Uzyskanie poświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz  o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczających 300 ha. Uzyskanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego w celu przedłożenia w ZUS,KRUS.Szczegóły karty

WGOŚ-12 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-02-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie poświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz  o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczających 300 ha. Uzyskanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego w celu przedłożenia w ZUS,KRUS.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty


Wniosek zawierający dane osobowe wnioskodawcy i miejsce lokalizacji gospodarstwa rolnego.

Załączniki:

Oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczających 300 ha.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Ratusz Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 32.
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru zaświadczenia (poświadczenia) - stanowisko ds. budżetu, rolnictwa i leśnictwa, pokój nr 33, tel. 62 7654 404 lub pok. 32 tel. 62 7654 407
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, pokój nr 31, 34 tel. 62 7654 406 lub 62 7654 405

Termin

Do 7 dni, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie, poświadczenie.

 • zaświadczenie zostanie przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczone osobiście

Opłaty

17 zł - za poświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji rolniczych,
Brak opłat – w przypadku zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego dla przedłożenia w ZUS/KRUS

 • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza w Ratuszu Główny Rynek 20 oraz przy ul.T. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta)

 • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 7 dni od jego doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia Strona może przedstawić oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Informacje dodatkowe


 • Doręczenie aktu własności może ułatwić lub przyspieszyć załatwienie sprawy,

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62-7654 404, 62-7654 407

Podstawa prawna


 1. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2196 ze zm.).

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).

Załączniki

Dodany dnia: 2021-06-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2021-07-01 12:24:37 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2023-12-08 03:59:49 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-11-28 - 2021-07-01 12:24:37
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-01-19 - 2019-11-29 14:08:17
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-05-10 - 2018-02-22 08:24:57
  Przez: Czyżak Kościelak Kamila
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2016-12-05 - 2017-06-26 07:20:14
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-08-09 - 2016-12-05 10:39:21
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2016-04-26 - 2016-08-09 13:54:33
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2015-05-12 - 2016-04-27 12:41:58
  Przez: Albin Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2014-05-06 - 2015-05-18 12:29:21
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2013-11-15 - 2014-05-09 10:17:16
  Przez: Goździńska Anna
  Poprzednia wersja