MSIP Kalisz

Ochrona prawna

Właścicielem portalu jest Miasto Kalisz
Wszelkie prawa do portalu, w tym jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron portalu oraz innych elementów są zastrzeżone.
Modyfikowanie lub publikowanie zawartości strony bez zgody właściciela portalu jest zabronione.
Zawarte w portalu informacje oraz wygenerowane z niego zestawienia i wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych i mają wyłącznie charakter poglądowy.
Wszelkie wypisy / wyrysy muszą być wykonane i poświadczone przez właściwe organy urzędowe, np. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Użytkownik nie może powielać tych informacji, kopiować, udostępniać stronom trzecim oraz redystrybuować w celach komercyjnych.
Korzystanie z treści umieszczonych w portalu, a także innych elementów portalu przez użytkownika jest dozwolone tylko w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm)
Urząd Miasta Kalisza nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza.

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32