Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Wpis do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi. Wykreślenie z rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi.Szczegóły karty

WSRK-10 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2017-01-10
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Wpis do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi. Wykreślenie z rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie handlu nimi.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Woźniak Iwona

Osoba Nadzorująca: Albin Anna

Wymagane dokumenty

wniosek sporządzony wg wzoru

Załączniki:

W przypadku wpisu do rejestru gatunków dzikiej fauny i flory, podlegających ograniczeniom w zakresie
handlu nimi

 • zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, albo
 • zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
 • dokument wystawiony przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
 • inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia. zezwolenie na import zwierzęcia do kraju.

(oryginały albo kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32lub wniosek w zakresie uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. środowiska i ochrony przyrody, pokój nr 29, tel. 62 7654 411.
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 31, 34 tel. 62 7654 406 lub 7654405

Termin

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy – wydanie decyzji
 • Do 7 dni - zaświadczenie potwierdzające wpisanie do rejestru

Sposób załatwienia sprawy


Decyzja.
Zaświadczenie.

Opłaty

Brak – w przypadku zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów.
Wysokość opłat za usunięcie drzew lub krzewów jest ustalana w decyzji za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie o ochronie przyrody, gdy nie pobiera się ww. opłat ( art. 86 powołanej ustawy).

26 zł – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpisanie do rejestru
Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Główny Rynek 20 ( na parterze) lub przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta na parterze).

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do:
 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m²;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  - 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii
    akacjowej oraz planatu klonolistnego;
  - 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegową, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla Natura 2000;
 13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Podmioty określony w tym przepisie, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
 14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  - jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminnej lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu. Podmioty określony w tym przepisie , w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
  - inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot. Z oględzin sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
 15. drzew lub krzewów nienależących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
 16. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 17. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

  Z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa i krzewu występuje posiadacz nieruchomości, a w przypadku gdy nie jest on właścicielem to dołącza do wniosku zgodę właściciela tej nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) - jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

  1) spółdzielnię mieszkaniową;
  2) wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492);
  3) zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

  Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędącym podmiotem, o którym mowa w art. 83. ust. 2.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu zawiera:
 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej ze składanie fałszywych zeznań.
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4. Oświadczenie takie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej ze składanie fałszywych zeznań.
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  - posiada kilka pni
  – obwód każdego z tych pni,
  - nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew. Za wielkość powierzchni pokrytej krzewami przyjmuje się wielkość powierzchni rzutu poziomego krzewu.
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie niniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa lub krzewy w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska lub
  b) przesadzenia drzewa lub krzewu
  - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest uzyskanie zgody zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 – 411.

Podstawa prawna

art 64, art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2015r., poz. 1651 z późn. zm.) art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2249) oraz art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. , poz. 1045)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2017-01-10 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2017-06-27 11:02:39 Przez: Albin Anna
Generowany dnia: 2021-12-07 22:12:03 Przez: Gość