UZYSKANIE TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU PO WYPROWADZENIU SIĘ GŁÓWNEGO NAJEMCY - LEGALIZACJA ZAMIESZKIWANIASzczegóły karty

WSSM-04 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-10-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU PO WYPROWADZENIU SIĘ GŁÓWNEGO NAJEMCY - LEGALIZACJA ZAMIESZKIWANIA
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przydział lokalu mieszkalnego wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe),
 • informacja o lokalu mieszkalnym, do którego wyprowadził się główny najemca (powierzchnia mieszkalna) – akt własności, umowa najmu lub zaświadczenie od zarządcy nieruchomości,

  Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:
 • tytuł prawny do lokalu dotychczasowego najemcy– oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),

Miejsce załatwienia sprawy


 • Złożenie wniosku
  Urząd Miejski w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
  stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Termin wydania pisemnego potwierdzenia legalizacji lub informacji o niespełnieniu warunków legalizacji może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy wnioskodawca był spokrewniony z głównym najemcą oraz potwierdzenia faktu zamieszkiwania wnioskodawcy z poprzednim najemcą przez okres co najmniej 10 lat (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające fakt wstąpienia w stosunek najmu oraz skierowanie do zawarcia umowy najmu lub informację o niespełnieniu warunków wstąpienia w stosunek najmu,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w przypadku odmowy legalizacji zamieszkiwania wnioskodawca ma prawo wystąpienia na drogę sądową.

Informacje dodatkowe

 • tytuł prawny do lokalu: umowa najmu,
 • spokrewnienie z głównym najemcą: zstępny (np. wnuk), wstępny (np. rodzic), rodzeństwo, osoba przysposobiona,
 • ustalenie okresu wspólnego zamieszkiwania z głównym najemcą: potwierdzenia zamieszkiwania w lokalu dokonuje administrator nieruchomości na podstawie przeprowadzonych wywiadów,
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego,
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 85.
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • § 14, 27 Uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17.09.2015r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza ( Dz.Urz.Woj.Wlkp
  z 2015r., poz. 5471),
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2014r., poz. 150 z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2015-10-13 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2015-12-10 08:50:58 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2021-02-26 12:13:58 Przez: Gość