Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb.Szczegóły karty

WGOŚ-16 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-11-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

1. Wniosek, sporządzony wg wzoru

Do wglądu:

1. dokument stwierdzający tożsamość.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32.
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru karty - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa , pokój nr 29, tel. 062 7654 410
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Ratusz I piętro, pokój nr 31, 30, tel. 062 7654 407 lub 7654 414

Termin

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb.
 • Zaświadczenie zostanie przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczone osobiście.

Opłaty

17 zł

 • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza w Ratuszu, ul. Główny Rynek 20 oraz przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta w przybudówce na parterze)
 • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul.Główny Rynek 20, nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 7 dni od jego doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia. Strona może przedstawić oświadczenie
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Informacje dodatkowe


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 062 7654 – 410.

Podstawa prawna

 1. Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U . z 2019r. poz. 2168.)
 2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

Załączniki

Dodany dnia: 2019-11-28 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2019-11-29 14:09:25 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2020-08-08 18:23:04 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-11-27 - 2019-11-29 14:09:25
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-01-12 - 2019-11-27 07:52:31
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-09-04 - 2018-02-22 08:26:13
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-06-16 - 2017-09-06 06:11:09
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-12-05 - 2017-06-26 07:13:47
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2016-04-26 - 2016-12-05 11:39:30
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2015-06-08 - 2016-04-27 12:26:01
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2014-07-11 - 2015-06-25 08:02:25
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2013-11-15 - 2014-07-15 08:19:32
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja