Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.Szczegóły karty

WGM-10 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-10-25
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Nowak Małgorzata, Szuławy Beata

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zgodny z drukiem WGM-10-01 albo WGM 10-02
2. Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona
 • w przypadku gdy reprezentujesz osobę wnioskującą o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta
piętro III, pokój 67a, telefon 62 7654388
2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa parter, pokój nr 5, telefon 62 5049726

O sposobie rozpatrzenia sprawy wnioskodawca zostanie powiadomiony na piśmie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Termin


Miesiąc od złożenia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami. W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy we wskazanym wyżej terminie , wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

Sposób załatwienia sprawy


1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 10-01 albo WGM 10-02
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wypełnij formularz o udzielenie pomocy publicznej na druku WGM-10-03
3. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

 • Bonifikaty dotyczą tylko nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.
 • Mogą być udzielane tylko osobom fizycznym ( na ich wniosek ), których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok za który opłata ma być wnoszona.
 • Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.
 • Udzielona 50% bonifikata obowiązuje tylko na dany rok. 
 • Wynikiem załatwienia sprawy jest udzielenie lub odmowa udzielenia 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
 • wniosek może zostać złożony na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.
 • Klauzula informacyjna

  dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 • Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20.

 • Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 515 804 353, e-mailowo: ido@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Urząd Miasta Kalisza.

 • Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia bonifikaty od opłat rocznych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze wynikającego z poniższych przepisów prawa:

  1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

  2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
  3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach,

  4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

  5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Z uwagi, iż Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki".

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdyż:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, których dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Gospodarowania Mieniem, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia Pani/Pana sprawy.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą wykorzystywane przy profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2018, poz.2204 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 362)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz.461)

Załączniki

Dodany dnia: 2019-10-25 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2019-10-29 11:41:47 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2020-02-22 12:23:05 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-08-01 - 2019-10-29 11:41:47
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-07-05 - 2018-08-09 06:02:37
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-05-23 - 2018-07-05 13:14:51
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-04 12:16:25
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-09-08 - 2018-03-16 09:41:36
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-07-11 - 2017-09-13 12:37:42
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-10-27 - 2017-07-12 07:07:04
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-06-06 - 2016-10-28 06:08:20
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2016-01-26 - 2016-06-07 08:57:49
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2015-07-15 - 2016-01-27 09:54:19
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2015-07-07 - 2015-07-16 09:18:11
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2014-05-26 - 2015-07-13 08:39:57
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2012-11-05 - 2014-07-07 09:42:01
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja