Warunki zabudowy.Szczegóły karty

WBUA-05 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-07-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Warunki zabudowy.
Historyczny

Wydział: Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Proces: Zagospodarowanie przestrzenne

Właściciel: Janiak Monika

Osoba Nadzorująca: Miłek Sławomir

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wg wzoru,
  • Załączniki wymienione we wzorze wniosku,
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy jest ona wymagana na podstawie przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej – stosownie do wymogów ustawy o opłacie skarbowej

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Główny Rynek 20,
Ratusz, II piętro, pokój nr 44
tel. (62) 76-54-378

Termin

ok. 3 miesiące

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna.
Decyzja zostaje przesłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

107,00 zł, za wyjątkiem zwolnień wynikających z przepisów ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Miejsce złożenia odwołania:
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Główny Rynek 20, Ratusz, II piętro, pokój nr 44

Informacje dodatkowe

mail: wbua@um.kalisz.pl
tel: (62) 76-54-354, 76-54-355, 76-54-397, 76-54-398.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 );
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015r., poz. 783 z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-12-09 Przez: Brzozowska Bukwa Katarzyna
Akceptowany dnia: 2016-02-09 08:17:17 Przez: Miłek Sławomir
Generowany dnia: 2020-08-05 01:07:04 Przez: Gość