WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW WYKŁADOWCÓWSzczegóły karty

WSO-54 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2016-02-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW WYKŁADOWCÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Makowski Jacek, Wojtczak Krzysztof

Osoba Nadzorująca: Łakomiak Maria

Wymagane dokumenty

wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania WSO-54-01).

Załączniki:

 • aktualna fotografia o wymiarze 35 x 35 mm,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
 • orzeczenia lekarskie i psychologiczne,
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia.
 • dowód wniesienia opłaty za egzamin

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość,

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: III piętro, pokój nr 303
Odbiór dokumentów: III piętro, pokój nr 303
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

do 14 dni od daty otrzymania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Po zdanym egzaminie, przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór decyzji oraz legitymacji instruktora.

Opłaty

50 zł – opłata za wpis do ewidencji instruktorów

opłatę można uiścić:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. nr 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002

Tryb odwoławczy

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 76-54-494, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,

Podstawa prawna

 1. art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2015r. poz. 155 z późn. zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2015 r., poz. 2096.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2016-02-11 Przez: Makowski Jacek
Akceptowany dnia: 2016-03-29 14:29:33 Przez: Łakomiak Maria
Generowany dnia: 2020-08-03 23:09:31 Przez: Gość