Rejestracja  jachtów i innych  jednostek pływających o długości do 24m.Wydział Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska.(
Szczegóły karty

WGOŚ-16 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestracja  jachtów i innych  jednostek pływających o długości do 24m.Wydział Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska.(

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Sadowski Edward, Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej należy składać bezpośrednio w systemie REJA24 na stronie internetowej: http://interesant.reja24.gov.pl lub osobiście w dowolnie wybranym organie rejestrującym oraz właściwym polskim związku sportowym.

Wymagane dokumenty:

1. Dowód własności jednostki pływającej ( np. faktura VAT;umowa sprzedaży, zamiany, darowizny; prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności)

2. Wniosek o rejestrację jednostki pływającej – do pobrania na stronie: https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html.

3.Dokumenty potwierdzające informacje wskazane we wniosku.

4.Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego ( na konto właściwego Organu Rejestrującego).

5.Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wniosek o rejestrację jednostki pływającej, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli (art. 4 ust. 3 ww. ustawy)

W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość ( do wglądu).

W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32.
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru karty - stanowisko ds. ochrony powietrza, ochrony gruntów rolnych i leśnych, pokój nr 35, tel. 62 504 97 66
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Ratusz I piętro, pokój nr 31, 30, tel. 62 7654 407 lub 62 7654 414

Termin

Do 1 miesiąca- zaświadczenie potwierdzające złożenie wniosku o rejestrację jednostki pływającej Do 2 miesięcy – wydanie blankietu rejestracyjnego

Sposób załatwienia sprawy

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb.
 • Zaświadczenie zostanie przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczone osobiście.

Opłaty

Wysokość opłat związanych z rejestracją określona została w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających do długości 24m., tj.:

80 zł za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego; zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego; wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego

Zarejestrowany sprzęt na podstawie dotychczasowych przepisów, o ile podlega obowiązkowi rejestracji, musi być zarejestrowany ponownie, w terminie określonym w ustawie (art.28 ustawy Dz.U.2018.1137) opłata za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego w tym przypadku wynosi 60 zł.

15 zł za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m.

 • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta w Ratuszu, ul. Główny Rynek 20 oraz przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta)

 • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163


Tryb odwoławczy

Od decyzji organu rejestrującego o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru przysługuje odwołanie do:

1. Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;

2. Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej – w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatacji na wodach śródlądowych.

Informacje dodatkowe


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 410, 62 504 97 66.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018r. O rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m ( Dz.U. z 2020r. Poz 1500).

Załączniki

Dodany dnia: 2022-12-29 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2023-01-02 07:15:31 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2023-12-04 10:42:00 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-08 - 2023-01-02 07:15:31
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-11-28 - 2021-07-19 05:55:51
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-11-27 - 2019-11-29 14:09:25
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-01-12 - 2019-11-27 07:52:31
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-09-04 - 2018-02-22 08:26:13
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-06-16 - 2017-09-06 06:11:09
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-12-05 - 2017-06-26 07:13:47
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-04-26 - 2016-12-05 11:39:30
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-06-08 - 2016-04-27 12:26:01
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-07-11 - 2015-06-25 08:02:25
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2013-11-15 - 2014-07-15 08:19:32
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja