Zbycie nieruchomości gminie, powiatowi albo Skarbowi Państwa.Szczegóły karty

WGM-05 (17)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-02-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zbycie nieruchomości gminie, powiatowi albo Skarbowi Państwa.

Wydział: Wydział Gospodarowania Mieniem

Proces: Gospodarowanie mieniem

Właściciel: Jakubczak Beata

Osoba Nadzorująca: Kasprzak Iwona

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat, Skarb Państwa zgodny z drukiem WGM-05-01
  2. Załączniki
    • w przypadku gdy reprezentujesz osobę zgłaszającą wniosek o nabycie nieruchomości przez gminę,  powiat, Skarb Państwa: dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
piętro III, pokój 67 (sekretariat Wydziału)

Informacja o przebiegu sprawy:

  1. nieruchomości gminne i powiatowe – Referat Zasobu Miasta Kalisza – piętro III, pokój 62, telefon 62 7654380
  2. nieruchomości Skarbu Państwa – Referat Nieruchomości Skarbu Państwa – parter, pokój 5, telefon 62 7654393

Protokół rokowań podpisywany jest osobiście w siedzibie Urzędu w pokojach wskazanych wyżej. Przy podpisaniu protokołu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Termin

Do 6 miesięcy od złożenia wniosku. Dopuszcza się załatwienie sprawy po wskazanym wyżej terminie w przypadku konieczności  uzgodnienia wszystkich niezbędnych warunków umowy lub z innych przyczyn niezależnych od sprzedającego lub wnioskodawcy.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Sporządź samodzielnie pismo lub wypełnij druk WGM 05-01.
  2. Poczekaj na informację z Wydziału Gospodarowania Mieniem.

Opłaty

Brak opłat za złożenie wniosku o nabycie nieruchomości przez gminę, powiat albo Skarb Państwa.

Tryb odwoławczy

Brak.
W przypadku nie uzgodnienia warunków zbycia w trybie rokowań istnieje możliwość wystąpienia na drogę sądową z powództwem cywilnym.

Informacje dodatkowe

Wynikiem załatwienia sprawy jest umowa kupna – sprzedaży zawarta na podstawie protokołu rokowań albo odmowa nabycia nieruchomości. Zawarcie umowy następuje w formie aktu notarialnego.

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza (w odniesieniu do nieruchomości nabywanych do zasobu Miasta Kalisza albo Skarbu Państwa. Z administratorem można kontaktować się: listownie: 62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się: listownie:             62-800 Kalisz Główny Rynek 20, telefonicznie: 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy dotyczącej nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą następujące przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego          i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych):

  • art 6 ust. 1 lit. c) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 roku             w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza - Miasta na prawach powiatu.

  • art 6 ust. 1 lit. b) - zgodnie z którym przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem takiej umowy.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych     z których korzysta Administrator przy realizacji zadania do których należy:

  • Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, świadczący usługi wsparcia technicznego elektronicznego systemu obiegu dokumentów DDM 9000;

  • Asseco Data Systems S.A. mającej siedzibę w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 , świadczącej usługi wsparcia technicznego Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO;

  • Systherm Info Sp. z o.o. mającej siedzibę w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27, świadczącej usługi wsparcia technicznego systemu informatycznego Geo-Info;

w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania tych systemów informatycznych

Przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu w którym zostały zebrane,              a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.      o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanego na jej podstawie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nabycia przez Administratora nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza / Skarbu Państwa. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r. poz. 1360 ze .zm.)
  2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.)
  3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)
  4. Uchwała Nr XXXVIII/542/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Miasta Kalisza - Miasta na prawach powiatu (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 185, poz. 3139).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-01-24 Przez: Jeziorska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2023-02-07 12:18:54 Przez: Kasprzak Iwona
Generowany dnia: 2023-05-30 07:26:04 Przez: Gość


Historia zmian

  1. Zmieniono: 2021-07-06 - 2023-02-07 12:18:54
    Przez: Kasprzak Iwona
    Poprzednia wersja
  2. Zmieniono: 2020-08-14 - 2022-09-28 10:44:19
    Przez: Kasprzak Iwona
    Poprzednia wersja
  3. Zmieniono: 2019-10-25 - 2021-07-01 10:54:50
    Przez: Kasprzak Iwona
    Poprzednia wersja
  4. Zmieniono: 2018-08-17 - 2019-10-29 11:39:26
    Przez: Kasprzak Iwona
    Poprzednia wersja
  5. Zmieniono: 2018-08-01 - 2018-08-17 06:38:31
    Przez: Pilas Michał
    Poprzednia wersja
  6. Zmieniono: 2018-07-05 - 2018-08-09 06:01:37
    Przez: Pilas Michał
    Poprzednia wersja
  7. Zmieniono: 2018-05-23 - 2018-07-05 13:14:22
    Przez: Pilas Michał
    Poprzednia wersja
  8. Zmieniono: 2018-03-16 - 2018-07-04 12:15:36
    Przez: Pilas Michał
    Poprzednia wersja
  9. Zmieniono: 2017-07-11 - 2018-03-16 09:40:04
    Przez: Pilas Michał
    Poprzednia wersja
  10. Zmieniono: 2016-10-27 - 2017-07-12 07:05:44
    Przez: Pilas Michał
    Poprzednia wersja
  11. Zmieniono: 2016-06-06 - 2016-10-28 06:07:55
    Przez: Pilas Michał
    Poprzednia wersja
  12. Zmieniono: 2016-01-25 - 2016-06-07 08:56:27
    Przez: Pilas Michał
    Poprzednia wersja
  13. Zmieniono: 2015-07-13 - 2016-01-27 09:52:30
    Przez: Gmerek Barbara
    Poprzednia wersja
  14. Zmieniono: 2015-07-07 - 2015-07-13 11:05:53
    Przez: Gmerek Barbara
    Poprzednia wersja
  15. Zmieniono: 2014-04-03 - 2015-07-13 08:33:09
    Przez: Gmerek Barbara
    Poprzednia wersja
  16. Zmieniono: 2013-06-18 - 2014-07-07 09:41:33
    Przez: Kasprzak Iwona
    Poprzednia wersja