Ankieta zakończona

2016-10-17 – 2016-11-14

Zgłoś swój pomysł do Gminnego Programu Rewitalizacji

I NABÓR

1. Świetlica dla młodzieży

Data wprowadzenia: 2016-10-22 11:08:10 / Zaakceptowany 2016-10-24 06:03:34

Wykonawca

Miasto Kalisz, NGO

Potrzeba

Choć w ostatnich latach obserwuje się w tej okolicy sporo działań skierowanych do najmłodszych brak niestety programów, które obejmowały by młodzież i próbowały wspierać je edukacyjnie i rozwojowo w miejscu zamieszkania.

Opisz pomysł

- Wynajęcie budynku w którym można by założyć Świetlicę dla młodzieży - Wyposażenie świetlicy w gry, komputery i sprzęty niezbędne do aktywnego spędzania czasu. - Zatrudnienie na okres roku dwóch pracowników - specjalistów, których zadaniem byłaby praca z młodzieżą, animacja świetlicy (organizacja zajęć poza lekcyjnych, warsztatów, korepetycji, imprez kulturalnych i rozrywkowych z udziałem okolicznej młodzieży) oraz zbieranie danych na temat potrzeb, problemów i oczekiwań młodych ludzi z tego okręgu. - Organizację tego typu zadań w tym miejscu można by także powierzyć lokalnym fundacjom i NGO. - Zajęcia powinny być darmowe lub za niewielką opłatą. - Po roku, w zależności od zebranych danych świetlicę można by utrzymywać dalej na podobnych warunkach lub zmienić jej przeznaczenie w zależności od oczekiwań interesariuszy. - W okolicy działa już podobne Stowarzyszenie więc można by połączyć te działania, skorzystać z ich doświadczeń lub nawiązać współpracę.

Opisz zmiany

- Świetlica miałaby pomóc młodzieży w realizacji swoich planów, pasji i w rozwijaniu się. - Poza pomocą w edukacji na którą często nie stać młodzieży z tego terenu miałaby na celu zbadanie stanu faktycznego i poznanie potrzeb tego środowiska. - Świetlica promowałaby aktywne spędzanie czasu będące alternatywą dla bezmyślnego siedzenia przed komputerem - Świetlica mogłaby się przyczynić do poprawy stanu edukacji młodzieży, budowania ich aspiracji oraz rozszerzenia przyszłych perspektyw zawodowych.

2. Klub integracyjny

Data wprowadzenia: 2016-11-09 13:35:47 / Zaakceptowany 2016-11-09 14:23:55

Wykonawca

Fundacja "Sprawniejsi razem" ul.Górnośląska 78/54 62-800 Kalisz

Potrzeba

W Kaliszu obecnie nie ma żadnej placówki pozwalającej integrować się niepełnosprawnym ,seniorom oraz młodzieży.Co powoduje wykluczenie społeczne.Osoby te nie mają możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego oraz integracji pokoleniowej. Obecnie powstają tylko świetlice dla dzieci.

Opisz pomysł

utworzenie klubu integracyjnego dla niepełnosprawnych ,seniorów i młodzieży .Gdzie prowadzone działania pozwolą na wymianę doświadczeń wspólnej integracji oraz wzajemnej edukacji .np. obsługa komputera ,gotowanie i każde inne w zależności od potrzeb uczestników.

Opisz zmiany

Po utworzeniu clubu poszczególne grupy mając możliwość spotykania się ,integrowania oraz edukowania będom aktywni społecznie. Co pozwoli zwiększyć zaradność życiową. Oraz zapobiegnie częściowo wykluczeniu społecznemu.

3. Art-inkubator

Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:07:32 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:53:39

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

W jakimś stopniu zmniejsza problem bezrobocia u osób młodych (absolwentów kaliskich uczelni) dając im szansę na rozpoczęcie pierwszej działalności (z naciskiem na działalność kreatywną). Zmniejszy odpływ młodych osób kreatywnych (które nie posiadają wystarczającego kapitału lub zaplecza maszynowego) do innych miast lub zagranicę.

Opisz pomysł

Należało by dostosować przestrzenie kompleksu budynków pofabrycznych będących własnością miasta do możliwości prowadzenia tam działalności. W pierwszej kolejności należało by wykonanie projektu remontu budynków wraz z termomodernizacją. Następnie przystąpić do remontu. A na końcu powołać instytucję z ramienia miasta do zarządzającą tym obiektem oraz pomocy osobą które skorzystają z tego programu w prowadzeniu i rozwoju działalności w pierwsze okresie. Na realizację tego pomysłu można skorzystać ze środków unijnych na termomodernizację budynków oraz zakładanie inkubatorów.

Opisz zmiany

Wyremontowane i zasiedlone zostaną budynki będące własnością Miasta, zmniejszy się bezrobocie, zwiększą się wpływy do budżetu miasta, ożywi się okolica.

4. Świetlica edukacyjno-socjalna

Data wprowadzenia: 2016-11-14 16:39:02 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:57:48

Wykonawca

Fundacja CHOPS - Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej

Potrzeba

Brak świetlicy dla dzieci i młodzieży w tym rejonie, gdzie mogliby spędzać czas, dostać ciepły posiłek, odrobić lekcje, rozwijać swoje talenty, zintegrować się z rówieśnikami oraz w razie konieczności otrzymać fachową pomoc prawną, psychologiczną itp. W miejscu tym prowadzone byłyby również szkolenia, zajęcia edukacyjne, kulturalne oraz akcje charytatywne.

Opisz pomysł

Kapitalny remont budynków. Wyposażenie.

Opisz zmiany

Miejsce to mogłoby się stać modelowym przykładem rewitalizacji, rozumianej nie jako remont ale przede wszystkim jako punkt wyjścia do zmian społecznych.

5. Remont dachu I LO w Kaliszu

Data wprowadzenia: 2016-11-14 16:54:29 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:58:18

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Dach w I LO przecieka. Uczniowie i nauczyciele skarżą sie na stan techniczny dachu, co może doprowadzić do tragedii i niszczenia zabytkowej szkoły.

Opisz pomysł

Kompleksowy remont dachu

Opisz zmiany

Zabytkowy budynek szkoły nie będzie niszczał, zwiększy się bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.

6. Miejski blok mieszkalny ze sklepem i filią biblioteki na parterze

Data wprowadzenia: 2016-11-14 22:10:16 / Zaakceptowany 2016-11-15 09:00:36

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Na ulicy Jabłkowskiego potrzeba mieszkańców nie obciążonych problemami, a także miejsca - mowa o filii biblioteki - mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież, mogliby się spotkać.

Opisz pomysł

Wykup działki po przeznaczonej do wyburzenia kamienicy nr 14, zbudowanie budynku mieszkalnego.

Opisz zmiany

Nowy dom i jego mieszkańcy, sklep i biblioteka wniosą na ulicę normalne życie.

7. Mieszkanie wspomagane dla wychowanków pieczy zastępczej.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:17:18 / Zaakceptowany

Wykonawca

Adaptację mieszkania będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, w porozumieniu Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

Potrzeba

W Kaliszu funkcjonuje 141 rodzin zastępczych, w których umieszczonych jest 179 dzieci. Ponadto w 4 rodzinnych domach dziecka przebywa 19 dzieci. Spośród 198 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej – 19 to osoby pełnoletnie. Spośród wychowanków, którzy opuścili zarówno rodziny zastępcze jak i instytucjonalną pieczę zastępczą 40 wychowanków jest objętych pomocą na kontynuowanie nauki. Z uwagi na trudną sytuację mieszkaniową w mieście Kaliszu wychowankowie po opuszczeniu pieczy zastępczej często powracają do swoich biologicznych, niejednokrotnie dysfunkcyjnych rodzin. W związku z tym wskazane jest uruchomienie dla nich mieszkania wspomaganego, w którym będą mogli przebywać do momentu uzyskania mieszkania z Miasta lub zamieszkania w wynajętym mieszkaniu.

Opisz pomysł

Przygotowanie kosztorysu w branży sanitarnej i budowlanej. W branży sanitarnej przewidziana jest modernizacja i i instalacja: wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja c.o., instalacja gazu. W branży budowlanej: wykonanie ścianek działowych, wymiana stolarki, wykonanie tynków wewnętrznych, prace malarskie, wymiana podłóg, modernizacja instalacji elektrycznej. Mieszkanie wspomagane obejmuje: kuchnie, 2 łazienki, pokój dzienny, oraz 5 pokoi (w tym jeden przeznaczony dla matki z dzieckiem). Działanie jest związane nie tylko z adaptacją budowlaną pomieszczeń, ale także wyposażenie mieszkania w niezbędny sprzęt kuchenny, wyposażenie łazienek oraz wyposażenie pokoi.

Opisz zmiany

Utworzenie mieszkania wspomaganego dla 6 wychowanków pieczy zastępczej. Poprawi się dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działania na rzecz usamodzielnienia os. opuszczających pieczę zastępczą.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

8. Godna Starość - Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:01:14 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP.

Potrzeba

Kalisz należy do miast ludzi starych, często schorowanych. Ludzie ci szukają kontaktu z innymi ludźmi, szukają również pomocy. Często są to ludzie samotni. Stworzenie dziennego domu -domów pomocy społecznej dla tej grupy osób pozwoli im uwierzyć w siebie, że mimo wieku są oni potrzebni innym. Takie domy tworzone są na całym świecie. Przychodzić do nich może każdy kto czuje taką potrzebę. Na miejscu taka osoba miałaby zapewniona opiekę wolontariuszy, pielęgniarki czy okresowo lekarza. Osoby przebywające mogłyby służyć pomocą dla innych osób. Np. emerytowany nauczyciel mógłby udzielać korepetycji, a emerytowany kucharz udzielać młodym lekcji gotowania. W takim domu osoby starsze, samotne znajdą pomoc i rozrywkę.

Opisz pomysł

Stworzenie dziennego domu -domów pomocy społecznej dla tej grupy osób pozwoli im uwierzyć w siebie, że mimo wieku są oni potrzebni innym.

Opisz zmiany

Aktywizacja ludzi 3 wieku. Zagospodarowanie pustostanów.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

9. Plac zabaw dla dzieci i zagospodarowanie terenu zielonego, świetlica środowiskowa

Data wprowadzenia: 2016-10-27 12:13:42 / Zaakceptowany 2016-10-31 06:22:14

Wykonawca

Miasto Kalisz, NGO

Potrzeba

Na tym terenie znajduje się bardzo zaniedbany budynek z pięknym terenem zielonym który jest zupełnie niezagospodarowany i zdewastowany. Najczęściej jest on miejscem libacji. Tymczasem okoliczne dzieci i młodzież nie mają miejsca do spotkań czy zabawy. Niegdyś w pobliżu było przedszkole i ogólnodostępny plac zabaw został jednak zdewastowany.

Opisz pomysł

Uporządkowanie terenu zielonego, oświetlenie go. W porozumieniu z mieszkańcami i użytkownikami tego terenu - wytyczenie ścieżek i ławek, postawienie placu zabaw lub innych rzeczy wskazanych przez mieszkańców jako niezbędne. Wyznaczenie pomieszczenia - świetlicy, która mogłaby być miejscem spotkań młodzieży, animowałaby ich czas wolny, organizowała działania kulturalne i edukacyjne. Działalność świetlicy miałaby też na celu diagnozę problemów okolicy i jej zapotrzebowań. Projekt mógłby uwzględniać

Opisz zmiany

Dzięki pracy na miejscu otrzymamy kompletną i rzetelną diagnozę stanu dzielnicy, problemów i oczekiwań jej mieszkańców. Organizowane w porozumieniu z mieszkańcami wydarzenia mogłyby wpłynąć korzystnie na życie dzielnicy, wesprzeć młodzież w aktywnym spędzaniu czasu i rozwijaniu swoich pasji. Dzieci zyskałyby miejsce do zabawy, które ze względu na swoją atrakcyjność mogłoby przyciągnąć tam także innych, okolicznych mieszkańców. Uporządkowanie pięknego ale zaniedbanego terenu zielonego oraz budynku na nim stojącego.

10. Podwórka z szeroko rozumiana animacja Społeczną

Data wprowadzenia: 2016-11-14 13:53:35 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:53:09

Wykonawca

Fundacja Animacji – Społeczno Kulturalnej Kwadratura Ul. H. Sawickiej 38/60 62-800 Kalisz Tel. 696046297 mail kontakt@fundacjakwadratura.pl

Potrzeba

Nasze działania realizowane będą na obszarze rewitalizacji miasta Kalisza. Oznacza to, że jest to obszar najmocniej zdegradowany w mieście, także pod kątem społecznym. Z przeprowadzonej przez Urząd Miejski Diagnozy delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wynika, że na terenie Śródmieścia (wyznaczony jako obszar rewitalizacji) mieszka największa ilość osób bezrobotnych (26% ogółu),ubogich (prawie połowa osób pobierających zasiłki celowe na dożywianie dzieci i zakup węgla). Zła sytuacja materialna przekłada się na inne problemy społeczne występujące w tej grupie ilość przestępstw (56% rodzin dotkniętych przemocą mieszka w Śródmieściu), największą ilość interwencji policji , a także niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym. Śródmieście jest terenem, na którym zamieszkuje 1/3 kaliskich rodzin dysfunkcyjnych (ze względu na problemy zw. z uzależnieniami, niepełnosprawnością, bezrobociem dane MOPS 2015). Brakuje realizacji konkretnych działań społecznych w tych obszarach, nasze działania i pomysły maja być odpowiedzią na ich brak i niezaprzeczalny fakt realizowania działań w tej sferze.

Opisz pomysł

Chcemy poprzez działania animacyjne na podwórkach spojrzeć na obszar działań oczami jego mieszkańców. W trakcie działań chcemy by ich uczestnicy wcielili się w role przewodników oprowadzających po miejscach, w których widoczne są zarówno pozytywne jak i negatywne zjawiska społeczne zachodzące w ich otoczeniu. Pozwali to skoncentrować się na faktach i konkretnych miejscach. Będzie to sprzyjało większemu zaangażowaniu uczestników w działania. Ponad to działania na podwórkach obszaru rewitalizacji to próba oswojenia na powrót przestrzeni pomiędzy budynkami mieszkalnymi. Chcemy porozmawiać o znaczeniu – przeszłym i możliwym – podwórek dla mieszkańców. Chcemy by działania na podwórkach skierowane były do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkających na danej dzielnicy. Zamienimy podwórka w przestrzeń artystyczną, przestrzeń zdarzeń preformatywnych, gdzie twórcami nie tylko będą artyści czy animatorzy, ale sami mieszkańcy. Dorosłych chcielibyśmy – przez warsztaty – zapytać o ich potrzeby jako mieszkańców. Naszym celem jest to by mieszkańcy doświadczyli istotnej zmiany, która wynika nie z tego co dostaną, ale z tego co sami zrobią.

Opisz zmiany

wzrost jakości życia mieszkańców, rozwój usług publicznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego: dawnych obiektów o znaczeniu historycznym, będących elementami tożsamości lokalnej, integracja obszarów z miastem, zaangażowanie mieszkańców dla dobra swojej społeczności, poprawa relacji sąsiedzkich, zmiana wizerunku obszarów zdegradowanych przez wprowadzenie nowych elementów artystycznych lub nadanie im nowych sensów, co wpływa także na polepszenie wizerunku obszarów sąsiednich, całego miasta lub nawet regionu,

11. „Podwórko artystyczne” – rewitalizacja przestrzeni wirydarza użytkowanego przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Data wprowadzenia: 2016-11-23 11:17:50 / Zaakceptowany

Wykonawca

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu adres - Pl. Św. Józefa 5; 62-800 Kalisz nr tel. - (62) 767-40-81 adres e-mail (ogólny) - galeria@tarasin.pl adres e-mail: Ewa Frejus-Staniek - efrejus@tarasin.pl (autorka wniosku) adres e-mail (dyrektorka Joanna Dudek) - dyrektor.tarasin@tarsin.pl

Potrzeba

Pomysł rewitalizacji wirydarza powraca co jakiś czas w planach Galerii Sztuki im. Jana Tarasina gdyż jest to przestrzeń niezwykle interesująca nie tylko w odniesieniu do planów instytucji, ale również dla gości odwiedzających Galerię oraz współpracujących z nami artystów. Pomimo braku właściwego zaaranżowania (z powodu niewielkiej powierzchni jaką dysponuje Galeria), tzw. „patio” wykorzystywane jest często podczas wernisaży, pokazów, spektakli czy koncertów w sezonie letnim. Idea utworzenia „podwórka artystycznego” ma na celu maksymalne wykorzystanie potencjału tej przestrzeni - ożywienie wirydarza poprzez remont oraz wprowadzenie nowej funkcji. Istotną kwestią jest zaktywizowanie mieszkańców Kalisza i zachęcenie ich do częstszego odwiedzania galerii sztuki. Dzięki miejscu, w którym będzie można kreatywnie spędzić czas, spotkać się, porozmawiać, poczytać (m.in. książki oraz prasę artystyczną) oraz uczestniczyć w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Galerię, mamy szansę na budowanie kontaktu i więzi ze społecznością oraz kreatywne wykorzystanie przestrzeni z ogromnym potencjałem. W Kaliszu nie ma wielu tego typu miejsc o niekomercyjnym charakterze – utworzonych poprzez wykorzystanie przestrzeni podwórek, wewnętrznych dziedzińców, niezadaszonych obszarów wokół rzeki itp. Natomiast jest to bezsprzecznie bardzo potrzebna inicjatywa, która sprawdza się doskonale wśród mieszkańców wielu miast w Polsce (przywołując chociażby przykłady dobrych praktyk z Wrocławia czy Warszawy, gdzie mieszkańcy spotykają się i spędzają wolny czas na „miejskich plażach” lub nowocześnie zagospodarowanych ogródkach na osiedlach i blokowiskach). Przestrzeń po rewitalizacji ma być przeznaczona tylko i wyłącznie na działalność statutową Galerii tzn. edukacyjną i wystawienniczą. Podsumowując - stworzenia nowego, całkowicie publicznego i darmowego miejsca, służącego mieszkańcom Kalisza, wykorzystującego zaniedbany i niezagospodarowany dotychczas teren (dodatkowo zwiększający możliwości organizacyjne Galerii) jest potrzebną i pożyteczną koncepcją wartą uwagi i pozytywnej opinii władz miasta.

Opisz pomysł

Pierwszą inicjatywą mającą na celu dostosowanie wirydarza do dalszych prac remontowych i poprawienie jego wyglądu było posprzątanie całej przestrzeni oraz uporządkowanie zieleni w październiku bieżącego roku przez pracowników kaliskiej Straży Miejskiej, na wniosek dyr. Joanny Dudek. Następnie, uzyskana została zgoda prawnych właścicieli wirydarza (Starostwa Powiatowego w Kaliszu) na ingerencję w jego formę i wykorzystanie przestrzeni na cele Galerii. Zakupiony został również namiot (pawilon) ogrodowy na wypadek niesprzyjających warunków pogodowych podczas trwania imprez w przestrzeni wirydarza. Na wiosnę 2017 roku planowane jest okratowanie zabezpieczające studzienki kanalizacyjne oraz wyrównanie terenu. Naszym celem jest oficjalne otwarcie „podwórka artystycznego” w sezonie wiosenno-letnim (w kwietniu bądź maju 2017 r.). Projekt rewitalizacji wirydarza zakłada wykonanie następujących prac: (dodatkowo - wstępny preliminarz kosztów rewitalizacji): 1. Zakup farb oraz pomalowanie kostki brukowej na wirydarzu (według projektu artystycznego nawiązującego do obrazów patrona - Jana Tarasina) - 5000 zł. 2. Zakup i montaż systemu oświetlenia oraz lampionów - 4000 zł. 3. Zakup mebli (krzeseł, stolików, półek na książki i czasopisma oraz leżaków) - 4000 zł. 4. Zakup palet oraz poduszek/materacy (pełniących funkcję dodatkowych siedzisk np. podczas pokazów filmowych) - 2500 zł. 5. Zakup materiałów oraz stworzenie drewnianej konstrukcji/podestu pełniącej funkcję sceny - 4000 zł. 6. Zakup profesjonalnego ekranu niezbędnego do projekcji filmów - 500 zł. 7. Zaaranżowanie istniejącej na wirydarzu zieleni oraz zakup nowych roślin doniczkowych (np. palmy) - 2000 zł. 8. Koszt kratownicy na zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych w przestrzeni wirydarza - 3250 zł. CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA - 25250 zł. Nowa aranżacja - wyposażenie w meble i palety, lampiony i oryginalna roślinność, całkowicie odmieni szarą i pustą przestrzeń wirydarza. „PODWÓRKO ARTYSTYCZNE” po rewitalizacji będzie pełnić różne funkcje w zależności od potrzeb Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Patio od tej pory zmieni się w czytelnię i miejsce relaksu dla mieszkańców Kalisza, którzy będą mogli spędzić czas w ciszy i spokoju w samym centrum miasta. Kolejną odsłoną podwórka będzie letnie kino – dzięki ekranowi umieszczonemu w przestrzeni wirydarza możliwe stanie się organizowanie kameralnych pokazów filmów artystycznych (w ramach cyklu „Kino (na) sztuki”) dla większej ilości osób niż dotychczas w bardziej komfortowych warunkach. Scena oraz oświetlenie, które znajdą się w na wirydarzu umożliwią organizację wielu uroczystości i imprez (również po zmroku): od pokazów choreografii, performance, spektakli teatralnych poprzez koncerty zespołów muzycznych, po gościnne występy taneczne (w planach jest m.in. zorganizowanie kursu salsy czy tango). Dzięki rewitalizacji realne stanie się także organizowanie różnorodnych zajęć praktycznych wymagających dużej ilości miejsca lub ruchu, a przede wszystkim warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży (ponieważ nie było do tej pory takiej przestrzeni, a jest ona szczególnie potrzebna). Artystyczne podwórko Galerii im. Jana Tarasina będzie również stałym miejscem do organizacji imprez okolicznościowych, których obchody staną się możliwe dzięki dodatkowej powierzchni. Imieniny patrona – Jana Tarasina, Noc Muzeów i Kultury, jubileusze i obchody 40-lecia będą doskonałą okazją do wspólnej zabawy, integracji mieszkańców i „oswojenia” ich ze sztuką w przyjaznej formie.

Opisz zmiany

Wyjątkowa atmosfera, którą chcemy stworzyć na wirydarzu z pewnością udzieli się mieszkańcom miasta, którzy od tej pory zaczną chętniej i częściej gościć w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Mamy nadzieję, że odwiedzający nasz Kaliszanie zechcą aktywniej korzystać z oferty instytucji – bywając na wernisażach, regularnie odwiedzając wystawy, angażując się w konkursy, spotkania, wykłady i uczestnicząc w warsztatach. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, dzięki rewitalizacji przestrzeni wirydarza rozszerzy zakres swojej działalności, możliwe stanie się zorganizowanie wielu ciekawych i oryginalnych projektów – dotychczas pomijanych w planach instytucji właśnie ze względu na niewystarczającą ilość miejsca. Ważną zmianą będzie oczywiście remont i uporządkowanie zaniedbanej przestrzeni, wprowadzenie do niej nowej funkcji oraz otwarcie jej na społeczeństwo (dotychczas będącej jedynie wewnętrznym dziedzińcem służącym pojedynczym pracownikom trzech wymienionych wyżej instytucji).

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

12. Przyjazna przestrzeń - połączenie i zagospodarowanie podwórek poszczególnych kwartałów nieruchomości.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:49:18 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP.

Potrzeba

Estetyka i zieleń przyciągają ludzi. Ludzie winni się łączyć nie odgradzać. Połączenie przestrzeni i zagospodarowanie podwórek poszczególnych kwartałów stworzy większą przestrzeń do życia ich mieszkańców, pozwoli bardziej skutecznie zaprojektować taką przestrzeń. Jedynym problemem będzie przekonanie różnych właścicieli nieruchomości do podjęcia takich działań.

Opisz pomysł

Poprawa estetyki przestrzeni. Możliwość zwiększenia ilości terenów zielonych. Uporządkowanie wewnętrznych parkingów.

Opisz zmiany

Poprawa estetyki przestrzeni. Możliwość zwiększenia ilości terenów zielonych. Uporządkowanie wewnętrznych parkingów.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

13. Realizacja projektu pt. „Lepsze jutro. Integracja społeczno-zawodowa osób z terenu miasta Kalisza”

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:21:11 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, w porozumieniu z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu.

Potrzeba

Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych ubóstwem (w tym 20 osób niepełnosprawnych).

Opisz pomysł

1. Aktywizacja edukacyjna dla 120 uczestników projektu 2. Aktywizacja zawodowa-staże dla 80 uczestników projektu 3. Aktywizacja społeczna uczestników projektu realizowana w Klubie Integracji Społecznej w Kaliszu, m.in. tworzenie grup samopomocowych mającą na celu minimalizację zdiagnozowanych problemów społecznych poprzez wymianę doświadczeń i wskazanie tzw. dobrych praktyk 4. Działania środowiskowe – organizacja konferencji nt. Społeczeństwo na temat wykluczenia społecznego

Opisz zmiany

Wynikiem projektu będzie zdobycie doświadczenia zawodowego przez 80 osób, oraz zatrudnienie 44 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

14. Teatr otwarty

Data wprowadzenia: 2016-11-14 16:47:36 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:58:00

Wykonawca

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu we współpracy z UM Kalisz, NGO, instytucjami kultury, placówkami światowymi.

Potrzeba

Kaliski teatr, wraz z infrastrukturą, którą dysponuje może wspierać i inicjować działania z zakresu edukacji i animacji kulturalnej skierowanej do mieszkańców obszaru rewitalizacji (zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych jak i seniorów) aby wzmacniać rozwój ich kompetencji kulturowych i zmniejszać bariery w dostępnie do kultury.

Opisz pomysł

Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kulturowej skierowanej do wszystkich grup wiekowych mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Opisz zmiany

Patrz. opis główny.

15. Bezpieczna przestrzeń

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:15:14 / Zaakceptowany

Wykonawca

Wydział rozbudowy Miasta i Inwestycji

Potrzeba

Rozbudowany monitoring miejski w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa społeczności lokalnej. W miejscach montażu punktów kamerowych zaobserwowano znaczny spadek przestępstw i wykroczeń. Miejsca objęte monitoringiem są na bieżąco obserwowane przez obserwatorów monitoringu co z kolei umożliwia szybą reakcję na zaobserwowane nieprawidłowości czy zdarzenia losowe. Powyższe ogranicza udział patroli SM czy Policji w strefie działania monitoringu, a patrole skierować można w inne miejsca np. nie objęte monitoringiem czy zagrożone miejsca miasta.

Opisz pomysł

Korekta zieleni miejskiej, koron drzew umożliwi zwiększeni obserwacji przestrzeni wokół jednego punktu kamerowego. Montaż nowych punktów kamerowych z godnie z planem rozbudowy monitoringu przy uwzględnieniu zrewitalizowanych przestrzeni.

Opisz zmiany

Efektywniejsze wykorzystanie służb miejskich i policji. Poprawa nadzoru i prędkości reagowania na niepożądane zdarzenia w miejscach objętych monitoringiem. Możliwość przesunięcia patroli SMK i Policji w miejsca nie objęte monitoringiem. Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie nadzoru w miejscach montażu nowych punktów kamerowych.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

16. Mini posterunki Policji w centrum.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:51:21 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP

Potrzeba

Bezpieczeństwo ludności winno być priorytetem każdego miasta. Stworzenie mini posterunków na obszarze rewitalizacji pozwoli skuteczniej monitorować i rozwiązywać problemy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców. Nastąpi szybsza reakcja przedstawicieli policji.

Opisz pomysł

Zagospodarowanie pustostanów. Wyposażenie ich w monitoring pozwalający na obserwacje danego obszary miasta.

Opisz zmiany

Poprawa bezpieczeństwa ludności na danym obszarze.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

17. Ekskluzywne apartamenty w kamienicach

Data wprowadzenia: 2016-11-08 19:59:00 / Zaakceptowany 2016-11-09 10:48:34

Wykonawca

Miasto Kalisz, MZBM, prywatni inwestorzy, firmy hostelowe

Potrzeba

Wiele mieszkań w kamienicach stoi pustych. Brakuje też tego rodzaju apartamentów, znanych w innych większych miastach. Mieszkania te można przeznaczyć na miejsca hostelowe lub mieszkania do wykupu. Oczywiście po wcześniejszym przyłączeniu kamienic do miejskiej ciepłowni

Opisz pomysł

Kompleksowy remont kamienic (zewnętrzny i wewnętrzny) i przekształcenie ich pomieszczeń w apartamenty bądź apartamentowe miejsca hostelowe.

Opisz zmiany

Dostosowanie budynków do różnych wymagań konsumenta - mniej i bardziej zamożnych, a także ściągnięcie ich tą ofertą do centrum

18. Poprawa estetyki terenów wokół posesji miejskich

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:26:58 / Zaakceptowany

Wykonawca

MZBM ul. Dobrecka 18, 62-800 Kalisz

Potrzeba

Nadanie terenom wokół posesji nowego wyglądu, poprawa warunków życia mieszkańców posesji miejskich.

Opisz pomysł

Likwidacja pomieszczeń gospodarczych (bardzo często w bardzo złym stanie technicznym) oraz ubikacji podwórzowych. Zagospodarowanie powstałej przestrzeni obiektami o przeznaczeniu gospodarczym w tej samej technologii i wyglądzie. Wprowadzenie pomieszczeń wc do lokali mieszkalnych.

Opisz zmiany

Zmiana estetyki otoczenia jako zachęta dla mieszkańców rewitalizowanych posesji do wprowadzenia ulepszeń w najbliższym sąsiedztwie. Inicjowanie inicjatyw oddolnych, włączenie społeczności lokalnej w zagospodarowanie posesji.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

19. Windy zewnętrzne w kamienicach.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:57:03 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP.

Potrzeba

Nieruchomości na obszarze rewitalizacji to obiekty o wysokich mieszkaniach. Dla wielu osób zamieszkujących tam – szczególnie starszych, problemem jest komunikacja wewnętrzna – pokonywanie pięter. Żeby również przyciągnąć tam ludzi – do pustostanów - winno stworzyć się im warunki, które pozwolą znacznie wygodniej korzystać z takich nieruchomości. Windy stanowiłyby taką alternatywę.

Opisz pomysł

Nieruchomości na obszarze rewitalizacji to obiekty o wysokich mieszkaniach. Dla wielu osób zamieszkujących tam – szczególnie starszych, problemem jest komunikacja wewnętrzna – pokonywanie pięter. Żeby również przyciągnąć tam ludzi – do pustostanów - winno stworzyć się im warunki, które pozwolą znacznie wygodniej korzystać z takich nieruchomości. Windy stanowiłyby taką alternatywę.

Opisz zmiany

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

20. Pustostany na stancje

Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:04:46 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP.

Potrzeba

W centrum widać coraz więcej pustostanów – mieszkań. Ludzie wyprowadzają się szukając lepszych warunków lokalowych. Duże mieszkania pozostają więc puste. Jedynym ratunkiem jest zmiana ich przeznaczenia. Rozwój szkolnictwa wyższego powoduje, że młodzi ludzie chcący zdobywać wiedzę poszukują mieszkań – małych stancji. Stancje mogą również stanowić w przyszłości tzw. PIERWSZE LOKUM dla młodych chcących pozostać w Kaliszu i z Kaliszem związać swoją przyszłość.

Opisz pomysł

Wydzielenie jednej, wielu kamienic z przeznaczeniem ich na potrzeby młodych ludzi. Podział dużych mieszkań na potrzeby studentów.

Opisz zmiany

Zagospodarowanie pustostanów.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

21. "Galeria Centrum" - rozwój działalności handlowej na obszarze rewitalizacji

Data wprowadzenia: 2016-11-14 21:17:54 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:59:39

Wykonawca

7 MT Group Sp. z o.o. ul. Wieniawskiego 21 c, 62-800 Kalisz

Potrzeba

Handel w obszarze rewitalizacji zamiera, wiele sklepów upadło, lokale gastronomiczne narzekają na małą liczbę klientów, nowo otwierane punkty handlowe nie przetrwają nawet roku, dlatego należy zadbać o rozwój handlu i ożywić obszar rewitalizacji, tak by centrum miasta tętniło życiem, aby odwiedzało go coraz więcej mieszkańców, turystów, a także stało się atrakcyjne dla inwestorów

Opisz pomysł

Zamierzeniem pomysłu jest potraktowanie handlu w Centrum jak jednej wielkiej galerii handlowej. W celu ożywienia handlu i przyciągnięcia mieszkańców do Centrum proponuję organizacja cyklu eventów promujących handel na obszarze rewitalizacji (np. pokazy mody, warsztaty, wielkie akcje wyprzedażowe, pokazy kulinarne), ponadto: organizacja konkursów z nagrodami, stworzenie gazetki handlowej, kart rabatowych, itp.

Opisz zmiany

Realizacja pomysłu pozwoli poprawić sytuację handlowców na obszarze rewitalizacji, przyciągnie mieszkańców, czyli klientów, Centrum Kalisza uatrakcyjni się dla turystów i inwestorów, wpłynie pozytywnie na ożywienie kolejnych przestrzeni i przedsięwzięć w mieście.

22. Centrum biznesowe w jednej z kamienic - kompleksie kamienic

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:44:31 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP

Potrzeba

Z Kalisza uciekają młodzi, nie widać zainteresowania biznesu na zakładanie tutaj nowych miejsc pracy. Budowa centrum to powierzchnie biurowe, sale konferencyjne, restauracje. Takie centrum to nie tylko możliwość zagospodarowania zdegradowanych nieruchomości, przywrócenia ich do życia ale także danie pracy wielu osobom w tym wykluczonym społecznie a przede wszystkim poprawa estetyki przestrzeni. To prestiż dla miasta, dzielnicy.

Opisz pomysł

Wydzielenie konkretnej kamienicy, kompleksu kamienic na obszarze starówki.

Opisz zmiany

Dzięki realizacji projektu kamienica, cały kwartał kamienic zmieni swoje przeznaczenie. Nastąpi poprawa estetyki, pracę znajdzie wiele osób.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

23. Rzemieślnicy przy ulicy

Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:11:28 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP.

Potrzeba

W centrum miasta są takie ulice jak: Browarna, Piekarska, Rzeżnicza – kojarzące się z wykonywanymi zawodami – rzemiosłem. Wiele osób pijąc piwo, jedząc chleb czy wędlinę nie wie jak wygląda ich produkcja – może warto im tą produkcję (w pigułce) pokazać. Na ww. ulicach stworzyć: Piekarska – małą piekarnię, Rzeźnicza – małą masarnię (są osoby które posiadają stare narzędzia do wyrobu wędlin) czy na Browarnej – mały browar z produkcją piwa regionalnego. Inwestycje przyciągną turystów i dadzą pracę wielu osobom.

Opisz pomysł

Na ww. ulicach stworzyć: Piekarska – małą piekarnię, Rzeźnicza – małą masarnię (są osoby które posiadają stare narzędzia do wyrobu wędlin) czy na Browarnej – mały browar z produkcją piwa regionalnego.

Opisz zmiany

Dzięki projektowi zagospodarowane zostaną pustostany parterów, poprawi się estetyka przestrzeni, ulice nabiorą nowego charakteru i przyciągną turystów.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

24. Centralne ogrzewanie w ścisłym centrum

Data wprowadzenia: 2016-11-08 19:53:16 / Zaakceptowany 2016-11-09 10:48:13

Wykonawca

Miasto Kalisz, Energa, MZBM

Potrzeba

Zanieczyszczenie powietrza, szczególnie zimą jest spore, głównie dlatego, że kamienicy w centrum opalane są węglem i śmieciami. Podpięcie budynków do miejskiego ogrzewania poprawi jakość powietrza ale także estetykę miejsca (brak zabrudzeń chodników węglem) oraz ułatwienie dla osób tam mieszkających - tym samym zachęcenie do mieszkania tam.

Opisz pomysł

W każdym budynku powinny grzać grzejniki podpięte do miejskiej ciepłowni, by zminimalizować zanieczyszczenie powietrza i obniżyć koszty ogrzewania oraz usunąć problemy z opalaniem piecowym.

Opisz zmiany

Korzystnymi zmianami będzie poprawa powietrza w centrum miasta, ale także podniesienie wartości budynków.

25. Zmiana systemu ogrzewania nieruchomości - budowa cieplików dla śródmieścia – eliminacja pieców i lokalnych kotłowni opalanych węglem

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:48:09 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP

Potrzeba

Od rozwiązania problemu ogrzewania - zmiany jego systemu, winna w Kaliszu rozpocząć się rewitalizacja zdegradowanych jego obszarów. Brak możliwości doprowadzenia ciepła do centrum i tylko propozycja ogrzewania gazem nie rozwiąże problemu ogrzewania węglem. Jednym z rozwiązań mogłaby być budowa lokalnych kotłowni ekologicznych opalanych np. biomasą co w znacznym stopniu rozwiąże problem zanieczyszczenia centrum miasta.

Opisz pomysł

Wydzielenie kwartałów, na których zbudowane byłyby kotłownie ekologiczne. Przekonanie wszystkich właścicieli i użytkowników o sensie takiej inwestycji.

Opisz zmiany

Poprawa jakości powietrza w zanieczyszczonych obszarach miasta.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

26. Termomodernizacja, wymiana stolarki w nieruchomościach.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:02:55 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP.

Potrzeba

Większość kamienic na obszarze rewitalizacji posiada starą stolarkę okienno-drzwiową. Większość nie jest również ocieplona. Wymiana stolarki jak również docieplenie budynków zapewni nowy standard nieruchomościom i pozwoli na zaoszczędzenie energii potrzebnej do jej ogrzewania.

Opisz pomysł

Wymiana stolarki w porozumieniu z KZ

Opisz zmiany

Poprawa energetyczna i estetyczna budynku

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

27. Ograniczenie nadmierne ruchu samochodowego

Data wprowadzenia: 2016-10-18 13:47:52 / Zaakceptowany 2016-10-18 11:52:37

Wykonawca

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Urząd Miejski w Kaliszu

Potrzeba

Nadmierny ruch tranzytowy w sposób sztuczny dzieli przestrzeń Starówki, stanowi bowiem barierę w ruchu pieszych. Ponadto spaliny sprzyjają zwiększaniu się niskiej emisji, co obniża atrakcyjność tej przestrzeni. Rewitalizacja może się odbyć jedynie poprzez wprowadzanie udogodnień dla ludzi (pieszych, rowerzystów), nie samochodów!

Opisz pomysł

- wprowadzenie strefy Tempo 30; - zrobienie wysp dla pieszych spowalniających ruch samochodowy - wprowadzenie informacji zachęcających kierowców do omijania centrum i korzystania z jego "obwodnic" (Szlak Bursztynowy, Łódzka, Warszawska, Sikorskiego, Wojska Polskiego, Harcerska - Nowy Świat), w szczególności na: rondzie Ptolemeusza, skrzyżowaniu Warszawskiej i Łódzkiej, Stawiszyńskiej i Garncarskiej, Majkowskiej i Wojska Polskiego, Górnośląska i Nowy Świat; można na nich wykazać, iż często przejazd przez centrum choć krótszy dystansem jest dłuższy czasowo; - wprowadzenie przystanków bezzatokowych lub z antyzatoką (Plac Józefa) na wysokości Villi Calisia, Piekarskiej oraz Placu Józefa co zachęci do jej korzystania oraz spowoduje spowolnienie ruchu samochodowego, a w konsekwencji będzie działać zniechęcająco dla kierowców samochodów indywidualnych, którzy przejeżdżają tędy w celach tylko tranzytowych; - wprowadzenie zieleni, która uatrakcyjni to miejsce dla pieszych i rowerzystów;

Opisz zmiany

- zniwelowania będzie bariera dzieląca sztucznie przestrzeń Starówki; - stworzą się lepsze, czystsze warunki do życia przy tej ulicy; - usprawni się komunikacja publiczna

28. Strefa tempo 30 na całym rewitalizowanym obszarze

Data wprowadzenia: 2016-11-14 21:53:19 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:59:59

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Uspokojenie ruchu zniechęci do poruszania się po obszarze rewitalizowanym autem, za to ułatwi poruszanie się po nim pieszo rowerem.

Opisz pomysł

Przebudowa infrastruktury drogowej i zmiana organizacji ruchu.

Opisz zmiany

Ubędzie aut, przybędzie przechodniów.

29. Parking wielopoziomowy z halą targową

Data wprowadzenia: 2016-10-27 12:04:39 / Zaakceptowany 2016-10-31 06:22:09

Wykonawca

Miasto Kalisz, właściciel targowiska

Potrzeba

Centrum miasta, jego urokliwe uliczki zapchane autami wyglądają mało zachęcająco. Aut jest dużo i pojawia się problem z parkowaniem. Odpowiedzią powinien być duży parking buforowy, który pomieściłby wiele aut mieszkańców pobliskich bloków jak i mieszkańców ścisłego centrum.

Opisz pomysł

Wybudowanie kilkupoziomowego parkingu (takiego który zaspokoi zapotrzebowanie na miejsca parkingowe) wraz z miejscem do prowadzenia targowiska.

Opisz zmiany

Dzięki parkingowi, będzie można oczyścić ścisłe centrum z aut, które często są zaparkowane nawet po za wyznaczone miejsca i wręcz są nadmiarem i wprowadzają chaos wizualny.

30. Parking wielopoziomowy dla osób korzystających ze atrakcji Śródmieścia

Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:44:34 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:54:38

Wykonawca

Miasto Kalisz, Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Potrzeba

Rozwiązuje problem z zaparkowaniem samochodów, dla osób z poza centrum Kalisza. Uwalnia uliczki śródmiejskie z problemu parkowania, umożliwia wprowadzenie deptaków bądź woonefrfów w ich miejsce.

Opisz pomysł

Powinien powstać Parking wielopoziomowy dający możliwość na preferencyjnych warunkach finansowych zaparkowania samochodu osobą przyjezdnym z poza śródmieścia, a potem na dotarcie do samego centrum poprzez kursujący autobus w obrębie rynku. Po pierwsze należy zapewnić finansowanie przedsięwzięcia, potem opracować projekt takiego parking, a potem wybudować i odebrać go.

Opisz zmiany

Uwolniona zostanie przestrzeń części uliczek śródmieści z problemu parkowania samochodów, co umożliwi wprowadzenie pasaży dla pieszych lub przynajmniej woonerfów. Poprzez umożliwienie dostępu osobą z poza śródmieścia ożywi się handel i usługi w obrębie obszaru rewitalizowanego.

31. mały parking buforowy

Data wprowadzenia: 2016-11-14 16:23:32 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:57:10

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Ograniczenia ruchu samochodowego w mieście wymaga stworzenia nowych, miejsc parkingowych na obrzeżach centrum. Parking powinien być bezpłatny.

Opisz pomysł

Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu (konsultacje z mieszkańcami), przygotowanie podłoża (może płyty ażurowe), konieczne byłoby tez usprawnienie okolicznych przejść dla pieszych, przybliżenie przystanków autobusowych, aby zachęcić osoby do pozostawiania pojazdów, zmiany środka lokomocji lub poruszania się dalej pieszo. Można też stworzyć atrakcyjną ścieżkę prowadzącą wzdłuż rzeki do parku.

Opisz zmiany

Mniej pojazdów będzie wjeżdżać do ścisłego centrum

32. Parkingi buforowe wokół centrum miasta

Data wprowadzenia: 2016-11-14 21:58:22 / Zaakceptowany 2016-11-15 09:00:05

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Parkingi buforowe są konieczne w celu wyprowadzienia aut z centrum miasta.

Opisz pomysł

Wykup terenów pod parkingi i ich zbudowanie.

Opisz zmiany

Z ulic rewitalizowanego obszaru znikną zasmiecające krajobraz miejski auta. Uice staną się bardziej dostępne dla pieszych i rowerzystów.

33. Objęcie całego obszaru rewitalizowanego strefą płatnego parkowania

Data wprowadzenia: 2016-11-14 22:03:08 / Zaakceptowany 2016-11-15 09:00:20

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Konieczność płacenia za zaparkowanie na ulicach w obszarze rewitalizowanym spowoduje, że zmniejszy się liczba osób wjeżdżających do centrum miasta własnym autem zamiast autobusem lub na rowerze.

Opisz pomysł

Stosowna uchwała Rady Miejskiej, ustawienie parkomatów.

Opisz zmiany

Zmniejszenie liczby aut parkujących na ulicach rewitalizowanego obszaru.

34. Ograniczenie nieprawidłowości w parkowaniu na ciągach pieszych i rowerowych

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:12:41 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miejski Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji

Potrzeba

Nasilenie się problemu utrudnienia poruszania się pieszym i rowerzystom po ciągach pieszych i rowerowych przez kierujących, parkujących nieprawidłowo pojazdy (samochody, motocykle). Rosnąca liczba zgłoszeń związane z nieprawidłowościami w parkowaniu.

Opisz pomysł

Montowanie słupków, ustawianie donic i gazonów z kwiatami, stojaków na rowery itp. przy krawędziach ciągów pieszych czy rowerowych uniemożliwiając w ten sposób wjazd i zatrzymanie pojazdów z naruszeniem przepisów w ruchu drogowym, ograniczającym znacznym stopniu poruszanie się pieszym i rowerzystom.

Opisz zmiany

Ograniczone zostanie nieprawidłowe parkowanie na chodnikach czy ścieżkach rowerowych bez konieczności angażowania służb miejskich oraz policji. Co z kolei pozwoli tym służbom na realizację innych zadań bez konieczności skupiania się na nieprawidłowościach w parkowaniu np. reagowanie na wykroczenia porządkowe, kontrola miejsc gromadzenia się osób bezdomnych, spożywania alkoholu, ściganiu sprawców przestępstw czy wykroczeń itp.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

35.  „Smart Parking” - automatyczny parking

Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:20:38 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP.

Potrzeba

Lokalizacja nowych miejsc parkingowych w starych centrach to problem wielu miast a Kalisza szczególnie. Na przeciw takiemu zapotrzebowaniu może wyjść projekt automatycznego parkingu. Zgrabna jego konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca, niwelując tym samym ciągle rosnące zapotrzebowanie na przestrzenie parkingowe. Przykład: www.smartparking-systems.pl

Opisz pomysł

Na przeciw takiemu zapotrzebowaniu może wyjść projekt automatycznego parkingu. Zgrabna jego konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca, niwelując tym samym ciągle rosnące zapotrzebowanie na przestrzenie parkingowe.

Opisz zmiany

Nowe miejsca parkingowe na niewielkiej przestrzeni. Dostosowanie ilości tych miejsc do warunków lokalizacyjnych. Estetyka przestrzeni. Nowatorskie rozwiązania.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

36. Posprzątać, pomalować, naprawić

Data wprowadzenia: 2016-11-09 21:11:05 / Zaakceptowany 2016-11-10 07:34:32

Wykonawca

Urząd Miejski

Potrzeba

Aktualnie centrum nie jest czyste, plac dookoła Ratusza otaczają popękane, ruchome płyty. Gdzie-niegdzie pojawiają się psie-biśniegi. Przepełnione kosze. Problemy z niższą warstwą społeczną.

Opisz pomysł

Naprawa wizerunkowa od najczęściej uczęszczanych ulic. Utworzenie enklaw "modelowej rewitalizacji" mija się z celem - nie są widoczne dla większości społeczeństwa. Poprawa nawierzchni, kostka brukowa na "deptaku" do wymiany - zgodna z decyzją konserwatora. Zmiana worków na psie odchody na plastikowe o wysokim stopniu biodegradowalności nawinięte na rolkę (z logo) - więcej się ich zmieści i nie będą zniszczone podczas deszczu. Kosze na śmieci z możliwością segregacji. Więcej patroli policji i straży miejskiej dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa.

Opisz zmiany

Wygląd, czystość, poczucie bezpieczeństwa.

37. kanalizacja deszczowa

Data wprowadzenia: 2016-11-14 16:50:55 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:58:11

Wykonawca

Miasto Kalisz wraz z MZDiK

Potrzeba

Woda deszczowa z rynien spływa chodnikiem na ulice. Zimą ta woda zamarza. Mieszkańcy skarżyli się również na podmakanie kamienic.

Opisz pomysł

Modernizacja kanalizacji deszczowej.

Opisz zmiany

Woda nie będzie się przelewać przez chodnik, ograniczy się proces niszczenia kamienic.

38. Parklet

Data wprowadzenia: 2016-11-14 14:16:44 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:54:30

Wykonawca

Miasto Kalisz, Zarząd Dróg

Potrzeba

Brak zieleni i ławek na Kaliskich ulicach.

Opisz pomysł

Parklet jest to instalacja wprowadzająca bezinwazyjnie w przestrzeń ulic zieleń miejską oraz miejsca do siedzenia w postaci ławek. Należy wykonać projekt parklaetu (do wielokrotnego powielenia). Następnie wybrać lokalizacje na jednej z ulic Kalisza, następnie wykonać instalację i ustawić w wybranym miejscu.

Opisz zmiany

Poprawi estetykę ulic oraz stworzy mini place do odpoczynku dla pieszych a szczególnie osób niepełnosprawnych, starszych oraz matek z dziećmi.

39. Ujednolicenie chodników

Data wprowadzenia: 2016-11-14 23:08:39 / Zaakceptowany 2016-11-15 09:00:55

Wykonawca

MZDiK, Miasto Kalisz

Potrzeba

Jak w wielu dziedzinach, tak i w kwestii chodnikowej w mieście panuje chaos.

Opisz pomysł

Podczas kolejnych planowanych przebudowań i modernizacji ulic używać wzoru i materiału w taki sposób by były one spójne przynajmniej w jakiś kwartałach miasta. Obecnie (np. remont Chopina - jedna str chodnika nowa, druga nie ruszona, pozapadana; Warszawska - inny rodzaj kostki na moście inny na ulicy, Łódzka - każdy odcinek to inny wzór, misz-masz) wprowadza to pewien chaos, często dezorientacje, jeżeli co kawałek pojawia się inne oznaczenie chodnika i ścieżki rowerowej. Zadanie jest proste, bo wystarczy wybrać jeden wzór i rodzaj materiału dla danego terenu, by w przyszłości nie doszło do sytuacji, że każdy kawałek Głównego Rynku będzie z innej kostki ułożonej w inny wzór. Powoduje to pewien chaos wizualny.

Opisz zmiany

Nastąpi poprawa wizerunku miasta.

40. Zadaszenie ciągów pieszych

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:59:42 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, PPP.

Potrzeba

Wyludnienie centrów miast spowodowane było i jest przede wszystkim budową galerii handlowych. Żeby życie powróciło tam z powrotem należy ulice dostosować do warunków jaki ma klient odwiedzający centra handlowe. Tylko zamknięte przestrzenie pozwolą odwiedzających w dni chłodne, deszczowe przemieszczać się i spędzać wolny czas w tych obszarach. Przestrzeń pomiędzy kamienicami (ulicę) należy zamienić w woonerf z dużą ilością zieleni z wyłączeniem lub ograniczeniem tam ruchu samochodowego.

Opisz pomysł

Przestrzeń pomiędzy kamienicami (ulicę) należy zamienić w woonerf z dużą ilością zieleni z wyłączeniem lub ograniczeniem tam ruchu samochodowego.

