MSIP Kalisz

Regulamin ogólny korzystania z serwisu:

Miejski System Informacji Przestrzennej miasta Kalisza

I. Postanowienia ogólne

1.  Miejski System Informacji Przestrzennej miasta Kalisza, dostępny pod adresem www.msip.kalisz.pl prowadzony jest przez Urząd Miejski w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20.

2.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)  Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.msip.kalisz.pl.

2)  Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej miasta Kalisza zwany dalej „MSIP”– należy przez to rozumieć utworzony i utrzymywany przez Miasto Kalisz dostępny pod adresem internetowym www.msip.kalisz.pl system informacji przestrzennej miasta Kalisza.

2)  Danych przestrzennych – należy przez to rozumieć dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego;

3)  Metadanych – należy przez to rozumieć informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług;

4)  Usłudze danych przestrzennych – należy przez to rozumieć usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych zwartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych;

5)  Zbiorze danych przestrzennych – należy przez to rozumieć rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych;

6)  Rejestrze publicznym – należy przez to rozumieć rejestr, ewidencje, wykaz, listę, spis albo inna formę ewidencji, służący do realizacji zadań publicznych, prowadzoną przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych,

7)  Organach administracji – należy przez to rozumieć Użytkownika - organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska;

8)  Usługobiorcy – należy przez to rozumieć Użytkownika - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z zasobów MSIP;

10)  UM – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Kaliszu, który tworzy i utrzymuje Miejski System Informacji Przestrzennej miasta Kalisza zwany dalej „MSIP”;

4.  Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza (dalej zwanego MSIP).

Korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza (dalej zwanego MSIP) oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.

5.  W przypadku nie zaakceptowania niniejszego regulaminu, Użytkownik powinien zaniechać korzystania z MSIP miasta Kalisza.

6.  Podejmując działania z serwisem MSIP, Użytkownik potwierdza przyjęcie do wiadomości postanowień Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7.  Dostęp i korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza określają przepisy:

a)  Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) Dz.U.UE.L.2007.108.1.

b)  ustawa z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm);

c)  ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.);

d) ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.),

e)  ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.);

f)  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz.93 z późn. zm).

g)  ustawa z dnia 6 wrześni 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm).

8.  Udostępniane w ramach MSIP technologia i dane, a także używane znaki towarowe są przedmiotem własności intelektualnej bądź prawa autorskiego i podlegają przewidzianej w nim ochronie.

9.  W przypadku, gdy Usługa umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie jego własnych danych do zasobów MSIP, dane te, po ich wprowadzeniu, stają się własnością UM. Wprowadzone dane podlegają weryfikacji UM, w wyniku, której mogą one zostać zaakceptowane lub odrzucone. Z tytułu wprowadzenia danych Użytkownik nie nabywa do nich żadnych praw.

10. Wszelkie prawa do MSIP nie udzielone wprost w niniejszym Regulaminie przynależą UM.

 II. Ogólne zasady korzystania.

1.  Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza umożliwia korzystanie ze zbiorów danych przestrzennych za pomocą usług danych przestrzennych.

2.  Dostęp i korzystanie z usług danych przestrzennych: wyszukania (wyszukiwanie  umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych) i przeglądania (przeglądanie umożliwiające, co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości meta danych) jest powszechny i nieodpłatny.

3.  Przeglądanie zbiorów danych przestrzennych dostępnych w MSIP oraz wykonywanie na nich dostępnych analiz oraz raportów z analiz jest nieodpłatne.

4.  Wtórne wykorzystanie w celach ustawowych lub komercyjnych zbiorów i usług danych przestrzennych MSIP regulują przywołane w punkcie I. 4 niniejszego regulaminu przepisy oraz ich przepisy wykonawcze.

5.  Na stronie internetowej www.msip.kalisz.pl  MSIP istnieje możliwość prezentowania za pośrednictwem usług również zbiorów danych przestrzennych prowadzonych i administrowanych przez inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie.

6.      Prezentowane zbiory i usługi danych przestrzennych mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być traktowana, jako dokument oficjalny. Nie mogą być również podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

7.      Linkowanie, czyli umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie www odnośnika do www.msip.kalisz.pl jest bezpłatne, po uprzednim przekazaniu administratorowi MSIP i zaakceptowaniu przez niego adresów stron internetowych, na których umieszczone zostaną linki.

8.  Zgłoszenie do akceptacji administratorowi adresu strony internetowej należy przesłać na adres msip@um.kalisz.pl

9.  Link może mieć postać tekstu bądź obrazka.

10. Strona internetowa MSIP może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie.

11. Zabrania się:

1)  podejmowania działań mających na celu obejście zabezpieczeń MSIP w szczególności mających na celu uzyskanie dostępu do danych lub technologii MSIP,

2)  automatyzowania oraz masowego pozyskiwania danych z MSIP,

3)  inżynierii wtórnej oraz modyfikacji technologii MSIP,

4)  usuwania i/lub zmiany znaków towarowych i innych oznaczeń.

