Ustalenie i wypłata odszkodowania za przejęte nieruchomości.Szczegóły karty

WGM-12 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Ustalenie i wypłata odszkodowania za przejęte nieruchomości.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Albin Anna

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania zgodny z drukiem WGM 12-01
 2. Załączniki (oryginały, uwierzytelnione kopie przez notariusza ):
  • prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, jeżeli wniosek składany jest przez spadkobierców poprzedniego właściciela od którego przejęto nieruchomość
  • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o ustalenie i wypłatę odszkodowania: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa
  • Ponadto prosi się o załączenie :
  • ostatecznej decyzji o przejęciu nieruchomości przez Skarb Państwa

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie wniosku
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
Referat Nieruchomości Skarbu Państwa, parter, pokój nr 5 tel. 62 7654393
Decyzja administracyjna zostanie przesłana wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje możliwość osobistego odbioru decyzji. Wówczas prosimy o podanie we wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia o możliwości odbioru decyzji. Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin

Decyzja jest wydawana w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ze względu, iż sprawy o ustalenie          i wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości wymagają zgromadzenia materiału dowodowego oraz opinii biegłych, są skomplikowane i czasochłonne termin ich załatwienia może ulec przedłużeniu. Wnioskodawca                o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy zostanie powiadomiony na piśmie. Zawiadomienie zostanie przesłane wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 12-01.
 2. Poczekaj na informację o podjętych czynnościach w sprawie.
 3. Poczekaj na decyzję Prezydenta Miasta Kalisza.

Opłaty

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza (adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Od odwołania nie pobiera się opłat.

Informacje dodatkowe

Wnioskodawca otrzymuje decyzję Prezydenta Miasta Kalisza o ustaleniu i wypłacie odszkodowania bądź odmowie ustalenia i wypłaty odszkodowania albo o umorzeniu postępowania.

Ustalenie odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii o wartości przejętej nieruchomości sporządzonej w formie operatu szacunkowego.

Ostateczna decyzja o ustaleniu odszkodowania stanowi podstawę do wypłaty odszkodowania. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 14 dni, od dnia kiedy decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna albo w terminie późniejszym za zgodą uprawnionego do odszkodowania.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza w odniesieniu do nieruchomości przejętych do zasobu Miasta Kalisza albo Skarbu Państwa. Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie:        62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia i wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza/ Skarbu Państwa.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą następujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego           i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):

 • art 6 ust. 1 lit. c) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych    z których korzysta Administrator przy realizacji zadania do których należy:

 • Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, świadczący usługi wsparcia technicznego elektronicznego systemu obiegu dokumentów DDM 9000;

 • Asseco Data Systems S.A. mającej siedzibę w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 , świadczącej usługi wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO;

 • Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu informatycznego Geo-Info;

w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów informatycznych

Przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane,              a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.      o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zbycia nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa. Dane nie będą przetwarzane      w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz.1899 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:19:51 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2023-05-30 08:24:04 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-06 - 2023-02-07 12:19:51
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-01 - 2022-09-28 10:48:49
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-08-14 - 2021-07-01 11:28:02
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2019-10-25 - 2021-07-01 10:56:06
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-08-17 - 2019-10-29 11:42:32
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-08-01 - 2018-08-17 06:39:22
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-07-05 - 2018-08-09 06:02:55
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-06-27 - 2018-07-05 13:15:02
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-04 12:16:37
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-03-16 09:42:24
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-03-16 09:42:18
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2017-07-11 - 2018-03-16 09:42:03
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2016-10-27 - 2017-07-12 07:07:33
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2016-06-06 - 2016-10-28 06:08:49
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2016-03-03 - 2016-06-07 08:58:05
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2016-01-26 - 2016-03-14 12:53:07
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2015-07-07 - 2016-01-27 09:54:41
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2014-04-03 - 2015-07-13 08:40:29
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2013-06-19 - 2014-07-07 09:42:11
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja