MSIP Kalisz

DANE TELEADRESOWE:

Adres siedziby: Główny Rynek 20
telefon / fax: 62 7654407
adres e-mail: wgos@um.kalisz.pl

Stanowisko

Numer telefonu

FAX

wew.

Naczelnik Wydziału

 

406

Z-ca Naczelnika Wydziału

 

405

Główny Specjalista

ds. Gospodarki Komunalnej

 

408

ds. ochrony przed hałasem i opiniowania przedsięwzięć

 

414

ds. gospodarki wodno - ściekowej

 

414

ds. gospodarki wodno - ściekowej i opiniowania przedsięwzięć

 

781

ds. zieleni miejskiej

 

411

ds. ochrony przyrody, geologii, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony powierzchni ziemi

 

411

ds. cmentarnictwa i grobownictwa wojennego

 

403

ds. utrzymania czystości i porządku w mieście

 

403

ds. zaopatrzenia w media i oświetlenie

 

408

ds. ekonomicznych - administracyjnych

 

404

ds. ekonomiczno – administracyjnych i zwrotu podatku

 

404

ds. zieleni miejskiej

 

404

ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

409

ds. gospodarki odpadami i ochrony powietrza

 

409

ds. rolnictwa i rybactwa śródlądowego

 

410

ds. leśnictwa i łowiectwa

 

410

ds. administracyjno – gospodarczych

407

407

 

 

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Tel.: +48 (62) 765 43 00
Fax: +48 (62) 764 20 32