Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.Szczegóły karty

WGM-11 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-03-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Pilas Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Gmerek Barbara

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości zgodny z drukiem WGM-11-01
  W przypadku gdy wywłaszczona nieruchomość stanowiła współwłasność, wniosek powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli wywłaszczonej nieruchomości lub ich spadkobierców.
 2. Załączniki (oryginały albo uwierzytelnione kopie przez notariusza):
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli wniosek składany jest przez spadkobierców poprzedniego właściciela/ współwłaścicieli
  • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o zwrot nieruchomości: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
  • Ponadto prosi się o załączenie:
  • decyzja o wywłaszczeniu lub orzeczenie o wywłaszczeniu albo akt notarialny nabycia lub przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów art. 216 ustawy o gospodarce nieruchomościami

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, parter, pokój nr 5 telefon: 62 7654393.
Decyzja administracyjna zostanie przesłana wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji. Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin

Decyzja jest wydawana w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ze względu, iż sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości są zawiłe i skomplikowane termin ich załatwienia może ulec przedłużeniu. Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM.11-01.
 2. Poczekaj na informację o podjętych czynnościach w sprawie.
 3. Poczekaj na decyzję Prezydenta Miasta Kalisza.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (adres: Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20 ), w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Od odwołania nie pobiera się opłat.

Informacje dodatkowe

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o zwrocie bądź odmowie zwrotu nieruchomości albo o umorzeniu postępowania.

W razie zwrotu nieruchomości poprzedni właściciel (współwłaściciele) lub jego spadkobierca ( spadkobiercy ) zobowiązany ( ani) jest ( są) do zwrotu odszkodowania lub nieruchomości zamiennej.

W przypadku, gdy wywłaszczona nieruchomość aktualnie stanowi własność Miasta Kalisza albo jest w użytkowaniu wieczystym Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza podlega wyłączeniu od rozpatrzenia sprawy. Wniosek przekazywany jest wówczas do Wojewody Wielkopolskiego jako organu właściwego do załatwienia sprawy, który może wyznaczyć inny organ do jej załatwienia (np. starostę). Wnioskodawca o przekazaniu sprawy zostanie powiadomiony na piśmie, zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Ostateczna decyzja o zwrocie nieruchomości stanowi podstawę wpisu prawa własności w księdze wieczystej. 

Poprzedni właściciel – należy przez to rozumieć osobę, która została pozbawiona prawa własności nieruchomości wskutek jej wywłaszczenia albo przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych tytułów.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz.121)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23 )
 3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-03-03 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2016-06-07 08:57:59 Przez: Pilas Michał
Generowany dnia: 2021-12-07 21:14:24 Przez: Gość