Przedłużenie terminu zabudowy działek budowlanych oddanych w użytkowanie wieczyste.Szczegóły karty

WGM-08 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-10-25
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Przedłużenie terminu zabudowy działek budowlanych oddanych w użytkowanie wieczyste.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Nowak Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działek budowlanych oddanych w użytkowanie wieczyste zgodny z drukiem WGM-08-01
2. Załącznik:

 • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o przedłużenie terminu zabudowy działek budowlanych oddanych w użytkowanie wieczyste : dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarowania Mieniem
ul. Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacje o przebiegu sprawy:
1 nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Miasta: piętro III, pokój 66, tel. 62 7654387
2 nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa parter, pokój nr 5, tel. 62 5049726

Termin


Do 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy


1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 08-01
2. Poczekaj na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Kalisza.

Opłaty


Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

 • Wynikiem załatwienia sprawy jest otrzymanie przez wnioskodawcę informacji o przedłużeniu lub odmowie przedłużenia terminu zabudowy działek budowlanych oddanych w użytkowanie wieczyste.
 • O sposobie rozpatrzenia sprawy wnioskodawca zostanie powiadomiony na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • W przypadku niezabudowania działki budowlanej w ustalonym terminie mogą być naliczone się w drodze decyzji administracyjnej opłaty dodatkowe wynoszące:
  - za pierwszy rok 10 % wartości gruntu
  - za każdy następny rok opłata podlega zwiększeniu o dalsze 10% tej wartości.
 • Od decyzji służy odwołanie. W przypadku naliczenia opłaty dodatkowej użytkownik wieczysty może złożyć wniosek o jej rozłożenie na raty.
 • Klauzula informacyjna

  dotycząca przetwarzania danych osobowych

  Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 • Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu, Główny Rynek 20.

 • Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu   +48 515 804 353, e-mailowo: ido@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz Urząd Miasta Kalisza.

 • Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przedłużenia terminu zabudowy działek na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze wynikającego z poniższych przepisów prawa:

  1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

  5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

  6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Z uwagi, iż Administrator zobowiązany jest stosować przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy i przekazaniu do archiwum zakładowego, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w "Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz Urzędów obsługujących te organy i związki".

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdyż:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane osobowe przetwarzane były niezgodnie z prawem

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

- osoba, których dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,

-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Wydziale Gospodarowania Mieniem, niezbędnym do realizacji celu przetwarzania i wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do załatwienia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność załatwienia Pani/Pana sprawy.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie będą wykorzystywane przy profilowaniu.

 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym wyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018, poz.2204 ze zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2019-10-25 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2019-10-29 11:41:23 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2020-02-22 17:46:04 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-08-01 - 2019-10-29 11:41:23
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-07-05 - 2018-08-09 06:01:51
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-05-23 - 2018-07-05 13:14:39
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-04 12:16:11
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-07-11 - 2018-03-16 09:40:54
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2016-06-06 - 2017-07-12 07:06:47
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-01-26 - 2016-06-07 08:57:41
  Przez: Pilas Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-07-07 - 2016-01-27 09:53:56
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2014-05-26 - 2015-07-13 08:39:04
  Przez: Gmerek Barbara
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2012-11-05 - 2014-07-07 09:41:49
  Przez: Kasprzak Iwona
  Poprzednia wersja