Opisz zmiany

Nowatorskie rozwiązania zamknięcia przestrzeni. Atrakcja turystyczna.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

41. Miasteczko rowerowe

Data wprowadzenia: 2016-11-13 10:38:19 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:10:40

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

W Kaiszu nie ma miasteczka drogowego, w którym można by szkolić dzieci, młodzież i rodziców w jeździe rowerem.

Opisz pomysł

Modernizacja dorychczas istniejącego na ukicy Parkowej masteczka drogowego. Naniesienie infrastruktury rowerowej: dróg rowerowych, pasów rowerowych, znaków P-27, śluz rowwerowych, przejazdów itp. Wybudowania półotwartego zadaszonego pawilonu, w którym będą się odbywać szkolenbia teoretyczne. Ustawienie plansz informacyjnych pkazujących rodzaje infrastuktury rowerowej.

Opisz zmiany

Obecnie istniejące miasteczko drogowe jest puste. Po zmianie będa tam przychodzić rodziny z dziećmi uczącymi sie jeździc na rowerze. Będzie można urządzać akcje szkoleniowe.

42. Infrastruktura rowerowa na całym rewitalizowanym obszarze

Data wprowadzenia: 2016-11-14 21:46:56 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:59:50

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Umożliwienie poruszania się rowerem po całym obszarze rewitalizowanym jest warunkiem sine qua non udanej rewitalizacji.

Opisz pomysł

Dostosowanie wszystkich ulic na całym rewitalizowanym obszarze do potrzeb ruchu rowerowego.

Opisz zmiany

Osoby poruszające się na rowerze będa mogły poruszac się bezpiecznie i komfortowo po całym obszarze. Każdy rowerzysta to brak spalin i niewiele miejsca potrzebnego do parkowania pojazdu.

43. Plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych

Data wprowadzenia: 2016-10-18 12:39:20 / Zaakceptowany 2016-10-18 10:40:25

Wykonawca

Urząd Miejski w Kaliszu - Wydział Rozbudowy i Inwestycji

Potrzeba

W tym miejscu w sposób bardzo liczny i niemal codzienny gromadzą się dzieciaki z okolic. Niestety oprócz wybrukowanego placyku nie mają oni nic dla siebie.

Opisz pomysł

Plac zabaw dla dzieci młodszych oraz starszych. Najlepiej, żeby był to innowacyjny plac zabaw, np. w formie modnych ostatnio tzw. fabryk wody lub piasku.

Opisz zmiany

Plac zabaw uprzyjemni czas spędzany w tym miejscu przez dzieciaki. Będzie także miejscem docelowym spacerów rodziców z dziećmi.

44. Skwer wypoczynkowo rekreacyjny z fontanną

Data wprowadzenia: 2016-10-21 11:48:05 / Zaakceptowany 2016-10-21 12:52:11

Wykonawca

Miasto Kalisz, Muzeum przy wsparciu NGO,

Potrzeba

Większość dzieci z okolicznych podwórek - Jabłkowskiego i Podgórza nie może pozwolić sobie na wakacje. Spędzają je najczęściej w domach lub po prostu na ulicy. Okolica tego skweru nie kojarzy się też dobrze choć teren jest ładny, sąsiaduje z Muzeum oraz Liceum, położony jest w centrum. Stworzenie z istniejącego tam terenu zielonego miejsca rekreacyjnego z fontanną posadzkową miało by trzy cele: - zapewnienie okolicznym mieszkańcom, szczególnie dzieciom, atrakcyjnej formy spędzania czasu i zabawy (fontanny tego typu są, szczególnie w upalne dni bardzo często odwiedzane przez dzieci) - przyciągnięcie okolicznych mieszkańców w to miejsce i zachęcenie ich do spędzania tam czasu (wspomaganie integracji pomiędzy mieszkańcami) - stworzenia miejsca w którym można by przeprowadzać działania artystyczno edukacyjne dla okolicznych dzieciaków. Bliskość Muzeum i Liceum sprawia, że instytucje te można by zaangażować w działanie na rzecz najmłodszych mieszkańców miasta. Muzeum mogłoby na skwerze organizować pikniki historyczne czy żywe lekcje muzealno historyczne. Liceum mogłoby pomóc w organizacji tych eventów lub zaproponować aktywności zakładające np. korzystanie z pracowni komputerowych. otwarte lekcje czy warsztaty. Początkowo działania skierowane byłyby lokalnie ale z czasem, w miarę akceptacji takich działań przez lokalną społeczność można by pomyśleć o przyciągnięciu w to miejsce także mieszkańców z innych części miasta.

Opisz pomysł

- Uporządkowanie istniejącej zieleni i nasadzenie nowej, odgradzającej plac od drogi. - Stworzenie prostej fontanny posadzkowej w centrum skweru. - Reorganizacja przestrzeni skweru: podzielenie jej na strefy wypoczynkową (ławki dla osób starszych i licealistów) rekreacyjną (fontanna i małe, proste architektonicznie formy o funkcji placu zabaw dla dzieci) oraz warsztatową (teren gdzie można by organizować wraz z muzeum warsztaty i projekcje). - Zamontowanie oświetlenia placu - Ustalenie wraz ze specjalistami, na podstawie ankiet i wywiadów środowiskowych potencjalnego targetu działań edukacyjnych i ustalenie ich zakresu oraz harmonogramu w skali rocznej.

Opisz zmiany

- Zapewnienie okolicznym dzieciakom miejsca do zabawy - Uporządkowanie estetyczne miejsca - Integracja lokalnych mieszkańców - Przyciągnięcie w to miejsce osób spoza terenu osiedla i integracja między nimi - Integracja Muzeum i Liceum z mieszkańcami, wyjście z działaniami poza mury tych instytucji.

45. Skwer rekreacyjno wystawienniczy

Data wprowadzenia: 2016-10-21 12:15:01 / Zaakceptowany 2016-10-21 12:52:14

Wykonawca

Miasto Kalisz, UAM

Potrzeba

Obecnie skwer jest zaniedbany, nie wykorzystany w sposób wykorzystujący jego walory i przeznaczenie.

Opisz pomysł

Uporządkowanie skweru miało by dotyczyć: - Lepszego wyeksponowania znajdującego się tam pomnika Marii Konopnickiej - Uporządkowania istniejącej zieleni oraz nasadzenie nowej, spójnej z otoczeniem - Wydzielenie przestrzeni w której mogliby odpoczywać i spotykać się studenci - Wydzielenie przestrzeni wystawienniczej w której mogłyby być prezentowane czasowe wystawy studentów UAM. Ze względu na bliskość skrzyżowania skwer nie będzie miał raczej charakteru wypoczynkowego. Okoliczne osiedla mają sporo zieleni i skwer nie może z nią konkurować w zakresie przyciągania ich uwagi. Należałoby mu więc nadać nową funkcję - związaną z jego przelotowym charakterem.

Opisz zmiany

- Pomnik Marii Konopnickiej uzyska estetyczną ekspozycje - Studenci zyskają miejsce spotkań przed i po zajęciach - Przestrzeń w reprezentacyjnym fragmencie miasta zostanie uporządkowana - Mieszkańcy będą mogli zobaczyć prace studentów a studenci będą mogli zaprezentować je szerszej publiczności.

46. Ogród katedralny - miejsce wypoczynku dla mieszkanców.

Data wprowadzenia: 2016-11-11 01:37:27 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:03:00

Wykonawca

Parafia katedralna we współpracy z Miastem Kalisz

Potrzeba

Im więcej zieleni w mieście tym lepsze będzie życie kaliszan

Opisz pomysł

Stworzenie wokół kościoła dostępnego ogrodu (bez likwidacji ogrodzenia) z zielenią niskopienną i różnymi gatunkami kwiatów, winorośli oraz ławeczkami. Eliminacja istniejącej szpetnej kostki im mniej betonu tym lepiej. teren można uatrakcyjnić ekspozycją głazu znajdującego się przy kościele i innych elementów kamiennych

Opisz zmiany

Kaliszanie zyskają nowe miejsce wypoczynkowe w centrum miasta, atrakcyjny teren zielony dla mieszkańców i turystów

47. Uporządkowanie placu przed teatrem

Data wprowadzenia: 2016-11-13 12:47:36 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:11:31

Wykonawca

Teatr, Miasto Kalisz, Ministerstwo Kultury

Potrzeba

Teatr jest wizytówka miasta, niestety plac przed nim niekoniecznie - asfaltowy parking, zapchany autami.

Opisz pomysł

Zlikwidowanie miejsc parkingowych i utworzenie skweru z ławkami i zielenią niską, oddzielonego żywopłotem od ulicy. Byłoby to też miejsce to prezentacji plenerowych (rzeźb, prac artystycznych).

Opisz zmiany

Poprawi się widoczność teatru, zyska się miejsce na akcje promocyjne teatru i artystów, pojawi się ciekawy plac - łącznik Parku Miejskiego z Aleją Wolności, tworzący spójność.

48. Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolegialnej 4 w Kaliszu.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:23:28 / Zaakceptowany

Wykonawca

Wojewoda Wielkopolski, Powiat Kaliski, Miasto Kalisz

Potrzeba

Na nieruchomości funkcjonuje budynek administracyjny, w którym mieszczą się pomieszczenia zajmowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki oraz inne instytucje administracji publicznej. Natomiast tzw. skrzydło wschodnie pozostaje w dyspozycji Powiatu Kaliskiego. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w ścisłym zabytkowym centrum miasta Kalisza, a ww. obiekt należy do nielicznych zachowanych zabytków Kalisza. Dlatego nieruchomość ta wymaga szczególnej troski oraz stałych zabiegów zapewniających zachowanie świetności obiektów pojezuickich.

Opisz pomysł

Powiat Kaliski zlecił wykonanie koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu, która zawiera: miejsca parkingowe, dojścia i dojazdy oraz zagospodarowanie zieleni. Opisana nieruchomość będzie utwardzona kostką betonową, granitową oraz kamieniem brukowym jako kontynuacja istniejącej drogi. Zaprojektowano 46 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla niepełnosprawnych. Ponadto teren zostanie obsadzony zielenią (klony, jałowce, żywopłot). Na dziedzińcu będą ustawione ławeczki, donice z kwiatami, tablice informacyjne, kosze na śmieci, a na budynku zamocowane punkty świetlne.

Opisz zmiany

Nastąpi polepszenie wyglądu, stanu i funkcjonalności nieuporządkowanego dotąd fragmentu Śródmieścia miasta Kalisza.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

49. Zagospodarowanie terenów zielonych

Data wprowadzenia: 2016-10-26 22:23:31 / Zaakceptowany 2016-10-27 05:39:26

Wykonawca

Miasto Kalisz, prywatni inwestorzy, ngo

Potrzeba

Obecnie na tym terenie znajduje się sporo nieużytków, jest zarośnięty i niewykorzystany. Straszą położone nieopodal rudery a jednak okoliczni mieszkańcy często korzystają z tej przestrzeni latem - spędzając czas z dziećmi, psami czy wędkując.

Opisz pomysł

Ze względu na bliskość rzeki nie można na tym terenie umieścić żadnych trwałych zabudowań ale postawić można małą architekturę - wiaty, stoły piknikowe, ławeczki na nabrzeżu dla wędkarzy czy wydzielić wybieg dla psów. Należałoby także wytyczyć alejki i zagospodarować rosnącą tam zieleń, teren oświetlić. Teren jest położony w centrum miasta, nieopodal rzeki, mimo bliskości ulicy, ze względu na usytuowanie w dole tworzy wrażenie enklawy.

Opisz zmiany

Mieszkańcy pobliskich dzielnic uzyskaliby miejsce wypoczynkowe, teren zostałby uporządkowany i zyskałby walory wypoczynkowo rekreacyjne. Ze względu na swoje położenie (w centrum miasta) miałby okazję stać się miejscem spotkań kaliszan, być może latem dałoby się tam organizować małe koncerty lub festyny. Stworzenie w tym miejscu ławeczek dla wędkarzy zagospodarowałoby nabrzeże rzeki i wykorzystałoby jej walory rekreacyjne.

50. Taras wypoczynkowy

Data wprowadzenia: 2016-10-28 00:29:42 / Zaakceptowany 2016-10-31 06:22:27

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Mniej więcej na tym odcinku znajduje się betonowy taras, odgrodzony od ścieżki - głównie użytkowany przez wędkarzy oraz kaczki. Zmiana jego charakteru mogłaby przywrócić tej części parku funkcję rekreacyjną i zwiększyć jej atrakcyjność.

Opisz pomysł

Połączenie terenu nad wodą ze ścieżką i ogrodzenie go bezpiecznie od strony wody (jeśli przepisy nie wymagają takiego zabezpieczenia). Uporządkowanie zieleni, wyrównanie terenu pod ławki lub leżaki. Zbudowanie pomostu który mógłby służyć wędkarzom oraz coraz częściej korzystającym z Prosny wodniakom.

Opisz zmiany

Modernizacja tego terenu nie pochłonie wielu kosztów, nie jest też wielką ingerencją w zabytkową strukturę Parku a może wpłynąć pozytywnie na rewitalizację przestrzeni parkowej, wyznaczyć nowe miejsca odpoczynku kaliszan i sposoby spędzania wolnego czasu (kajaki, rowerki wodne, wędkowanie). Uporządkowanie terenu zmusiłoby też korzystających z niego wędkarzy do większej dbałości o ten, obecnie często zaśmiecony, teren.

51. Stacja wodna, przebudowa nabrzeża

Data wprowadzenia: 2016-10-28 09:45:30 / Zaakceptowany 2016-10-31 06:22:29

Wykonawca

Miasto Kalisz, Prywatni Inwestorzy

Potrzeba

Miasto Kalisz, choć położone nad rzeką i otoczone jej kanałami nie wykorzystuje jej atutów. Mimo to, da się zauważyć, że Kaliszanie sami chętnie nad rzekę chodzą, spędzają tam czas, mimo nieprzystosowanej infrastruktury i braku otwarcia miasta na rzekę. Projekt otworzyłby dostęp do rzeki na tym odcinku i połączył ją z miastem.

Opisz pomysł

Utworzenie stacji wodnej (w sieci wraz z drugą zaproponowaną przeze mnie) w miejscu w którym najdalej da się dopłynąć korytem rzeki (przed tamą). Wyrównanie nabrzeża, zabezpieczenie go, uporządkowanie zieleni i otwarcie dostępu do wody strony ulicy. Na nabrzeżu mogły by się znaleźć ławki, miejsca do cumowania małego sprzętu wodnego, stanowiska wędkarskie czy obserwacyjne ( piękny widok na małą elektrownię).

Opisz zmiany

Obecnie w okolicy jest parking który nie jest żadną ozdobą dla tej części miasta. Utworzenie w tym miejscu stacji wodnej (kosztem paru miejsc parkingowych) zmieniłoby charakter tego miejsca i pozwoliło mieszkańcom korzystać w pełni z walorów rzeki.

52. Rewitalizacja nadrzecznych bulwarów wzdłuż Prosny i Kanału Rypinkowskiego. Przywrócenie rzeki miastu.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:04:36 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto, MZDM, ZDMiK, wspólnoty mieszkaniowe

Potrzeba

Jest to zaniedbana i niewykorzystana przestrzeń publiczna,położona w samym sercu zabytkowego centrum. Fakt przecięcia centrum rzeką i kanałem ma duży potencjał społeczno-kulturowy. Ważne jest przywrócenie wartości związanych z rzeką dla stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni dla mieszkańców i turystów – służącej odpoczynkowi i rekreacji ( poprzez ustawienie ławek możliwość odpoczynku, spacery, jazda rowerem, na rolkach , etc.), funkcji gastronomicznej (restauracje i ogródki letnie),usługowej i handlowej, plenerowe wystawy. Remont elewacji budynków i przylegających bezpośrednio do bulwarów podwórek poprawi jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizacji. Teren ten będzie służył mieszkańcom centrum, że względu na fakt, że ten obszar miasta zamieszkuje wiele starszych osób, dla których estetyczna i uporządkowana przestrzeń przy rzece, gdzie ustawione będą ławki stanowić może atrakcyjne miejsce odpoczynku, spacerów i spędzania czasu. Dzięki rewitalizacji bulwarów wzdłuż Prosny, powstanie atrakcyjny ciąg spacerowy od Parku poprzez planty (zaplanowane do rewitalizacji) do Parku od strony pl. Jana Pawła II , z którego korzystać mogą mieszkańcy i turyści.

Opisz pomysł

Wykonanie remontów elewacji niektórych budynków (np. na odcinku ul. Kazimierzowska – Wodna), zagospodarowanie podwórek, przebudowa nawierzchni chodników, uporządkowanie nabrzeży rzeki i kanału, uporządkowanie nabrzeży rzeki i kanału, wymiana lub pomalowanie barierek oddzielających chodnik od cieku wodnego, ustawienie ławek , latem zawieszenie na barierkach skrzynek z kwiatami. Tworzenie ogródków letnich (np. na odcinku ul. Kazimierzowskiej od ul. Śródmiejskiej do Wodnej, na ul. Pułaskiego ), ekspozycje plenerowe, budowa ścieżki rowerowej na odcinku od mostu Reformackiego (po stronie sklepu ADMAT ) do ul. Kopernika.

