Rejestracja urodzeń.Szczegóły karty

USC-01 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-05-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestracja urodzeń.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Frątczak Bogumiła

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty


  1. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) rodziców dziecka – do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 41 – Rejestracja noworodków
tel. : 62  5048501

Termin

Rejestracji noworodka dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających prawdziwość i prawidłowość zgłoszonych danych.

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych na podstawie aktów stanu cywilnego (np. aktu małżeństwa rodziców dziecka, aktu urodzenia matki) sporządzenie aktu urodzenia i wydanie odpisu (1szt. bezpłatnie) następuje po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego). W niektórych przypadkach może to nastąpić po upływie 7 lub 10 dni roboczych od dnia wpływu karty urodzenia dziecka do tut. usc.

Sposób załatwienia sprawy


Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

I etap
1. wprowadzenie aktu małżeństwa rodziców lub aktu urodzenia matki dziecka do komputerowego
    Systemu Rejestrów Państwowych lub wystąpienie do właściwego usc o jego wprowadzenie.
2. sporządzenie protokołu z danymi dziecka oraz rodziców
3. podpisanie protokołu przez osobę zgłaszająca oraz kierownika usc.

II etap
1. weryfikacja danych osobowych w oparciu o akta stanu cywilnego zarejestrowane w Systemie Rejestrów
    Państwowych (Bazie Usług Stanu Cywilnego) - dokonana przez pracownika usc
2. sporządzenie aktu urodzenia
3. odbiór lub wysyłka sporządzonego aktu urodzenia dziecka - zgodnie z ustaleniami dokonanymi z rodzicami
    dziecka.

Opłaty

Brak – w momencie rejestracji noworodka.
22 zł,- wydanie dodatkowego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka
33 zł,- wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka.

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów -
ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter, lub na rachunek bankowy:
mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu stanu cywilnego, wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub wydania dokumentu z akt zbiorowych następuje w drodze decyzji. Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Kierownika USC, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia dziecka przekazanej przez zakład opieki zdrowotnej (Szpital Wojewódzki w Kaliszu, Pogotowie Ratunkowe) oraz protokołu zgłoszenia urodzenia sporządzanego w usc.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe - w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Jeśli nie dokonano zgłoszenia, kierownik usc sporządza z urzędu akt urodzenia, informując o tym rodziców dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba zgłaszająca składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.

W terminie 6 m-cy od daty sporządzenia aktu, rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem usc lub konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka.

Dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga rodziców.
Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Kierownik usc, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL oraz dokonuje zameldowania dziecka. Interesant, w dniu zgłoszenia, otrzymuje pisemne powiadomienie o nadaniu dziecku numeru PESEL.

Wszelkich informacji dotyczących zarejestrowania noworodka można uzyskać pod
numerem telefonu 62 5048501,  62 5049789, 62 5049783;
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049 797

Podstawa prawna

  1. art.20, art.22, art.52-60 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014r. ( t. j. Dz. U. 2016 poz. 2064 )
  2. art.62, art.88, art.89 Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. ( Dz. U. 2017, poz. 682 )

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-05-19 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2018-01-02 06:21:59 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-02-04 21:59:33 Przez: Gość