REJESTRACJA STACJI KONTROLI POJAZDÓWSzczegóły karty

WSO-56 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-12-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA STACJI KONTROLI POJAZDÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Makowski Jacek

Osoba Nadzorująca: Wojtyła Błażej

Wymagane dokumenty

wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (zgodnie z obowiązującym wzorem - plik do pobrania WSO-56-01).

Załączniki:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych),
 • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej),
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • umowa spółki i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osoby fizycznej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej),
 • statut jednostki podmiotu (w przypadku osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej),
 • oświadczenie (plik do pobrania WSO-56-02 ),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość (w przypadku osób fizycznych)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: III piętro, pokój nr 303
Odbiór dokumentów: III piętro, pokój nr 303
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

do 7 dni, w większości przypadków zaświadczenie o wpisie do rejestru wydawana jest w ciągu 3 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór zaświadczenia potwierdzającego wpis.

Opłaty

412 zł – opłata skarbowa.

Tryb odwoławczy

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 76-54-494, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,

opłatę można uiścić:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej,
 • posiada wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów,

Podstawa prawna

 1. art. 83 i 83a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)
 2. § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów        (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz.2264)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-12-06 Przez: Makowski Jacek
Akceptowany dnia: 2017-06-20 12:38:11 Przez: Wojtyła Błażej
Generowany dnia: 2020-08-03 23:16:21 Przez: Gość