Opisz zmiany

Przywrócona zostanie wartościowa przestrzeń publiczna, która będzie wykorzystywana przez mieszkańców i turystów. Podniesione zostaną walory estetyczne znacznego obszaru miasta, a mieszkańcy obszaru rewitalizacji odczują ją jako poprawę jakości życia i bezpieczeństwa. Powstaną nowe miejsca pracy (handel, usługi, gastronomia). Działania te przyczynią się też ożywienia staromiejskiego centrum , zachęcać będą do poruszania się po mieście piechotą lub rowerem, pozwolą wyeksponować wartości historyczne i artystyczne zabytkowej starówki.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

53. Rzeka Prosna – wizytówką miasta.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:52:44 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, PPP

Potrzeba

Rzeka winna być wizytówką miasta szczególnie w jego reprezentacyjnym miejscu i przyciągać nie tylko mieszkańców. Mamy jako miasto piękną rzekę a nie potrafimy o nią dbać i ją zagospodarować.

Opisz pomysł

Betonowe, wyłożone kamieniami skarpy nadbrzeży rzeki przerobić na platformy z miejscami do wypoczynku. Na tych platformach wyeksponować zieleń. Partery okolicznych nieruchomości zlokalizowanych przy nadbrzeżu rzeki mogą zmienić swoją funkcję – mini kawiarnie, puby, restauracje. Nabrzeże może być wykorzystane na wypożyczalnie sprzętu wodnego. Projekt powiązany z projektem - Połączenie Domu pod Aniołem cypel Mostowa z ciągiem plantów kładką.

Opisz zmiany

Poprawa estetyki przestrzeni. Nowe miejsce do rekreacji. Zmiana zagospodarowanie pobliskich kamienic.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

54. Ławeczki ze znanymi kaliszaninami. Np. ławeczka z Marią Dąbrowską

Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:17:56 / Zaakceptowany 2016-10-19 11:20:54

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Uatrakcyjnienie okolic rynku wzorem wielu miast , nie tylko polskich

Opisz pomysł

Zaprojektowanie rzeźby żeby była atrakcyjna wizualnie

Opisz zmiany

Miasto zyska charakterystyczny element

55. Multimedialna fontanna posadzkowa

Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:22:19 / Zaakceptowany 2016-10-19 11:24:03

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Element upiększający starówkę. W Każdym mieście są takie fontanny i w żadnym nie zawodzą. Miejsce takiej fontanny gromadzi ludzi (dzieci)- dzięki temu rynek ożyje.

Opisz pomysł

Zaprojektowanie multimedialnej fontanny posadzkowej, Najlepiej w 3 wersjach i poddanie tych trzech projektów pod głosowanie kaliszan. Ten projekt, który zostanie wybrany- do realizacji.

Opisz zmiany

Rynek ożyje, przyciągnie mieszkańców, turystów. Ożywi starówkę.

56. Mały pomnik gramofonu w okolicach budynku filharmonii kaliskiej

Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:25:29 / Zaakceptowany 2016-10-19 11:26:49

Wykonawca

Miasto Kalisz/ Filharmonia/Woj.Wlkp./Zbiórka mieszkańców, fanów

Potrzeba

Mała rzeźba gramofonu wraz z informacją o zdobyciu przez filharmonię kaliską wraz z Włodkiem Pawlikiem, prestiżowej nagrody Grammy.

Opisz pomysł

Zaprojektowanie rzeźby i realizacja jej w pobliżu filharmonii. Rzeźba nie musi być duża, może mieć wymiar symboliczny jak np. figurka krasnala we Wrocławiu...

Opisz zmiany

Upamiętnimy zdobycie Grammy - informacja dla turystów, przyszłych pokoleń...

57. Stworzenie alei odcisków dłoni aktorów przyjeżdżających do Kalisza

Data wprowadzenia: 2016-10-19 13:28:10 / Zaakceptowany 2016-10-19 11:29:34

Wykonawca

Miasto Kalisz/Zarząd WLKP, któremu podlega teatr

Potrzeba

Upamiętnienie wizyt znanych aktorów w Kaliszu, którzy np. zagrali u nas podczas prestiżowych "kaliskich spotkań teatralnych"

Opisz pomysł

Aleja odcisków dłoni- coś na wzór tej z Międzyzdrojów, Łodzi albo gwiazd z Opola.

Opisz zmiany

Atrakcja turystyczna

58. Rzeźba "Stół Mistrza Władysława Kościelniaka"

Data wprowadzenia: 2016-10-19 20:54:04 / Zaakceptowany 2016-10-20 06:21:08

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Władysław Kościelniak mistrz i artysta związany z naszym miastem, który bardzo je kochał i był mu oddany. Zawsze u jego boku była małżonka. Rzeźba pięknie upamiętniłaby to cudowne małżeństwo i kunszt Pana Kościelniaka.

Opisz pomysł

Proponowany kształt rzeźby: Oboje siedzą przy stole, Mistrz coś rysuje, żona na niego patrzy, a na środku stołu stały by jej sławne pączki. Obok stołu dwa wolne krzesła, by można było się do nich dosiąść. Na stole informacja kogo rzeźba przedstawia. Ciekawa atrakcja, której brakuje u nas.

Opisz zmiany

Miejsce, lubiane przez kaliszan zyska atrakcję, piękny szczegół w przestrzeni miasta, a jednocześnie odda należyty szacunek artyście.

59. Pomnik Kazimierza Wielkiego

Data wprowadzenia: 2016-10-19 21:11:08 / Zaakceptowany 2016-10-20 06:21:10

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Rzeźba jako element małej architektury, który urozmaici teren, ale także jako coś co uczy i wskazuje na ważne postacie dla Miasta.

Opisz pomysł

Postawienie pomnika Króla Kazimierza w okolicy murów obronnych jest nie przypadkowa - bo właśnie on był ich fundatorem. Miejsce przy katedrze, od str. ul. Parczewskiego jest miejscem gdzie gromadzą się ludzie na przystanku, ale także turyści, którzy przechadzają się Plantami i nie tylko. Pod pomnikiem tablica informacyjna - o związkach Króla z Kaliszem, a także o miejskich murchach obronnych.

Opisz zmiany

Turyści chętniej zwrócą uwagę na miejskie fortyfikację i poznają ich historię.

60. Pomnik Klaudiusza Ptolemeusza

Data wprowadzenia: 2016-10-19 21:22:31 / Zaakceptowany 2016-10-20 06:21:13

Wykonawca

Miasto Kalisz, Muzeum Ziemi Kaliskiej

Potrzeba

Funkcja edukacyjna i wskazująca na rolę jaką odegrał Ptolemeusz dla naszego miasta. Zastosowanie przestrzeni deptaka.

Opisz pomysł

Postać Ptolemeusza idącego w stronę Głównego Rynku (jak gdyby razem z przechodniami) i trzymającego swoją mapę z zaznaczoną Calisią. Obok tablica informacyjna o postaci i historii miasta.

Opisz zmiany

Ludzie przechodzący deptakiem, zwrócą uwagę na postać i dowiedzą się kim była. Deptak przestanie być pustą ulicą, a miejscem, gdzie ludzie mogą spotkać się ze sztuką historią i nauką.

61. Latarnia Fontanna

Data wprowadzenia: 2016-10-19 22:05:38 / Zaakceptowany 2016-10-20 06:21:17

Wykonawca

Miasto Kalisz, PWiK, Galeria Tęcza

Potrzeba

Coś nie spotykanego, pokazującego niezwykłość miasta. Ludzie robiący zakupy w galerii, bądź idący Plantami zwrócą uwagę na niezwykłe latarnie i skierują swe kroki w stronę Śródmieścia, ratusza.

Opisz pomysł

Postawienie latarni kształtem nawiązujących do tych stojących pod ratuszem, tyle że z ich kloszy prócz światła, będzie leciała woda, "wodospad" z latarni. Ustawienie kolejno na chodnikach w pobliżu skrzyżowań 3 Maja a Nowy Rynek, Nowy Rynek a Babina, Kanonicka a Parczewskiego oraz Kanonicka a Zamkowa. Latarnie te nadadzą swego rodzaju kierunek marszu w stronę historycznego centrum i będą tworzyć jeden zespół rozmieszczony na pewnej prostej. Wykonanie z metalu niereagującego na wodę.

Opisz zmiany

Miasto zyska zespół charakterystycznych i niepowtarzalnych, ale także nowatorskich elementów architektonicznych. Latarnie będą przyciągały uwagę, szczególnie dzieci, ale nie tylko. Każda z latarni może różnić się jakim drobnym elementem, by ludzie chcieli iść dalej i je oglądać. Tym samym będą wchodzić na teren miasta lokacyjnego. Latarnie-fontanny w okresie letnim będą także ukojeniem w upałach (funkcja kurtyny wodnej). Pokaże to także, że Kalisz to nie tylko tradycyjność ale także nowoczesne rozwiązania.

62. Pływający pomnik Marty Walczykiewicz

Data wprowadzenia: 2016-10-19 22:23:33 / Zaakceptowany 2016-10-20 06:21:19

Wykonawca

Miasto Kalisz, KTW

Potrzeba

Uhonorowanie osoby promującej Kalisz i będącej jego dumą obecnie.

Opisz pomysł

Pomnik Marty Walczykiewicz, tegorocznej srebrnej medalistki olimpijskiej, usytuowany na wodzie, na rzece, więc w miejscu, które było areną ćwiczeń medalistki.

Opisz zmiany

Mieszkańcy zwrócą uwagę na rzekę i zobaczą że jest w niej potencjał i jeżeli się chce, to można z niej korzystać.

63. Informacja turystyczna dla osób niewidomych w postaci makiet dla osób niewidomych z opisem w j.Braille'a

Data wprowadzenia: 2016-10-21 13:35:14 / Zaakceptowany 2016-10-21 12:52:07

Wykonawca

Działanie może zrealizować Wydział Urzędu Miasta odpowiedzialny za turystykę i promocję miasta lub rewitalizację korzystając z funduszy na dofinansowanie działania 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT i OSI, RPO Wielkopolskiego link: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/44-zachowanie-ochrona-promowanie-i-rozwoj-dziedzictwa-naturalnego-i-kulturowego-443-zachowanie-ochrona-promowanie-i-rozwoj-dziedzictwa-naturalnego-i-kulturowego-w-ramach-zit-dla-mof-poznania/

Potrzeba

Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Udzielanie informacji turystycznej szerszej grupie osób poprzez przełamywanie barier dla osób niepełnosprawnych - niewidomych. Informacja zorganizowana jako ścieżka turystyczna z makietami dla niewidomych w miejscach istniejących ale także istniejących kiedyś zabytków oraz interesujących budowli Kalisza. Np. Zamek Królewski w Kaliszu, Cerkiew na Placu Kilińskiego, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej na Nowym Rynku, Kościół Katedralny św. Mikołaja, Ratusz, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego i in.

Opisz pomysł

Ustawienie makiet dla osób niewidomych w miejscach istniejących i nieistniejących już ale charakterystycznych w historii Kalisza obiektów. Przykład z Krakowa: http://megamocni.pl/img/content/userfiles/59/images/sukiennice-makieta-zdj-ue-krakow-pl.jpg Udzielanie informacji turystycznej szerszej grupie osób poprzez przełamywanie barier dla osób niepełnosprawnych - niewidomych. Informacja zorganizowana jako ścieżka turystyczna z makietami dla niewidomych w miejscach istniejących obecnie ale także istniejących kiedyś zabytków oraz interesujących budowli Kalisza. Np. Zamek Królewski w Kaliszu, Cerkiew na Placu Kilińskiego, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej na Nowym Rynku, Kościół Katedralny św. Mikołaja, Ratusz, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, Fabryka Fortepianów Calisia i in.

Opisz zmiany

Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osób niepełnosprawnych w dostępie do informacji turystycznej. Udzielanie informacji turystycznej szerszej grupie osób poprzez przełamywanie barier dla osób niepełnosprawnych - niewidomych sprzyjać będzie promocji Kalisza a dzięki temu napływowi większej liczby turystów. Informacja zorganizowana jako ścieżka turystyczna z makietami dla niewidomych w miejscach istniejących obecnie ale także istniejących kiedyś zabytków oraz interesujących budowli Kalisza. Np. Zamek Królewski w Kaliszu, Cerkiew na Placu Kilińskiego, Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej umożliwi zapoznanie się z historią Kalisza.

64. Nic nie znaczące tablice pamiątkowe

Data wprowadzenia: 2016-11-08 08:25:55 / Zaakceptowany 2016-11-09 10:47:46

Wykonawca

Miasto wraz z firmą reklamową wzskazani dobrzy copywriterzy.

Potrzeba

Umieszczenie czegoś nowego, czego nie ma w innych miastach. Zachęcające do odszukania i zrobienia sobie zdjęcia przy tych tablicach.

Opisz pomysł

Różne tablice pamiątkowe, które nic nie wnoszą, jednakże mają wzbudzać pozytywne emocje np. 1. "W tym miejscu, pewnego dnia, dwójka ludzi wyznała sobie miłość. Nikt nie z ludzi dookoła nie świętował tego z nimi, dlatego ta tablica jest tego pamiątką". 2. "W tym miejscu, pewnego dnia odnaleziono portfel pełen pieniędzy. Po całym dniu rozłąki porfel z zawartością wrócił szczęśliwie do właściciela. Tablica ufundowana przez szczęśliwy portfel." 3. "W tym miejscu, pewnego dnia, pewien człowiek dowiedział się, że jego ciężko chore dziecko wyzdrowiało". 4. "Ta tablica jest po to by przypomnieć o pozytywnym myśleniu" 5. "Mimo, że jest ciężko, uśmiechnij się".

Opisz zmiany

Turystyka, reklama, zadowolenie.

65. Zaznaczenie metalowymi guzami przebiegu dawnej zabudowy

Data wprowadzenia: 2016-11-11 01:21:25 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:02:30

Wykonawca

Właściciel terenu - Miasto Kalisz

Potrzeba

Uatrakcyjnienia przestrzeni turystycznej miasta, edukacja mieszkańców co do przeszłości miasta

Opisz pomysł

Przebieg dawnej zabudowy należy zaznaczyć metalowymi guzami umieszczonymi w nawierzchni nie mogą one być jednak zbyt agresywne (zaburzać jedności wizualnej placu) i powinny być widoczne dopiero po pokazaniu ich przez przewodnika.

Opisz zmiany

Uatrakcyjnienie przestrzeni turystycznej, umożliwienie mieszkańcom i turystom zapoznanie się z historią miasta

66. Fontanna posadzkowa

Data wprowadzenia: 2016-11-13 02:28:47 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:03:41

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Zamiast zawalającego przestrzeń klombu, proponuje fontannę posadzkową z prawdziwego zdarzenia. Nie koniecznie multimedialną, w zupełności wystarczy taka jaka znajduje się na dziedzińcu Somerset House w Londynie. Jest ona tam ( i będzie zapewne i u nas) dużą atrakcją nie tylko turystyczna, ale i wielką atrakcją dla samych mieszkańców naszego miasta. Przede wszystkim jednak, prócz funkcji ozdobnych, będzie mieć też praktyczne zastosowanie - podczas organizowanych imprez na rynku, będzie po prostu zakręcana powiększając w ten sposób znacząco jego przestrzeń.

Opisz pomysł

Usunąć klomb i dokładnie w jego miejscu (niejako na pamiątkę po nim) wybudować fontannę posadzkową, ale taką porządną, taka jak w Londynie, anie jak w większości powiatowych miasteczek w Polsce.

Opisz zmiany

Nie ulega chyba wątpliwości, że tak dostosowany rynek do najróżniejszego rodzaju imprez, będzie nie tylko przyciągał, ale i mieścił więcej na nim ludzi. Usytuowanie fontanny w tym miejscu, nie wpłynie na zmianę przyzwyczajeń kaliszan w poruszaniu się utartymi szlakami po rynku, a doda mu jakże dużo większej od klombu atrakcyjności i orzeźwiającej bryzy w upalne dni lata.

67. Posąg Calisi

Data wprowadzenia: 2016-11-13 03:07:52 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:04:04

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Ktoś zaproponował na Głównym Rynku ławeczkę z Marią Dąbrowską uzasadniając, że "miasto zyska charakterystyczny element". Nie tędy droga. Pomnik Marii Dąbrowskiej powinien być klasyczny, taki jak Konopnickiej i Asnyka, a nie typu ławeczkowego i nie w tym miejscu, tylko na Kalińcu. Natomiast Charakterystycznym elementem z całą pewnością mogłaby się stać rzeźba jaka zdobiła kiedyś frontal spalonego na początku I Wojny Światowej ratusza. Po jego rozebraniu, posąg Calisi z szacunku do personifikacji miasta został przeniesiony do Parku Miejskiego, gdzie doczekała lata II Wojny Światowej. Co się dalej z nią działo, nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że posąg Calisi mógłby wrócić na Główny Rynek, tym razem jako pomnik Kalisza przypominający o istnieniu w tym miejscu starego ratusza, na którym wcześniej była posadowiona, oraz jako pomnik upamiętniający zniszczenie Kalisza w roku 1914. Ten obecny na Dobrzecu, nie jest najszczęśliwszy ani pod względem lokalizacji, ani pod względem artystycznym, ani też pod względem powiązania z konkretna opowieścią, jak np. o wędrowaniu tego posągu w wyniku zawieruch wojennych. Usytuowanie takiej rzeźby w tym miejscu miałoby dodatkowy (prócz estetycznego) charakter - stworzyłaby dwie osie widokowe na rynku, gwarantujące wolność od zabudowy ich ogródkami gastronomicznymi, które powinny na rynku być, ale nie koniecznie w tym akurat miejscu. Jedna oś witałaby wchodzących na rynek od strony ulicy Śródmiejskiej, druga to posąg Calisi-fontanna, gdzie oczywiście również nie ma miejsca na żadne ogródki, i nawet można wyodrębnić trzecią oś widokową pomiędzy "głównym wejściem" na rynek od ulicy Śródmiejskiej a fontannami. W tej przestrzeni nie ma miejsca na ogródki. Przenieść je można w drugi róg rynku przy zbiegu ulic Rzeźniczej i Św.Stanisława.

