OTRZYMANIE POMIESZCZENIA NIEMIESZKALNEGO, STRYCHU DO ADAPTACJI NA LOKAL MIESZKALNY NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCYSzczegóły karty

WSSM-13 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

OTRZYMANIE POMIESZCZENIA NIEMIESZKALNEGO, STRYCHU DO ADAPTACJI NA LOKAL MIESZKALNY NA KOSZT PRZYSZŁEGO NAJEMCY

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Kubis Kamila

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przydział pomieszczenia do adaptacji na koszt własny wg obowiązującego wzoru,
 • potwierdzenie na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje wnioskodawca (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe),
  Załączniki:
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku np. orzeczenie o niepełnosprawności, wysokość osiąganych dochodów, itp.

Miejsce załatwienia sprawy

 • Złożenie wniosku
  Urząd Miasta Kalisza                                                                                                                                                  ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
  wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
  stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
  nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • W terminie 14 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia należy składać wniosek o przydział lokalu do adaptacji.
 • Wniosek przedstawiany jest na najbliższym posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej celem zaopiniowania.
 • Ostatecznego wyboru osoby, która otrzyma skierowanie na zawarcie umowy na adaptację pomieszczenia niemieszkalnego na lokal mieszkalny, po zapoznaniu się z opinią Komisji Mieszkaniowej, dokonuje Prezydent Miasta Kalisza.
 • Wnioskodawcy zostają pisemnie poinformowani o przydzieleniu lub nie lokalu użytkowego do adaptacji.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta,
 • deklaracja uzyskanych dochodów jest integralną częścią wniosku. Należy wykazać dochód za pełne 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • osoba wytypowana do wykonania remontu na koszt własny otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy na wykonanie prac adaptacyjnych,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 • na okres 14 dni, na tablicach ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 20 oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście A, I piętro wywieszane zostają informacje o lokalach do adaptacji na koszt własny każdorazowo podawane są do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie;
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego;
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 24.
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:
  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@un.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21
  czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku
  wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały nr XXIX/431/2020 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 września 2020 r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (z późn. zm). Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 • § 20, § 21,  § 22, § 23, § 24 uchwały Nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24.09.2020r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta z późn. zm. (Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2020r., poz. 7318 ze zm. )
 • wzór wniosku zgodny z Zarządzeniem Nr 372/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28.06.2021r.

Załączniki

Dodany dnia: 2021-06-25 Przez: Kubis Kamila
Akceptowany dnia: 2021-07-01 06:31:57 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2021-12-01 04:03:04 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-01-04 - 2021-07-01 06:31:57
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-03-20 - 2021-01-04 10:18:26
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-03-19 - 2019-03-20 11:36:13
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-10-29 - 2019-03-19 10:07:23
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-10-25 - 2018-10-29 09:59:56
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-07-20 - 2018-10-26 08:32:44
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-06-26 - 2018-07-23 10:37:09
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-05-23 - 2017-06-26 06:04:56
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-03-02 - 2016-05-23 11:45:16
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-11-19 - 2015-03-02 14:53:49
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2013-06-18 - 2014-11-27 13:08:18
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja