WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSzczegóły karty

WSO-31 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-06-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Jackowska Dorota

Osoba Nadzorująca: Łakomiak Maria

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania na stronie http://ceidg.gov.pl/ w zakładce Formularze i instrukcje ), zaznaczając w pkt 01 Rodzaj wniosku: 1 – wniosek o wpis do CEIDG.

  Druki wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki (www.mg.gov.pl), CEIDG (www.ceidg.gov.pl) oraz można je otrzymać w wydziałach właściwych do spraw działalności gospodarczej we wszystkich urzędach gmin.
 2. Dokument tożsamości.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów,
stanowisko nr 25
tel. : +48 62 504 97 46

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, pokój nr 36, tel. +48 62 504 97 91

Termin

1 dzień roboczy

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek.
 2. Pracownik urzędu potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształci go w formę dokumentu elektronicznego, który prześle do CEIDG.
 3. System CEIDG przekaże wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS, dane wnioskodawcy zostaną także zweryfikowane przez system w Krajowym Rejestrze Karnym oraz bazach PESEL i NIP.
 4. Wejdź na stronę www.ceidg.gov.pl - baza przedsiębiorców, tam znajdziesz swój wpis.

Opłaty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

17,00 zł - upoważnienie, jeżeli wnioskodawca nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Wpłat można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy Głównym Rynku 20,
 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
 • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe

 1. Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.
 2. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w następujący sposób:

  Dla osób dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP bezpośrednio, elektronicznie do CEIDG, przy wykorzystaniu zamieszczonego w CEIDG kreatora lub aktywnego formularza.

  Dla osób nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:
  • elektronicznie do CEIDG – w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
  • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy lub pełnomocnika.
  • listem poleconym przesłanym do dowolnego urzędu gminy w Polsce (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
 3. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 4. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: +48 62 504 97 46,  fax: +48 62 504 97 45, e-mail: wso@um.kalisz.pl oraz na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

Podstawa prawna

 1. rozdział 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.)
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 roku poz.783)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-06-17 Przez: Jackowska Dorota
Akceptowany dnia: 2017-03-03 08:48:41 Przez: Wojtyła Błażej
Generowany dnia: 2021-12-07 21:39:14 Przez: Gość