Opisz pomysł

Należy wyodrębnić miejsce na Głównym Rynku, mniej więcej w okolicach zlikwidowanego w tym roku murowanego klombu iglakowego. Tamten nie był atrakcyjny wizualnie, ten natomiast (bo wokół posągu byłby klomb) byłby dużo bardziej atrakcyjny. Proponuję aby ustawić Calisię przodem do proponowanych przeze mnie fontann posadzkowych. Stałaby po przeciwnej stronie tymczasowo ustawianej sceny i nikomu podczas imprez by nie przeszkadzała. Zdobiłaby rynek nadając mu odpowiednią otoczkę historyczną. Ustawiona by była na niewielkim cokole, usytuowanym pośrodku odpowiednio dopasowanego pod względem proporcji kolistego klombu kwiatowego. Myślę, że pięć metrów średnicy by wystarczyło. Nie wiele, ale to tak na otarcie łez zwolennikom zachowania obecnego, bezużytecznego klombu. Wokół tego klombu można umieścić koliście usytuowaną ławkę w 3/4 obwodu klombu, tak aby tu miejsca siedzące miały charakter ławki widokowej na rynek. Z tyłu za pomnikiem, w 1/4 obwodu klombu ławki by nie było.

Opisz zmiany

"Miasto zyska charakterystyczny element".

68. Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego

Data wprowadzenia: 2016-11-13 03:20:42 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:04:25

Wykonawca

Miasto Kalisz lub działający kiedyś na ten cel komitet budowy tego pomnika.

Potrzeba

W Kaliszu wielokrotnie bywał Marszałek, dużo więcej niż Jan Paweł II, który bardzo szybko doczekał się w naszym mieście pomnika. Do bodajże 2006 roku nie było w Kaliszu nawet ulicy jego imienia. Uważam, że skoro w czasie zaborów mógł tam się znajdować pomnik cara Rosji, jako symbol naszego zniewolenia, to tym bardziej może zostać ustawiony w tym miejscu pomnik wybitnego Polaka, któremu zawdzięczamy naszą nową państwowość, wolność i niepodległość. Pięknym zbiegiem okoliczności stałaby się konotacja Marszałka z nazwą Alei, w której pomnik by mu postawiono - na stulecie odzyskania niepodległości, a to już tylko dwa lata...

Opisz pomysł

Pomnik Marszałka stojący frontem do ulicy Sukienniczej

Opisz zmiany

Upamiętnienie wybitnej postaci oraz setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Miejsce dużo zyska na estetyce a miasto na swej powadze.

69. Pomnik papieża

Data wprowadzenia: 2016-11-14 23:52:30 / Zaakceptowany 2016-11-15 09:01:25

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Pomnik papieża w obecnym miejscu nie ma żadnego uzasadnienia, równie dobrze mógłby stać przed ratuszem czy na Górnośląskiej. To nie na placu św.Józefa papież odprawiał nabożeństwo, tylko przed Domem Towarowym na ówczesnym placu Kilińskiego. Plac ten nosi dziś imię Jana Pawła II i to tam powinien stać jego pomnik. Byłoby to upamiętnienie nie tylko czasu, ale i również miejsca - "Tu w tym miejscu, dnia 4 czerwca 1997 roku..."

Opisz pomysł

Należy przenieść pomnik z pl.św.Józefa na pl.Jana Pawła II, dokładnie w miejsce z którego odprawiał nabożeństwo.

Opisz zmiany

Plac św.Józefa zyska swój pierwotny wygląd, co odblokuje możliwość przywrócenia jego najlepszego wyglądu jakim cieszył się na przełomie wieków XIX i XX. Natomiast sam pomnik papieża lepiej by się prezentował na placu jego imienia, byłby widoczny z dużych odległości, przypominając jak to mniej więcej wyglądało podczas pobytu papieża w Kaliszu.

70. Fontanny posadzkowe

Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:45:16 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto – w ramach realizacji planu wydatków majątkowych

Potrzeba

Kalisz jest miastem bardzo ubogim w różnego rodzaju instalacje wodne. Są to elementy małej architektury bardzo rzutujące na wizerunek miasta, klimat, tworzenie stref wypoczynku, zachęcające do przebywania przy nich ludzi. Podczas upałów fontanny dodatkowo tworzą strefy mikroklimatu ułatwiającego przebywanie ludzi, zwłaszcza w tak zamkniętych zabudową i z zabrukowanym podłożem miejscach jak Główny Rynek i Plac Św. Józefa.

Opisz pomysł

Fontanny posadzkowe, tzn. umieszczone w powierzchni placu, o konstrukcji umożliwiającej przemieszczanie się nad nimi pieszych a nawet, w razie potrzeby, ruch kołowy. Tryskająca spod poziomu nawierzchni woda użytkowana może być w obiegu zamkniętym poprzez odpowiedni wyprofilowane podłoże, kierujące opadłą wodę do podziemnego zbiornika. Dodatkowym elementem mogą być efekty świetlne (zwłaszcza wieczorem) lub (i) dźwiękowe. Ich lokalizacja w proponowanych miejscach, z przyjętym sposobem zabudowy, powinna umożliwiać doraźne wykorzystanie tych miejsc także w innych celach, np. na zgromadzenia mieszkańców. Wykorzystanie funkcji fontanny realizowane byłoby poza okresem zimowym, w którym przewidywane są temperatury poniżej O0C. W otoczeniu powinny znaleźć się przenośne ławki. Ewentualne wykorzystanie niniejszego pomysłu nie powinno zamykać drogi do budowy normalnych „nadpowierzchniowych” fontann, które jednak zajmują na stałe określone obszary powierzchni placów.

Opisz zmiany

Powstają nowe strefy wypoczynkowe, przyjazne dla człowieka, gdzie szum tryskającej wody, w połączeniu z ewentualnymi efektami dźwiękowymi, tworzyć może mini strefy relaksacyjne. Z dużym prawdopodobieństwem można twierdzić, że strefy te cieszyłyby się dużą frekwencją wśród mieszkańców, byłyby dodatkową atrakcją dla przyjezdnych, enklawami wytchnienia podczas dużych upałów, gdzie wszyscy chętni mogliby się dodatkowo zwilżać. Współtworzyłyby obraz miasta przyjaznego ludziom.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

71. Ogród miejski

Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:53:55 / Zaakceptowany 2016-11-09 14:24:31

Wykonawca

Miasto Kalisz, Lokalni przedsiębiorcy związani z branżą ogrodniczą, liceum plastyczne klasa architektury krajobrazu, lokalne fundacje, NGO

Potrzeba

Obecnie ten teren jest zaniedbany a okolica problematyczna, wymagająca pilnych remontów.

Opisz pomysł

Program zakładałby działania skierowane do mieszkańców okolicznych podwórek, które wciągnęłyby ich w ideę budowania wspólnej przestrzeni rekreacyjno - ogrodowej, otwartej dla wszystkich. Miasto w porozumieniu z architektami krajobrazu wydzieliłoby przestrzeń, alejki, postawiło pergole oraz ławki. Mieszkańcy wraz z animatorami użytkowaliby teren nasadzając rośliny, warzywa, zioła - korzystając z terenu. Teren byłby otwarty dla mieszkańców.

Opisz zmiany

Zaangażowanie okolicznych mieszkańców w działania rewitalizacyjne poprzez "uzyczenie" im kawałka ziemi mogłyby stać się początkiem szerszej diagnozy problemów tej dzielnicy. Dużo ludzi ubogich, lub starszych, mieszkających w mieście tęskni za własnym kawałkiem zieleni i lubi spędzać czas w ogrodach. Obecnie teren ten jest bardzo zaniedbany, nie pełni funkcji reprezentacyjnej.

72. Ogrody społeczne

Data wprowadzenia: 2016-11-14 16:27:32 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:57:33

Wykonawca

UM Kalisz, lokalne NGO, grupy nieformalne.

Potrzeba

Na plantach oraz skwerach zieleni, na najmniejszej choćby przestrzeni - wspólne przygotowanie, sadzenie i pielęgnowanie roślin, najlepiej "użytkowych", np. ziół lub warzyw. - dostępne dla wszystkich bez względu na wiek, status społeczny, zasoby finansowe, itp. - bardzo lokalne (ogrodem opiekują się mieszkańcy niewielkiego obszaru) i zarazem bardzo konkretne (widoczne w przestrzeni miejskiej, dostępne dla wszystkich, efekty już po kilku tygodniach) - wymagające wspólnego działania, co tworzy pretekst do tworzenia lub umacniania więzi pomiędzy mieszkańcami jednej okolicy, którzy nie znają się na co dzień, - świetne działanie edukacyjne dla dzieci i dorosłych. Dzieci uczą się jak pielęgnować rośliny, obserwują ich wzrost itp. Dorośli mają okazję przekazać zgromadzoną wiedzę o uprawie roślin (seniorzy-działki!). Wszyscy uczestnicy oswajają kawałek przestrzeni miejskiej, często uważanej za "niczyją" i przekształcają ją we "wspólną".

Opisz pomysł

Pomysł wymaga sprawnego koordynatora (UM Kalisz, NGO, grupy nieformalne). Ważne jest jednak, żeby nie "przejąć" zadania od mieszkańców, ale stworzyć im warunki do wzięcia ogrodu "w swoje ręce". Na każdym etapie - od wybrania miejsc i chętnych uczestników, przez wybranie sadzonek, wspólne sadzenie i pielęgnację - to uczestnicy powinni decydować o kształcie ogrodu i współpracy pomiędzy nimi. Rolą koordynatora jest wspieranie i wzmacnianie tego procesu.

Opisz zmiany

Patrz. główny opis.

73. Park kulturowy - czyli strefa bez reklam

Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:26:44 / Zaakceptowany 2016-11-09 14:23:04

Wykonawca

Miasto Kalisz, każdy przedsiębiorca posiadający reklamę

Potrzeba

Bałagan i chaos, takie wrażenie można odnieść patrząc na kamienice czy drogi z bilbordami poustawianymi w każdą str świata. Czas by pójść za przykładem innych miast i zlikwidować problem.

Opisz pomysł

Powinien powstać tzw. park kulturowy i określone zamknięte normy, w których określi się kolory i wielkości reklam czy szyldów na kamienicach a także umieszczanie reklam przy drogach na wielkich banerach. Dodatkowo, można (jak to planuje się obecnie w Warszawie) udostępnienie odpowiednich gablot i słupów ogłoszeniowych pasujących stylistycznie do miejsca, -przeznaczonych pod powierzchnie reklamowe czy ogłoszenia.

Opisz zmiany

Obszar będzie bardziej przyjazdy dla oka, a szyldy nie będą się wzajemnie przekrzykiwać i wprowadzać chaos. Tym samym odsłonimy piękno kamienic i ścisłego centrum.

74. Minimalizacja znaków

Data wprowadzenia: 2016-11-09 12:38:02 / Zaakceptowany 2016-11-09 14:23:44

Wykonawca

MZDiK, Miasto Kalisz

Potrzeba

Nadmiar znaków drogowych i ich rozmieszczenie w Polsce jak i w naszym mieście może budzić wiele sprzeciwów - można temu zaradzić.

Opisz pomysł

Znaki drogowe, przynajmniej te w mieście lokacyjnym powinny być zminimalizowane (ruch tam nie jest duży i poruszają się głównie służby, bądź mieszkańcy, którzy okolicę znają). Obecnie wiele znaków jest zbędnych, a po drugie są one standardowych rozmiarów, gdzie w innych częściach Polski, w takich zabytkowych dzielnicach stosuje się mich mniejsze odpowiedniki. Przykładem zbyt dużej ilości znaków może być deptak - zasady poruszania się po danym terenie są przy jego początku, a następnie dublują się przy wjeździe na Główny Rynek. Inną kwestią, jest stawianie znaków, bez wykorzystania stojących obok latarni. Wieszając znak na latarni zyskamy dodatkową przestrzeń i tym samym nie będzie potrzeby ingerencji w chodnik. Warto o tym pomyśleć, przy planowanej wymianie nawierzchni.

Opisz zmiany

Nastanie ładu przestrzennego.

75. Ścieżka historyczna przy murach obronnych

Data wprowadzenia: 2016-10-28 00:15:41 / Zaakceptowany 2016-10-31 06:22:23

Wykonawca

Miasto Kalisz, Muzeum Kaliskie

Potrzeba

W Kaliszu mało jest zachowanych zabytków, które stanowiłyby tak dużą wartość jak mury obronne zachowane w tym miejscu. Mimo to nie są one w żaden sposób eksponowane, dostępu do nich broni wytyczony pas zieleni przez co stają się praktycznie niewidoczne.

Opisz pomysł

Propozycja obejmuje przeorganizowanie zieleni przy murach obronnych w taki sposób by wytyczyć ścieżkę prowadzącą tuż przy samych murach. Oświetlenie ścieżki powinno eksponować mury. Dodatkowo, wzdłuż muru, wkomponowane w otoczenie, stałyby podświetlane tablice wraz z grafikami opisujące dzieje miasta.

Opisz zmiany

Ekspozycja tego ważnego zabytku. Reorganizacja przestrzeni. Dodatkowo pomysł ma walory edukacyjno - historyczne.

76. Ekspozycja archeologiczna pozostałości bramy wrocławskiej.

Data wprowadzenia: 2016-11-11 01:14:01 / Zaakceptowany 2016-11-14 06:59:45

Wykonawca

Właściciel terenu Miasto Kalisz

Potrzeba

Uatrakcyjnienia przestrzeni miasta lokacyjnego, pokazanie jego historii w tym przebiegu dawnych murów obronnych

Opisz pomysł

Wykonać badania archeologiczne w miejscu dawnej bramy wrocławskiej po konserwacji zachowanych fundamentów wyeksponować je pod odpowiednią szybą i z odpowiednim podświetleniem. Obok powinna znaleźć się trwała makieta pokazująca wygląd bramy. Podobne ekspozycje można zrobić w innych miejscach przebiegu murów obronnych w szczególności tam gdzie zachowały się fundamenty bram, baszt. W miejscach gdzie ekspozycja jest niemożliwa lub nie potrzebna przebieg murów zaznaczyć inną kostką lub metalowymi guzami.

Opisz zmiany

Uatrakcyjnienie przestrzeni turystycznej miasta lokacyjnego, wyeksponowanie istniejących pod ziemią murów obronnych, Stworzenie interesującej trasy turystycznej.

77. Szlak edukacyjno-wystawowy na plantach

Data wprowadzenia: 2016-11-14 16:12:20 / Zaakceptowany 2016-11-15 08:54:59

Wykonawca

Miasto we współpracy z instytucjami kultury i ochrony zabytków.

Potrzeba

Planty nie potrzebują wielkiej i kosztownej przebudowy. Wystarczy posprzątać, zwiększyć bezpieczeństwo i mamy piękną aleją spacerową gdzie można eksponować różne wystawy, tablice edukacyjne itp.

Opisz pomysł

zwiększyć bezpieczeństwo (patrole, monitoring), naprawić nawierzchnie tam gdzie to konieczne, posprzątać teren, uatrakcyjnić zieleń. Można ustawić stelaże do wystaw prac plastycznych (zdjęcia), okazjonalnych, tematycznych, nawiązać do historii miejsca i oklic, można pomyśleć o malowidle 3D na chodniku, stworzyć ścieżkę edukacyjną (np. botaniczną) itp.

Opisz zmiany

Zmiana charakteru plant, na bardziej przyjazny i otwarty.

78. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Data wprowadzenia: 2016-11-13 23:44:56 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:11:50

Wykonawca

Miasto Kalisz, Astronomiczny klub "Promonta" w Kaliszu i wszyscy miłośnicy astronomii niezrzeszeni w tym klubie.

Potrzeba

Kalisz, o czym mało kto w Polsce (a i w samym Kaliszu) wie ma bardzo stare tradycje astronomiczne. Toruń i Frombork ma Kopernika, Gdańsk Heweliusza, a Kalisz ma Malaperta, który sprowadził tu w roku 1614 lunetę astronomiczną, wynalezioną przez Galileusza zaledwie cztery lata wcześniej. Kalisz był pierwszym miastem w Polsce, w którym obserwowano niebo za pomocą astronomicznego sprzętu optycznego. Dwa lata temu była czterechsetna rocznica rozpoczęcia tych obserwacji - niestety całkowicie przez miasto zapomniana... W latach 1964-1997 prowadzona była przez inż.Janusza Kaźmierowskiego Dostrzegalnia Astronomiczna na ulicy Ułańskiej. Po jego śmierci do roku 2001 tradycję tę kontynuowało Kaliskie Towarzystwo Astronomiczne, które z powodów lokalowych - i dużej niechęci władz miasta aby pomóc w rozwiązaniu tego problemu - zniknęło z kart naszej historii. Obecnie tradycje astronomiczne naszego miasta kontynuuje pan Radosław Pior z koła astronomicznego "Promonta" na Dobrzecu. Zebrał wokół siebie spora grupę pasjonatów, którzy mogliby rozwijać swoje pasje w prawdziwie naukowym otoczeniu, które z całą pewnością godnie i profesjonalnie by prowadzili dostarczając "naukowej rozrywki" mieszkańcom miasta i jego popularności.

