Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową Szczegóły karty

WF-09 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-12-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Frąckowiak Krystyna, Ochocka Aneta, Wcisła Anna, Łuszcz Iwona

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

  • Deklaracja na podatek od nieruchomości - oryginał wraz z wykazem przedmiotów opodatkowania (budynków i budowli) ujętych w deklaracji (druk WF-09-1)
  • Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – oryginał (druk WF-09-1) wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Kaliszu,
Wydział Finansowy,
ul. Tadeusza Kościuszki 1a,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27, tel. (062) 5049717

Termin


Deklaracji na podatek od nieruchomości - nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

Sposób załatwienia sprawy


W przypadku złożenia deklaracji - wprowadzenie danych wynikających z deklaracji lub jej korekty do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu podatku od nieruchomości.

Opłaty


Brak.

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy deklaracja jest podpisywana przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł z zaznaczeniem tytułu wpłaty „od pełnomocnictwa udzielonego do podpisywania deklaracji”.

Opłata może być uiszczona w kasach Urzędu – Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a oraz Ratusz ul. Główny Rynek 20  lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu w mBank SA

45 1140 1993 0000 5502 3500 1007.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (062) 7654483.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.);
  2. Rozdział 1, art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy część IV, kol. 3 (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.);
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.);
  4. Uchwała Nr XLI/555/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 7084);
  5. Uchwała Nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej Kalisza  z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2833);
  6. Uchwała Nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2834);
  7. Uchwała Nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r. poz. 2835);
  8. § 2 Uchwały Nr XVI/195/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011r. Nr 348, poz. 6046).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-12-09 Przez: Łuszcz Iwona
Akceptowany dnia: 2016-01-12 14:14:01 Przez: Ochocka Aneta
Generowany dnia: 2023-10-03 05:16:59 Przez: Gość