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. 2017 poz. 682 )

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-05-19 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2018-01-02 06:22:13 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2021-03-03 06:37:36 Przez: Gość