Opisz pomysł

Jezuita Karol Malapert prowadził swe obserwacje z przykościelnej wieży kościoła garnizonowego. Z oczywistych względów wieża ta do podobnych obserwacji wykorzystywana być już nie może. Można natomiast wybudować w jej pobliżu drugą, mniejszą wieże, która w dolnej jej części mieścić by mogła planetarium (dysponuję projektorem do planetarium, który na ten cel mógłbym bezpłatnie przekazać), a w górnej swej części mogła by mieścić siedzibę i pomieszczenia obserwatorium astronomicznego. Sprzęt się znajdzie, miasto nie musi nic doposażać. Chodzi jedynie o sam obiekt, który byłby własnością miasta, użyczoną bezpłatnie dla astronomów kaliskich. Z wpływów z biletów z planetarium opłacaliby media, więc miasto nie dotowałoby w żaden sposób utrzymania tego obiektu. Lokalizacją ta nie jest przypadkowa. Po pierwsze, miejsce to ze względu na bliskość pierwszego w Polsce obserwatorium astronomicznego "namaszczone" jest historycznie. Po drugie, jest kompromisem pomiędzy dostępnością dla szerokich rzeszy mieszkańców (centrum miasta) a takim położeniem aby nie było zbyt mocno rozświetlone latarniami ulicznymi. Z jednej strony nowej wieży mamy Park Miejski, a więc stosunkowo niezbyt mocno rozświetlone miejsce, a z drugiej jej strony mamy dziedziniec postklasztorny, który również nie generuje dużo światła. Reszta latarni przy Wanatówce i CKiS może być dostosowana do obserwacji astronomicznych poprzez zamontowanie odpowiednich latarni, lub regulowanie natężenia ich światła podczas prowadzonych obserwacji nieba. Znajdujące się w pobliżu parkingi jeszcze bardziej podwyższają wartość tego miejsca dla dostępności mieszkańców Kalisza z dalszych jego części, czy też ludności spoza Kalisza.

Opisz zmiany

Kalisz zyska placówkę astronomiczną z prawdziwego zdarzenia i niewątpliwie zyska też na prestiżu, dorównując pod tym względem miastom wojewódzkim.

79. Dom Polonii Kaliskiej.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:46:13 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP

Potrzeba

Kalisz staje się coraz mniejszym miastem. Wiele osób wyjeżdża i nie wraca do niego. Właśnie dla tych osób, które urodziły się w Kaliszu a wyjechały za „chlebem”, również w różne zakątki świata, warto by rozważyć stworzenie miejsca gdzie taka osoba mogła by, nie mając już rodziny w Kaliszu, przebywać. Na miejscu znalazłaby możliwość noclegu, restaurację, salę konferencyjną gdzie mogłaby wygłosić np. referat, spotkać się ze znajomymi, a artyści, którzy opuścili nasze miasto zaprezentować swój dorobek.

Opisz pomysł

Zagospodarowanie kompleksowe pustostanów. Stworzenie placówki hotelowo – kulturalnej.

Opisz zmiany

Zagospodarowanie kompleksowe pustostanów. Stworzenie placówki hotelowo – kulturalnej.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

80. Małe muzeum historii kaliskich kamienic i ich właścicieli

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:47:06 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP

Potrzeba

Każda stara kamienica ma swoja historię szczególnie ta w śródmieściu. Wielu również już nie ma. Warto powrócić do tamtych czasów i przywołać tamtą historię. W Kaliszu znajdą się ludzie, którzy dysponują zdjęciami starych nieruchomości, znają historię ich właścicieli, mieszkańców czy gości, którzy zamieszkiwali te nieruchomości. Warto poznać ich historię i historię starych kamienic.

Opisz pomysł

Zagospodarowanie pustostanów nieruchomości. Atrakcja turystyczna.. Historia Kalisza w pigułce.

Opisz zmiany

Zagospodarowanie pustostanów nieruchomości. Atrakcja turystyczna.. Historia Kalisza w pigułce.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

81. Miasta Partnerskie w pigułce.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:58:01 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP.

Potrzeba

Kalisz współpracuje z 8 miastami partnerskimi Europy. Główną ideą współpracy międzynarodowej między miastami i regionami winna być integracja europejska. Tego na co dzień nie widać. Miasto winno dążyć do tego, żeby jego mieszkańcy „przybliżyli” się do Europy poprzez częstsze wizyty przedstawicieli miast partnerskich, prezentacje ich dorobku kulturalnego czy wymianę młodzieży między miastami.

Opisz pomysł

Wyznaczenie i przeznaczenie 2 kamienic – pustostanów na miejsce, gdzie swoje siedziby mieliby przedstawiciele wszystkich miast partnerskich Kalisza. Zlokalizowane m.in. w tych nieruchomościach sklepy, sale wystawowe, punkty gastronomiczne związane z danymi miastami propagowałyby kulturę danego miasta a zarazem byłyby ich wizytówką.

Opisz zmiany

Nastąpi wymiana między zaprzyjaźnionymi miastami. Mieszkańcom umożliwi się poznanie kultury tych miast.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

82. Kwartał 4 kultur

Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:02:11 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP.

Potrzeba

Przez wieki Kalisz był miastem wielokulturowym. Tu mieszały się kultura polska, żydowska, pruska czy rosyjska. Po nich pozostało wiele zabytków, a nazwiska wielu żyjących dzisiaj kaliszan mówią o tych narodach. Warto poznać kulturę, sztukę czy kulinaria tych nacji – tego w Kaliszu brakuje. Na wzór Krakowa stworzyć tzw. Kazimierz.

Opisz pomysł

Wydzielenie kwartału w ścisłym centrum miasta z przeznaczeniem na restauracje, sale kinowe, teatralne, galerie, gdzie prezentowany byłby dorobek kulturalno-kulinarny 4 narodów – atrakcja turystyczna.

Opisz zmiany

Zagospodarowanie przestrzeni. Stworzenie nowych miejsc szczególnie dla osób ceniących sobie inną kulturę niż polska. Przyciągniecie turystów.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

83. Kalisz przez wieki. Muzeum Wielkich Kaliszan

Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:09:12 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, PPP

Potrzeba

Kalisz to historia. Warto chwalić się tym co ma się najlepszego. Zła lokalizacja muzeum przy ul. Kościuszki powoduje, że wielu turystów go nie odwiedza. To samo z Zawodziem. Dlatego warto stworzyć w ścisłym centrum muzeum, w którym pokazana byłaby historia Kalisza przez wieki wraz z historią wielkich Kaliszan (a jest ich wielu). Sale eksponujące materiały historyczne mogły stanowić tło do wydarzeń kulturalnych. np. w Sali poświeconej Konopnickiej mogłyby odbywać się cykliczne czytania jej utworów, itp.

Opisz pomysł

Wyznaczenie kamienicy, kamienic – najlepiej przy Głównym Rynku. Zagospodarowanie jej w porozumieniu z historykami na muzeum.

Opisz zmiany

Centrum miasta to nie tylko sklepy, których jest coraz mniej. Tu powinna być kultura, by przyciągała nie tylko mieszkańców a przede wszystkim turystów. Dlatego Kalisz powinien postawić na KULTURĘ.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

84. Rewaloryzacja Nowego Rynku

Data wprowadzenia: 2016-10-19 11:01:55 / Zaakceptowany 2016-10-19 09:10:16

Wykonawca

Urząd Miejski w Kaliszu

Potrzeba

W tej chwili plac ten jest zaniedbany. Znajduje się na nim urągający wielu standardom targowisko. Jednofunkcyjność zabija potencjał tego miejsca.

Opisz pomysł

Ogłosić konkurs na rewaloryzację tego placu. Zadaniem konkursu będzie zaprojektowanie przestrzeni w taki sposób, aby znalazł się na niej częściowo parking (być może podziemny, ale taki, że samochody są na poziomie zero, a cała płyta placu jest uniesiona), wolny plac przeznaczony na duże imprezy plenerowe oraz fragment przeznaczony na targowisko, ale takie, które po czasie handlowania jest sprzątane i łatwe do demontażu. Należy również uwzględnić rewaloryzację istniejącej fontanny oraz możliwość zbudowania nowej kubatury (np. pawilonu restauracyjnego) w miejscu nieistniejącego już budynku Straży Pożarnej. Nadrzędnym celem takiego konkursu będzie pogodzenie tych wielu funkcji i stworzenie placu, który w łatwy sposób będzie mógł być wykorzystywany na imprezy plenerowe, a na co dzień może służyć jako plac wypoczynkowy.

Opisz zmiany

Nastąpi rewaloryzacja tego placu, która wykorzysta potencjał jaki w nim tkwi. Stanowi on bowiem największy w centrum wolny teren, który można w różny sposób wykorzystać.

85. Wielki trawnik wypoczynkowy w miejsce targowiska.

Data wprowadzenia: 2016-11-11 00:57:42 / Zaakceptowany 2016-11-14 06:57:39

Wykonawca

Właściciel terenu Miasto Kalisz

Potrzeba

W związku z planowaną likwidacją targowiska zanim w tym miejscu powstanie parking podziemny lub nawet wymieniona nawierzchnia miejsce można czasowo zagospodarować tworząc w tym miejscu olbrzymią enklawę zieleni w postaci trawnika przeznaczonego do rekreacji ale również z możliwością urządzania koncertów. Jestem przekonany, że taka zielona enklawa pośrodku miasta zyska szybko przychylność mieszkańców i stanie się ulubionym letnim miejscem wypoczynkowym. Jeśli chcemy aby Kalisz był fajnym miejscem do mieszkania musimy robić, nie rzeczy typowe ale własnie oryginalne. Dodatkową zaletą jest to, że w ten prosty i nie kosztowny sposób będziemy mieli zagospodarowaną przestrzeń do czasu całkowitego (czyli kosztownego) uporządkowania placu. Być może zresztą pomysł takiej zielonej łąki w środku miasta tak spodoba się kaliszanom, że zdecydują się na jego pozostawienie. Ważne aby naprawić znajdującą się na środku fontannę.

Opisz pomysł

Przestrzeń po targowisku po usunięciu zdewastowanej nawierzchni należy zamienić w trawnik z możliwością wypoczynku w tej przestrzeni tj wejścia. Dodatkowo można umieścić leżaki, miejsca do siedzenia itp. Bezwzględnie do stanu pierwotnego powinna być fontanna. W rozmowach z WKZ Delegatura w Kaliszu można podkreślić, że chodzi o tymczasowe zagospodarowanie tej przestrzeni.

Opisz zmiany

Pusty plac nie będzie przestrzenią atrakcyjną a całkowita wymiana nawierzchni będzie kosztować dużo, nie mówiąc już o ewentualnej budowie parkingu podziemnego. Dlatego też zanim będzie można wykonać wielką przebudowę zamiana placu na teren zielony może sprawić, że taka zielona enklawa stanie się ulubionym miejscem wypoczynku Kaliszan. Sądzę, że będą tu wypoczywać tłumy ludzi.

86. Ekspozycja fundamentów d. straży miejskiej (mini rezerwat archeologiczny)

Data wprowadzenia: 2016-11-11 01:05:08 / Zaakceptowany 2016-11-14 06:58:33

Wykonawca

Właściciel terenu Miasto Kalisz

Potrzeba

Potrzeba oryginalnego zagospodarowania przestrzeni oraz uzyskania niewielkimi środkami finansowymi nowej atrakcji turystycznej

Opisz pomysł

Prawdopodobnie we wskazanym miejscu znajdują się fundamenty rozebranej w pocz. lat 70 XX w. Straży Pożarnej. Po przerpwadzeniu w tym miejscu badań archeologicznych istniejące fundamenty można wyeksponować w postaci mini rezerwatu archeologicznego. Konieczne uzupełnienie o trwałą makietę dawnej straży pożarnej.

Opisz zmiany

W połączeniu z zielonym trawnikiem w miejsce targowiska stworzymy w prosty i niekosztowny sposób interesującą przestrzeń dla mieszkańców i turystów. Walory tej przestrzeni podniesie niewątpliwie stała ekspozycja archeologiczna.

87. Odbudowa dawnego budynku Straży Pożarnej.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 15:22:02 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP.

Potrzeba

W 1864 r. powołano w Kaliszu Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej co dało początek Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście. Była to pierwsza tego typu placówka w Królestwie Polskim (zabór rosyjski). W 1887r. kaliscy strażacy cieszyli się z wybudowanego na pl. św. Mikołaja (obecnie pl. Nowy Rynek) budynku Straży Ogniowej wg projektu arch. Józefa Chrzanowskiego (zaprojektował on również m.in. Ratusz i budynek teatru). Obiekt przetrwał dwie wojny światowe, aż do 1973 r., gdzie decyzją komunistycznej władzy został doszczętnie rozebrany. W 2014 r. minęło 150-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu. Strażacy – ochotnicy, nie mają swojej siedziby z prawdziwego zdarzenia, budynek przy ul. Piskorzewskiej 9 w którym urzędują, nie jest w najlepszej kondycji. Przede wszystkim za ich odwagę, ale także dla przyszłych pokoleń należałoby przywrócić ten wyburzony zabytkowy budynek Straży Pożarnej. Niech Miasto w ramach rewitalizacji przyczyni się do jego odbudowy i przeznaczy go nie tylko na ich siedzibę, ale także na małe muzeum pożarnictwa czy lokal gastronomiczny (brak w tym rejonie) prowadzony przez samych strażaków – atrakcja turystyczna. Niech stanie się obiektem, który znów będzie cieszyć wielu kaliszan i nie tylko.

Opisz pomysł

Wykonanie projektu na podstawie zachowanych archiwalii dawnego budynku Straży w konsultacji z Konserwatorem Zabytów, wyłonienie wykonawcy, przystąpienie i realizacja obiektu.

Opisz zmiany

Dzięki odbudowie dawnego budynku OSP plac Nowego Rynku nabierze nowego charakteru. Obiekt nie tylko zasłoni targowisko (nie bardzo lubiane przez wielu mieszkańców), ale stanie się budynkiem, który może pełnić wiele funkcji, przede wszystkim funkcję biurowo-wystawienniczo-gastronomiczną, gdzie pracę znajdzie wielu mieszkańców (również przy jego odbudowie). Po jego odrestaurowaniu, być może, znów stanie się symbolem tej, tak reprezentacyjnej części starego Kalisza.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

88. Kaliskie Wyspy

Data wprowadzenia: 2016-10-23 10:24:21 / Zaakceptowany 2016-10-24 06:04:39

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Uporządkowanie terenu i "oddanie" mieszkańcom.

Opisz pomysł

Uporządkowanie i wytyczenie trasy spacerowej. Wykorzystanie jako miejsce publicznych imprez plenerowych i koncertów.

Opisz zmiany

Uporządkowanie i wytyczenie trasy spacerowej. Wykorzystanie jako miejsce publicznych imprez plenerowych i koncertów.

89. Camper Park

Data wprowadzenia: 2016-10-28 00:08:24 / Zaakceptowany 2016-10-31 06:22:18

Wykonawca

Prywatny Inwestor, Miasto Kalisz

Potrzeba

Turyści zwiedzający Kalisz na chwilę obecną nie mają się gdzie zatrzymać by zwiedzić nasze miasto. Najbliższe campingi znajdują się w Antoninie i Gołuchowie co sprawia, że zatrzymujący się tam turyści raczej nie uwzględniają już w swoich planach Kalisza.

Opisz pomysł

Wytyczenie placu dla 10 samochodów campingowych wraz z podłączeniem do prądu i możliwością spuszczenia ścieków i tzw. szarej wody. Oświetlenie placu i zapewnienie ochrony lub monitoringu. Udostępnienie sanitariatów.

Opisz zmiany

Turystyka camperowa staje się powoli bardzo popularna w całej Polsce. Goście z całego świata poszukują ciekawych i mniej znanych miejsc w naszym kraju a często właśnie możliwość bezpiecznego noclegu staje się głównym argumentem przesądzającym o atrakcyjności danego miejsca. W Kaliszu nie ma obecnie miejsca gdzie bezpiecznie można zatrzymać się na nocleg camperem. Samochody parkują najczęściej na plantach lub innych okolicznych parkingach nie dostosowanych do ich gabarytów oraz niestrzeżonych. We wskazanej lokacji znajduje się już parking więc dostosowanie go do projektu nie wymagałoby wielu zmian i być może mogłoby odbyć się na podstawie porozumienia z właścicielem. Dobrze wyposażony, położony w atrakcyjnym miejscu camper park mógłby stać się atutem przy wyborze Kalisza jako destynacji turystycznej.