12. Usługobiorca oraz inne Organy administracji zobowiązane są do korzystania z MSIP w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu

 III. Zasady korzystania z danych i usług przez Usługobiorców

 1.  Dostęp do niektórych zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej miasta Kalisza zgodnie z art. 40 ust.3c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) jest odpłatny z zastrzeżeniem art.12 ust. 1 i 2, art.14 ust.1, art.15 ust.2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z poźn. zm.) i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2.  Uzyskane przez Użytkownika Dane mogą być wykorzystywane wyłącznie na jego własny użytek, tj. nie mogą być rozpowszechniane/reprodukowane przekazywane lub sprzedawane stronom trzecim oraz wykorzystywane do prowadzenia własnej działalności komercyjnej (zarobkowej) lub reklamowej, w tym publikowane na własnej stronie internetowej.

3.  Użytkownikowi zabrania się wtórnego wykorzystywania jakichkolwiek części lub całości technologii MSIP oraz danych.

4.  Wykorzystanie MSIP przez Usługobiorców:

1) do celów komercyjnych,

2) w systemach monitorowania obiektów, nawigacyjnych, optymalizujących, czy innych systemach informacyjnych lub zarządzania,

3) publikowanie całości lub części udostępnionych danych, w tym map i ich pochodnych,

4) inne niż dopuszczone w niniejszym Regulaminie lub regulaminach szczegółowych,

może mieć miejsce wyłącznie na podstawie odrębnych, pisemnych ustaleń z Administratorem MSIP.

 

IV. Zasady korzystania z danych i usług przez Organy administracji publicznej

1.  Dostęp do usług o których mowa w rozdziale II jest powszechny i nieodpłatny.

2.  Dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny dla innych organów administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych. – na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawie z dnia 4 marca 2010r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej.

3.  Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez Organ administracji, któremu udostępniono dane.

4.  Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 205, poz. 1692).

5.  Dane zgromadzone w MSIP udostępnia się organom administracji publicznej na wniosek, którego wzór jest załącznikiem do w/w rozporządzenia. Wersja elektroniczna wzoru wniosku o udostępnienie danych z rejestru publicznego jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.

6.  Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 

V. Gwarancja i odpowiedzialność

1.  UM dokłada wszystkich starań, by zapewnić sprawne i bezawaryjne działanie MSIP, jednakże nie gwarantuje, iż będzie ono przebiegało bez zakłóceń.

2.  UM nie gwarantuje, że dane i technologia MSIP nie będą zawierały błędów i nieścisłości oraz, że będą one odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom Użytkownika, ani też, że nieprawidłowości zostaną usunięte.

3.  UM zastrzega sobie prawo:

1)  bez uprzedniego powiadomienia, do zmiany danych, technologii MSIP oraz usług, a także innych elementów MSIP,

2)  odłączenia, w tym również w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego ostrzeżenia, Użytkownika naruszającego niniejsze zasady lub w inny sposób podejmującego działania, mające według oceny administratora MSIP, negatywny wpływ na bezpieczeństwo lub wydajność usług,

3)  bez uprzedniego powiadomienia, czasowego zawieszenia lub zakończenia działania MSIP, lub zmiany jego charakteru w tym świadczonych usług.

4.  UM nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników i osób trzecich:

1)  za niewłaściwe działanie lub brak możliwości skorzystania z MSIP, zgodność
i aktualność danych, w szczególności map ze stanem faktycznym, oraz za skutki decyzji i działań podejmowanych przez Użytkownika na ich podstawie, a także za ich przydatność do konkretnych celów,

2)  za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku działania lub nie działania MSIP,
w szczególności odłączenia Użytkownika, zawieszenia lub zakończenia działania MSIP, zaniechania świadczenia usług oraz zagrożeniami związanymi z korzystaniem
z Internetu (infekcje wirusami, włamania, instalacja złośliwego oprogramowania, itp.),

3)  w tym karnej, cywilnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika MSIP w sposób sprzeczny z prawem oraz regulaminem MSIP.

VI Prawa autorskie

Zawartość niniejszego serwisu MSIP jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”

VII Postanowienia końcowe

1.  Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) oraz Kodeksu cywilnego.

3.  UM nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do MSIP z przyczyn niezależnych od UM.

4.  UM  ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od UM w tym aktualizacji systemu ma prawo czasowo zawiesić dostęp do MSIP na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.

5.  Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, UM nie odpowiada za szkody powstałe w związku z MSIP, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Usługobiorców.

6.  Uwagi dotyczące Regulaminu i serwisu MSIP należy zgłaszać na adres: msip@um.kalisz.pl

7.  UM w Kaliszu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie i zakresie, bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany będą udostępniane pod adresem www.msip.kalisz.pl przez okres 30 dni od ich wprowadzenia. Wszelka odpowiedzialność z tego tytułu jest wyłączona.

8.  W przypadku nie zaakceptowania zmian, Użytkownik powinien zaniechać korzystania z MSIP.

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32