UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA NABICIE NUMERU (NADWOZIA, PODWOZIA, RAMY) Szczegóły karty

WSO-52 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-08-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA NABICIE NUMERU (NADWOZIA, PODWOZIA, RAMY)
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Makowski Jacek

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o uzyskanie zezwolenia na nabicie numeru (nadwozia, podwozia, ramy) (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-52-01).

Załączniki:

 1. oryginał dowodu rejestracyjnego,
 2. oryginał dokumentów niezbędnych do pełnej identyfikacji pojazdu przed nabiciem numerów (patrz dodatkowe informacje).
 3. dowód wniesienia opłaty (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:
dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: IV piętro, (winda poziom 6) pokój nr 415
Odbiór dokumentów: IV piętro, (winda poziom 6) pokój nr 415
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

do 3 dni, w większości przypadków, decyzja wydawana jest w ciągu 1 dnia

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór decyzji na nadanie nowych cech identyfikacyjnych pojazdu.

Opłaty

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 76-54-494, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,

opłatę można uiścić:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych wydaje się w przypadku pojazdu:

 • zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”,
 • w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeracji fabrycznej
 • odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
 • w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub naprawy, co zostało potwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego wpisanego przez ministra na listę rzeczoznawców samochodowych. Opinia powinna wskazywać pierwotne cechy identyfikacyjne pojazdu lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania.

Podstawa prawna

art. 66a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-08-04 Przez: Makowski Jacek
Akceptowany dnia: 2017-12-06 10:28:19 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-01-28 07:42:12 Przez: Gość