NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI Szczegóły karty

WGK-11 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-11-02
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Burzyńska Iwanow Agata, Kliber Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty


Wniosek osoby uprawnionej o ustalenie adresu lub nadanie bądź zmianę numeracji porządkowej. Wniosek powinien zawierać położenie nieruchomości, nr działki, obręb ewidencyjny. Do wniosku należy załączyć kserokopię mapy nieaktualizowanej.

Miejsce załatwienia sprawy


Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 70, tel. 062 7654 386

Termin

Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Złóż wniosek.
2. Odbierz pismo ustalające adres nieruchomości, nadające lub zmieniające numerację porządkową nieruchomości.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Nie przewidziano.

Informacje dodatkowe


wgk@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

  • art. 47a, 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst, Dz. U. z 2016 r., poz. 1629),
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r., poz. 125)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-11-02 Przez: Burzyńska Iwanow Agata
Akceptowany dnia: 2017-05-29 06:25:04 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-11-22 01:14:37 Przez: Gość