Zmiana imienia lub nazwiska.Szczegóły karty

USC-15 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-03-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zmiana imienia lub nazwiska.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Stasiak Teresa

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

1. pisemny wniosek  osoby ubiegającej się o zmianę zawierający:
   a) dane osoby, której zmiana dotyczy:
    - imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe
    - wskazanie kierownika usc, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa jeśli zmiana będzie dotyczyła
      tego aktu
    - numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności - zwany "numerem PESEL"
   b) imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
   c) uzasadnienie wniosku
   d) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub
       nazwiska będzie ich dotyczyła
   e) adres do korespondencji wnioskodawcy
   f) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika
       usc lub nie została wydana już decyzja odmowna
2. dowód wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 37 zł,-
3. dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
parter , stanowiska nr 6 i 7 – Odpisy z aktów stanu cywilnego
tel. : 62 5049782, 62 5049743, 62 5049783, 62 5049789

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego (np. aktu urodzenia)

wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska nastąpić może po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

I etap - w dniu zgłoszenia się Interesanta do tut. urzędu

1. interesant składa - osobiście - pisemny wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający dane

   określone w ustawie

2. urzędnik sprawdza dostępność niezbędnych aktów stanu cywilnego w komputerowym Systemie Rejestrów

    Państwowych

3. kierownik usc przenosi niezbędne akty lub wnioskuje o ich przeniesienie do Systemu Rejestrów Państwowych

    ( Bazy Usług Stanu Cywilnego)


II etap - w terminie uzgodnionym z interesantem tj. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w urzędzie

1. kierownik lub z-ca kierownika wydaje decyzję administracyjną o zmianie imienia lub nazwiska bądź o odmowie

    zmiany

2. wnioskodawca potwierdza odbiór decyzji.

Opłaty

37 zł,- za wydanie decyzji administracyjnej

Opłata skarbowa uiszczana jest w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu nr: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu
62 5049789, 62 5049782, 62 5049783
mail - usc@um.kalisz.pl
fax - 62 5049797

UWAGA

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika usc.

Osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula RP, wskazując kierownika usc, któremu wniosek ma zostać przekazany.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności  politycznej, społecznej albo wojskowej chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Zmienione nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

Po zmianie imienia można mieć najwyżej dwa imiona.

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście.

Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany niezbędne jest wyrażenie zgody przez dziecko.

Podstawa prawna

  1. art.2 – 13 Ustawy z dnia 17.10.2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U.  2008r. Nr 220 poz.1414 ze zm.)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-03-03 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-11-18 08:28:47 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-12-04 09:56:51 Przez: Gość