Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej, uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha oraz przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3 na rok  bez użycia materiałów wybuchowych.Szczegóły karty

WSRK-20 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-06-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej, uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha oraz przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3 na rok  bez użycia materiałów wybuchowych.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Maciaszek Ewa, Szałamacha Bartłomiej

Osoba Nadzorująca: Albin Anna

Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu.

Załączniki:

 1. w przypadku wniosku o zatwierdzenie projektu robót  geologicznych - 2 egz. projektu geologicznego
 2. w przypadku wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej - 4 egz. dokumentacji geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej
 3. w przypadku wniosku o koncesję
  • wniosek
  • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję (np. sfinansowanie lub umowa z finansującym)
  • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej (np. akt notarialny), w granicach której ma być wykonywana, zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
 4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (oryginał).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 30
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - geolog powiatowy, ul. Główny Rynek 20, I piętro pok. 30, tel. 62 7654408
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 31, 34 tel. 62 7654 406 lub 7654 405

Termin

 1. Do 30 dni od złożenia wniosku - decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych
 2. W terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej – zatwierdzenie dokumentacji. W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, żąda się w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji. W terminie 1-go miesiąca od dnia otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji Prezydent Miasta Kalisza wydaje decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną.
 3. W ciągu 1-go miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy – wydanie koncesji.

Sposób załatwienia sprawy

 • Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.
 • Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną.
 • Decyzja – koncesja.
 • Decyzja zostanie przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

 • 616 zł za koncesję (opłata skarbowa za wydanie koncesji)
 • 10 zł wniosek o przyjęcie projektu prac geologicznych (opłata skarbowa).
 • 17 zł pełnomocnictwo (opłata skarbowa)

Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20

lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20 nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

 • W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza - w przypadku decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych oraz decyzji dot. uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji geologicznej
 • W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (koncesji) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Główny Rynek 20, I p. pok. 30.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku geologa powiatowego, ul. Główny Rynek 20, pok. 30, 62 7654408.

Podstawa prawna

 • Dział III Koncesje Rozdział 1 zasady koncesjonowania oraz Dział V Prace geologiczne Rozdział 1 Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych oraz Rozdział 2 Dokumentacja geologiczna i informacja geologiczna ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016r., poz. 1131 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U., z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 z późn. zm);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1656 ) - na podstawie art. 97 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. z 2015 r., poz. 987).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska  w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej z dnia 8 maja 2014 roku (Dz. U. z 2016 r., poz 2033)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2017-06-26 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2017-09-04 12:13:42 Przez: Albin Anna
Generowany dnia: 2019-08-23 21:33:14 Przez: Gość