MSIP Kalisz

OPIS WYDZIAŁU

Biuro Cmentarza Komunalnego prowadzi działania związane z utrzymaniem i zarządzaniem cmentarza komunalnego oraz sprawy cmentarnictwa i chowania zmarłych.

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: ul. Poznańska 183 - 185
telefon: 62 767 1680
fax: 62 751 0681
adres e-mail: bck@um.kalisz.pl

ZADANIA

1) Przygotowanie projektów uchwał rady gminy w sprawach:
a) ustalenia opłat za usługi cmentarne,
b) przyjęcia regulaminu cmentarza komunalnego;
2) Prowadzenie ksiąg cmentarnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a) księgi osób pochowanych,
b) księgi grobów,
c) alfabetycznego spisu osób pochowanych;
3) Przechowywanie ksiąg cmentarnych z należytym ich zabezpieczeniem;
4) Zapewnienie czystości i porządku oraz właściwego stanu estetycznego cmentarza komunalnego,
5) Opracowanie planu zagospodarowania cmentarza komunalnego,
6) Przestrzeganie i nadzorowanie usytuowania grobów, zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza komunalnego,
7) Prowadzenie ewidencji i pobór opłat cmentarnych,
8) Nadzór nad przestrzeganiem zasad korzystania z cmentarza komunalnego,  zwłaszcza nad pochówkami, kopaniem, murowaniem grobów,
9) Utrzymanie, konserwacja, remonty urządzeń i obiektów infrastruktury cmentarza komunalnego,
10) Urządzenie i pielęgnacja zieleni cmentarnej,
11) Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa na terenie cmentarza komunalnego,
12) Analizowanie potrzeb rozwojowych w zakresie budowy i rozbudowy cmentarza komunalnego i obiektów cmentarnych oraz wnioskowanie o ich realizację,
13) Prowadzenie spraw w zakresie planowania, wykonania i sprawozdawczości budżetu Biura, w tym w szczególności:
a) opracowywanie projektu planu budżetu,
b) opracowywanie planów finansowych budżetu,
c) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,
d) opracowywanie wieloletniej prognozy finansowej i propozycji zmian tej prognozy,
e) dokonywania bieżących i okresowych analiz oraz sprawozdań z wykonania budżetu;
14) Prowadzenie spraw w zakresie realizacji budżetu Biura, w tym w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej budżetu;
b) prowadzenie bieżącej kontroli stanu wydatków i zaangażowania środków w poszczególnych pozycjach budżetu;
c) uzgadnianie z Wydziałem Finansowym okresowych sald wydatków i zaangażowania środków;
d) proponowanie zmian, korekt do planu wydatków i dochodów;
e) czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z przepisami ustawy o finansach publicznych realizowaniem wydatków budżetu;
15) Organizacja handlu przycmentarnego;
16) Prowadzenie ewidencji mienia Miasta będącego w dyspozycji Biura, zapewnienie właściwego gospodarowania i zabezpieczenia mienia;
17) W zakresie spraw związanych z cmentarnictwem i chowaniem zmarłych, w szczególności:
a) inicjowanie założenia, rozszerzenia i zamknięcia cmentarzy komunalnych,
b) przygotowywanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy,
c) przygotowywanie decyzji o przekazaniu uczelniom wyższym zwłok do celów naukowych,
d) organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sadowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.

Uwaga!! Od 13 lutego 2019 roku układem wysokościowym obowiązującym w Kaliszu będzie układ PL-EVRF2007-NH („Amsterdam 2007”) - szczegóły w Wiadomościach oraz PODGiK.
Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32