WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA DALSZE WPISYSzczegóły karty

WSO-20 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-11-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA NA DALSZE WPISY
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Łakomiak Maria

Wymagane dokumenty

wniosek o wymianę blankietu dowodu rejestracyjnego (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-20-01).

Załączniki:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym,
 • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość, właściciela pojazdu/wnioskodawcy,
 • oryginał karty pojazdu, jeśli była wydana.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

• Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
• Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
• Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37 tel. 062 50 49 792

Termin

Do 30 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru,
 4. Przyjdź po odbiór dowodu rejestracyjnego.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  18,50 zł – pozwolenie czasowe,
  54,00 zł - dowód rejestracyjny,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie stałego dowodu rejestracyjnego,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - upoważnienie, właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-744, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • opłatę można uiścić:
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
  • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 – opłata skarbowa.
   UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,
 • złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:
  - dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
  - karty pojazdu, jeżeli była wydana,
  - dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Jeżeli upłynął termin badania technicznego pojazdu w przedłożonym dowodzie rejestracyjnym, to na wniosek właściciela wydaje się pozwolenie czasowe.

Jeżeli nie upłynął termin badania technicznego pojazdu, wówczas dokonuje się odpowiedniej adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym lub na wniosek właściciela wydaje się pozwolenie czasowe.

Podstawa prawna

• §10 ust. 3a i 3b rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1522 z późn. zm.)
• załącznik nr 1 §5 i §9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1727 z póxn. zm.)
• §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
( Dz. U.2015 r. poz. 681 z póxn. zm. )
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2013r., poz. 392 z późn. zm.).

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-11-23 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2016-05-24 10:39:29 Przez: Wojtyła Błażej
Generowany dnia: 2023-10-03 03:10:31 Przez: Gość