Zbycie nieruchomości gminie, powiatowi albo Skarbowi Państwa.Szczegóły karty

WGM-05 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-01-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zbycie nieruchomości gminie, powiatowi albo Skarbowi Państwa.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Jakubczak Beata

Osoba Nadzorująca: Gmerek Barbara

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat, Skarb Państwa zgodny z drukiem WGM-05-01
 2. Załączniki
  • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę,  powiat, Skarb Państwa: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:

 1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta  – piętro III, pokój 62, telefon 62 7654380
 2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa – parter, pokój 5, telefon 62 7654393

Protokół rokowań podpisywany jest osobiście w siedzibie Urzędu w pokojach wskazanych wyżej. Przy podpisaniu protokołu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin

Do 6 miesięcy od złożenia wniosku, chyba że strony postanowią inaczej.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 05-01.
 2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty

Brak opłat za złożenie wniosku o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat albo Skarb Państwa.

Tryb odwoławczy

Brak.
W przypadku nie uzgodnienia warunków zbycia w trybie rokowań istnieje możliwość wystąpienia na drogę sądową z powództwem cywilnym.

Informacje dodatkowe

Wynikiem załatwienia sprawy jest umowa kupna – sprzedaży zawarta na podstawie protokołu rokowań albo odmowa nabycia nieruchomości. Zawarcie umowy następuje w formie aktu notarialnego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz.121)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z poź. zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199  z póź.zm)
 4. Uchwała Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 185, poz. 3139).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-01-25 Przez: Jakubczak Beata
Akceptowany dnia: 2016-06-07 08:56:27 Przez: Pilas Michał
Generowany dnia: 2021-12-07 20:50:23 Przez: Gość