Ustalenie i wypłata odszkodowania za przejęte nieruchomości.Szczegóły karty

WGM-12 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Ustalenie i wypłata odszkodowania za przejęte nieruchomości.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Albin Anna

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania zgodny z drukiem WGM 12-01
 2. Załączniki (oryginały, uwierzytelnione kopie przez notariusza ):
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli wniosek składany jest przez spadkobierców poprzedniego właściciela od którego przejęto nieruchomość
  • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
  • Ponadto prosi się o załączenie :
  • ostatecznej decyzji o przejęciu nieruchomości przez Skarb Państwa

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie wniosku
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, parter, pokój 5 tel. 62 7654393
Decyzja administracyjna zostanie przesłana wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji. Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin

Decyzja jest wydawana w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ze względu, iż sprawy o ustalenie i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości wymagają zgromadzenia materiału dowodowego oraz opinii biegłych, są skomplikowane i czasochłonne termin ich załatwienia może ulec przedłużeniu. Wnioskodawca o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 12-01.
 2. Poczekaj na informację o podjętych czynnościach w sprawie.
 3. Poczekaj na decyzję Prezydenta Miasta Kalisza.

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Od odwołania nie pobiera się opłat.

Informacje dodatkowe

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o ustaleniu i wypłacie odszkodowania bądź odmowie ustalenia i wypłaty odszkodowania albo o umorzeniu postępowania.

Ustalenie odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii o wartości przejętej nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego.

Ostateczna decyzja o ustaleniu odszkodowania stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 14 dni, od dnia kiedy decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna albo w terminie późniejszym za zgodą uprawnionego do odszkodowania.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20.

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu  +48 515 804 353, e-mailowo: ido@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Urząd Miasta Kalisza.

3. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia i wypłaty odszkodowania na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze wynikającego z poniższych przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Z uwagi, iż Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki".

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdyż:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: - osoba, których dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Gospodarowania Mieniem, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia Pani/Pana sprawy.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą wykorzystywane przy profilowaniu.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz.1990 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2021-07-01 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2021-07-01 11:28:03 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2021-10-18 08:00:49 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-06 - 2021-07-01 11:28:03
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-08-14 - 2021-07-01 11:28:02
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-10-25 - 2021-07-01 10:56:06
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-08-17 - 2019-10-29 11:42:32
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-08-01 - 2018-08-17 06:39:22
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-07-05 - 2018-08-09 06:02:55
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-06-27 - 2018-07-05 13:15:02
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-04 12:16:37
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-03-16 09:42:24
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-03-16 09:42:18
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2017-07-11 - 2018-03-16 09:42:03
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2016-10-27 - 2017-07-12 07:07:33
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-06-06 - 2016-10-28 06:08:49
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2016-03-03 - 2016-06-07 08:58:05
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2016-01-26 - 2016-03-14 12:53:07
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2015-07-07 - 2016-01-27 09:54:41
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2014-04-03 - 2015-07-13 08:40:29
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2013-06-19 - 2014-07-07 09:42:11
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja