Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa zaliczanego do rasy uznawanej za agresywną.Szczegóły karty

WSRK-14 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-05-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa zaliczanego do rasy uznawanej za agresywną.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Korzeniowska Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Goździńska Anna

Wymagane dokumenty

Wniosek wg wzoru.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej,
Ratusz Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru decyzji dot. ww. zezwolenia - stanowisko ds. budżetu, rolnictwa i leśnictwa, pokój nr 33, tel. 62 7654 404 lub pokój nr 32 tel. 62 7654 410
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, pokój nr 31, 34 tel. 62 7654 406 lub 7654405

Termin

Do 30 dni.


Sposób załatwienia sprawy

Decyzja
Decyzja zostanie przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczone osobiście.

Opłaty

82 zł

  • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu w Ratuszu Główny Rynek 20 oraz przy ul.T. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta w przybudówce na parterze)
  • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007.

Tryb odwoławczy


Odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Ratusz I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62-7654 404.

Podstawa prawna

  1. Art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687)
  3. Art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267    z późn. zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-05-12 Przez: Pilarczyk Ada
Akceptowany dnia: 2016-04-27 12:24:52 Przez: Albin Anna
Generowany dnia: 2023-12-08 02:53:33 Przez: Gość