90. Parking Miejski, plac zabaw, skwer zieleni, Dom pod Aniołami - Dom Twórczy

Data wprowadzenia: 2016-11-10 13:14:42 / Zaakceptowany 2016-11-10 12:55:47

Wykonawca

Urząd Miasta Kalisza

Potrzeba

Brak miejsc parkingowych w centrum miasta. Doskonała lokalizacja. Możliwość zbudowania kładek przez rzekę co usprawni komunikację

Opisz pomysł

Remont budynku. Utwardzenie powierzchni pod parking, ulepszenie drogi dojazdu i wyjazdu, budowa kładek. Stworzenie placu zabaw i zieleni

Opisz zmiany

Jest to czynnik do ożywienia ruchu w mieście. Parking przyciągnie osoby, które będą mogły swobodnie zaparkować samochody, co w chwili obecnej jest dużym problemem. Dom pod Aniołami zainteresuje turystów i mieszkańców jak również artystów i wystawców.

91. „Mostek zakochanych” - połączenie Domu pod Aniołem - cypel ul. Mostowa - z ciągiem plantów kładką.

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:50:16 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz, osoba fizyczna, PPP

Potrzeba

Dom pod Aniołem to zabytek, który od wielu już lat stoi opuszczony i niszczeje. Aby przywrócić jego świetność i przeznaczyć go na obiekt np. gastronomiczno-hotelowy winno połączyć się cypel, na którym jest zlokalizowany, z plantami mostkiem drewnianym. Jego realizacja pozwoli skutecznie, bez obchodzenia ul. Mostową, dotrzeć do ww. obiektu, napędzi tam ludzi od strony plant, stanie się atrakcją turystyczną dla młodzieży - może stać się mostkiem „zakochanych”.

Opisz pomysł

Połączenie cyplu poprzez rzekę z plantami miejskimi.

Opisz zmiany

Połączenie cyplu poprzez rzekę z plantami miejskimi.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

92. Wypożyczalnia leżaków

Data wprowadzenia: 2016-10-23 16:55:35 / Zaakceptowany 2016-10-24 06:03:21

Wykonawca

Prywatni Inwestorzy, Miasto Kalisz

Potrzeba

Zmiana charakteru parku ze spacerowego na wypoczynkowy. Zachęcenie Kaliszan do częstszego spędzania czasu w Parku. Wykorzystanie potencjału tego miejsca. Promocja miasta Kalisza.

Opisz pomysł

Przy wejściu do Parku - w jednym lub dwóch punktach (przy moście teatralnym oraz od ulicy Niecałej) ustawiono by pawilony w których za kaucją i drobną opłatą można by wypożyczyć leżak. - Leżaki, każdy opatrzony logo miasta, stanowiłyby dla mieszkańców zachętę do spędzania czasu w Parku a dla miasta stanowiły reklamę (zdjęcia w Parku na leżakach)

Opisz zmiany

- Kaliszanie chętniej będą spędzać czas w Parku. - Park zmieni charakter ze spacerowego na wypoczynkowy - Istniejąca a obecnie rzadko wykorzystywana funkcja wypoczynkowa parku będzie mogła być w pełni rozwinięta. - Promocja miasta.

93. Ogrodzenie i doświetlenie Parku Miejskiego

Data wprowadzenia: 2016-11-08 20:03:38 / Zaakceptowany 2016-11-09 10:49:13

Wykonawca

Miasto Kalisz, Zieleń Miejska

Potrzeba

Zapobieganie przestępczości i wandalizmowi w godzinach nocnych.

Opisz pomysł

Ogrodzenie stylizowanym ogrodzeniem Parku Miejskiego, tak, by zapobiec dostawanie się na jego teren w nocnych porach (np. między 23-5) a także doświetlenie ścieżek, by po zmroku, przed zamknięciem, można było czuć się bezpiecznie i by widoczność była zwiększona. Zamontowanie sieci kamer Miejskiego Monitoringu.

Opisz zmiany

Spadek rozbojów i aktów wandalizmu oraz poprawienie bezpieczeństwa tego miejsca i zachęcenie do częstszego korzystania z zieleńca.

94. Lodowisko zimowe na stawie Kogutek

Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:06:50 / Zaakceptowany 2016-11-09 14:24:05

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Zimą ta cześć parku jest zupełnie niewykorzystywana. Nic się tam nie dzieje, staw i park niegdyś tętniące życiem obecnie są wykorzystywane sporadycznie.

Opisz pomysł

Organizacja lodowiska plenerowego (w zależności od pogody). Postawienie małej budki nawiązującej do historycznej zabudowy parkowej (tzw. oranżerii). Ta sama budka w sezonie letnim mogłaby służyć innym celom (np. wypożyczalni leżaków). W budce można byłoby wypożyczyć łyżwy do jazdy po stawie. Oświetlenie stawu na sezon zimowy W porozumieniu z przedsiębiorcami można by zezwolić nieopodal na sprzedaż ciepłych napoje lub grzańca. W weekendy na lodowisku organizowane byłyby zabawy z muzyką. Na co dzień służyłby jako zwykłe lodowisko. Zainwestowanie w sprzęt służący do konserwacji płyty lodowej (sprzątanie, dochładzanie, konserwacja)

Opisz zmiany

Park będzie wykorzystywany także w sezonie zimowym. Lodowisko przyciągnie młodzież, która nie ma wielu możliwości rozrywki w tym mieście. Lodowisko będzie nawiązaniem do historycznych imprez odbywających się niegdyś w tym miejscu. Wykorzysta zimowy, świąteczny klimat do promocji Kalisza.

95. Plac zabaw dla młodzieży

Data wprowadzenia: 2016-11-09 14:35:19 / Zaakceptowany 2016-11-09 14:24:14

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Młodzież w naszym mieście nie ma wielu miejsc w których może spędzać czas w sposób wolny i aktywny.

Opisz pomysł

Uporządkowanie i oświetlenie terenu. Stworzenie placu zabaw, dostosowanego do zabytkowej struktury parku. Plac mógłby zawierać: - dużą, krętą zjeżdżalnię tunelową - trampoliny - liny do wspinaczki - dużą konstrukcję pozwalającą na wspinanie się. - Hamaki do bujania się. - meble miejskie na których można odpoczywać, czytać książki, podładować telefon.

Opisz zmiany

Duży obszar zieleni koło kawiarni Domek Parkowego który w tym momencie jest niewykorzystany znacznie się ożywi. Młodzież i dorośli będą mogli aktywnie spędzać czas w parku. Alternatywnym miejscem powstania placu zabaw mógłby być teren zielony przy ulicy Browarnej otaczający rzeźbę "Euredyki tańczące".

96. Oranżeria

Data wprowadzenia: 2016-11-14 02:05:40 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:18:21

Wykonawca

Miasto Kalisz lub prywatny inwestor

Potrzeba

Należy powrócić do pomysłu odbudowania oranżerii w kaliskim parku. Przez wiele lat się tam znajdowała w pobliżu stawu "Kogutek". Ja zaproponowałem miejsce po domku szwajcarskim, na którego powrót nie ma co liczyć, a nawet gdyby się tam miał kiedyś pojawię to w jakim charakterze? Domku parkowego? Raczej nie. Komercja, gastronomia? Tak, ale w oranżerii, tak aby nie generowała kosztów utrzymania, tylko przynosiła choćby niewielkie, ale zyski. Wzorem i punktem odniesienia powinna być restauracja "Palmiarnia" w Zielonej Górze. Nasza oranżeria powinna nawiązywać stylem architektonicznym do swej poprzedniczki, lecz powinna być nieco większa.

Opisz pomysł

Po prostu - przygotować teren, projekt, budżet... ewentualne ustalenia z chętnymi przedsiębiorcami z branży gastronomicznej.

Opisz zmiany

Kalisz zyska niewątpliwą atrakcję, których przecież nie jest u nas zbyt wiele. Zyska też na pewnym postrzeganiu go przez pryzmat wiekomiejskości

97. Renowacja szczytowej elewacji folusza

Data wprowadzenia: 2016-11-14 01:51:20 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:17:00

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Problemem jest, że ktoś około dwadzieścia lat temu postanowił pomalować czerwoną farbą znajdujące się na zachodniej szczytowej elewacji cegły, które z czasem zaczęły płowieć i dziś mają odrażający różowo-liliowy kolor.

Opisz pomysł

Należy oczyścić tę ceglaną elewację w taki sposób jak uczyniono to na tyłach kościoła św. Józefa.

Opisz zmiany

Budynek ten nabierze pięknego wyglądu, który stanie się prawdziwą, a nie malowaną ozdobą miasta.

98. Remont kapitalny Domu Muzyka i Biura Filharmonii Kaliskiej, w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji C.O, wylewki betonowe, gipsowanie i malowanie okien

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:30:41 / Zaakceptowany

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Biuro Filharmonii Kaliskiej nie było remontowane od 1994 r. Instalacja C.O. jest w fatalnym stanie, zimą przy dużych temperaturach ujemnych na zewnątrz, temperatura w pomieszczeniach spada do 12 st.

Opisz pomysł

Powinien być przeprowadzony remont budynku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz

Opisz zmiany

Poprawi się wygląd wewnętrzny i zewnętrzny budynku, zmniejszą się rachunki za ogrzewanie po wymianie instalacji C.O. - będziemy pracować w normalnych warunkach

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

99. Filharmonia Kaliska

Data wprowadzenia: 2016-11-14 23:40:40 / Zaakceptowany 2016-11-15 09:01:19

Wykonawca

Miasto Kalisz, Filharmonia Kaliska

Potrzeba

Filharmonia do dziś nie ma własnej siedziby. Najpierw gościła kątem w Szkole Muzycznej, teraz w auli UAM-u. Czas to zmienić.

Opisz pomysł

Należałoby w końcu wykupić budynek byłego NBP i przebudować go na potrzeby Filharmonii, tak, aby spełniał wymagania akustyczne i pojemnościowe, nie tylko na koncerty muzyczne, ale i przedstawienia operowe jakie mogły by się w nim odbywać. Jest wiele oper w Polsce, które mogłyby co jakiś czas dawać tu swe przedstawienia. O ile dobrze pamiętam układ głównej sali byłego banku jest dość kłopotliwy do urządzenia w tym miejscu sali koncertowej, ponieważ układ budynku w stosunku do głównego wejścia i dominującej w nim dużej klatki schodowej, jest poprzeczny w stosunku do adaptacyjnych potrzeb, co powodowałoby usytuowanie wejścia na salę koncertową z jednego tylko jej boku. Chcąc jednak zachować ten niezwykle cenny estetyczno-architektoniczny układ wejścia i schodów należałoby zmienić ten układ poprzeczny na układ podłużny poprzez dobudowanie na trawniku za budynkiem drugiej połowy sali koncertowej ze sceną operowo-koncertową znajdującą się po przeciwnej stronie głównej klatki schodowej, z której rozchodziłyby się korytarze wejściowe po obu stronach sali koncertowej. W świecie doskonale są znane takie połączenia starych budynków z nowymi i nikogo to nie razi, wręcz przeciwnie, poszukuje się wręcz takich rozwiązań, więc mam nadzieję, że i w Kaliszu (choć będzie to trudne) nie będzie to nikogo razić, ani oburzać.

Opisz zmiany

Kalisz niewątpliwie zyska artystycznie, kulturowo i prestiżowo. Ponadto dodatkowa scena w pobliżu teatru zawsze się przyda podczas Kaliskich Spotkań Teatralnych.

100. Remont i przebudowa Bramy Wyzwolenia

Data wprowadzenia: 2016-11-09 15:30:57 / Zaakceptowany 2016-11-10 07:35:05

Wykonawca

Miasto Kalisz, NGO, Muzeum Kaliskie, Ambasada Rosyjska

Potrzeba

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich od czasu powstania wzbudza kontrowersje i prowokuje do dyskusji o historii i tożsamości naszego miasta. Projekt przebudowy tego miejsca miałby stać się próbą przepracowania tej niełatwej historii i nadaniem temu miejscu nieco innego charakteru.

Opisz pomysł

Pomysł zakłada serię warsztatów próbujących przybliżyć wojenne życiorysy osób tam pochowanych, przywrócić im twarz, opowiedzieć o ich życiu. Jednocześnie projekt zakładałby spotkania i opowieści o wojennych perypetiach kaliszan tak by móc porównać te dwie narracje, zapoczątkować dyskusję i spróbować znaleźć wspólny mianownik. Projekt miałby być także wstępem do konsultacji na temat miejsca upamiętniającego historię Kalisza. Zwieńczeniem projektu miałaby być przebudowa tzw. Bramy Wyzwolenia w taki sposób by pamiątkowymi tablicami opowiadała o całej burzliwej historii Kalisza, nie tylko tej związanej z wojną.

Opisz zmiany

Młodsi Kaliszanie, mieliby okazję posłuchać o historii naszego miasta z perspektywy konkretnych ludzi a nie polityki. Kaliszanie zyskaliby miejsce upamiętniające ich historię (a takiego miejsca obecnie u nas brak) i w symboliczny sposób "odzyskali" przestrzeń miejską "zagrabioną" im przez ZSSR. Zapomniany i dyskusyjny teren miałby okazję odżyć na nowo, także turystycznie przez przywrócenie mu tożsamości historycznej.

101. Ogród botaniczny

Data wprowadzenia: 2016-11-13 04:11:20 / Zaakceptowany 2016-11-14 07:09:15

Wykonawca

Miasto Kalisz

Potrzeba

Miasto Kalisz jest całkowicie pozbawione terenów zielonych o wysokiej jakości, które dawałyby nie tylko ukojenie i wrażenia estetyczne, ale i dumę z własnego miasta. Około dwadzieścia lat temu w rozmowie z jedną z naczelniczek Wydziału Ochrony Środowiska dowiedziałem się, że rozważana jest możliwość częściowego ogrodzenia Parku Miejskiego aby podnieść jego jakość bez obaw o kradzieże i wandalizm. Do realizacji tego pomysłu - i słusznie - nie doszło, z obawy prawdopodobnie o sztuczny podział na park lepszy i gorszy. Park niech sobie pozostanie parkiem, w jednym kawałku, natomiast ówczesny pomysł o wydzieleniu jakiegoś bardziej urozmaiconego botanicznie obszaru można zrealizować na terenie gdzie obecnie znajduje się Cmentarz Żołnierzy Sowieckich. Ich pochówek w tym miejscu nie stanowi NIC o historii naszego miasta, ponieważ żołnierze ci zginęli w walkach o "twierdzę Wrocław" a nie w "obronie" Kalisza, której po prostu nie było!

Opisz pomysł

W porozumieniu z ambasadą rosyjską, lub nawet na stosownym szczeblu ministerialnym obu naszych państw, należy ustalić warunki i charakter przenosin znajdujących się tam grobów. Ma to mieć charakter jak najbardziej uroczysty z okazaniem szacunku poległym żołnierzom. Biskupi prawosławni, ministrowie RP - Spraw zagranicznych oraz Kultury i dziedzictwa Narodowego, orkiestra WP, jeśli strona rosyjska wyrazi taką wolę może też być orkiestra sił zbrojnych FR. Jeśli trzeba nawet salwy armatnie! Zrobić wszystko aby nie dać stronie rosyjskiej argumentów do sprzeciwu w tej sprawie. Szczątki poległych należy przenieść na cmentarz Wojskowy na Majkowie. Można wyodrębnić tam specjalną dla nich kwaterę pomiędzy cmentarzem a ulicą Żołnierską, jest tam sporo miejsca, nawet armaty zmieszczą się z parku. Jeśli cmentarz na Majkowie ma zmieniony status i już cmentarzem wojskowym nie jest, tylko katolickim, to należy obok niego wyodrębnić nowy cmentarz wojskowy, lub zmienić nazwę na "wojskowy i katolicki". Pierwszy wariant będzie jednak bardziej do przyjęcia przez stronę rosyjską. Takie "zmiany" nie wymagają chyba jakiś specjalnych zabiegów formalnych czy finansowych, prawda?

Opisz zmiany

Pojawi się całkowicie nowe miejsce do wypoczynku. Kalisz zyska prestiżowo na posiadaniu ogrodu botanicznego.

102. Rodzinny dom Arnolda Fibigera

Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:29:01 / Zaakceptowany

Wykonawca

Jolanta Krzyzan ul. F.Chopina 9 62-800 Kalisz , przy udziale i współpracy Administratorów Kultury, przy współpracy Technikum Budowy Fortepianów oraz Technikum Gastronomicznego , oraz Gimnazjum nr.2 przy ul. Ciasnej 16

Potrzeba

W Kaliszu działała przez ponad 100 lat bardzo znana w Polsce i na świecie Firma Arnolda Fibigera, produkująca wysokiej klasy fortepiany i pianina. To była bardzo znana marka, która rozsławiała  Kalisz w świecie i dla miasta także stała się marką. Oczywiście wówczas tego tak nie postrzegano, ponieważ jeszcze nie myślano w ten sposób o promocji miejsca. Jednak w ostatnich latach bardzo dużo działań promocyjnych prowadzono w Kaliszu w sferze muzyki i to doprowadziło do sytuacji wykreowania bardzo ważnego produktu KALISZA MUZYCZNEGO, zmierzającego do zbudowania silnej marki naszego miasta (płyta night In Calisia nagrodzona GRAMMY, Rok Rodziny Wiłkomirskich, Koncert na 21 Fortepianów czy wreszcie kolejny Międzynarodowy Festiwal JAZZowy). Pragnąc kultywować te wspaniałe muzyczne tradycje Kalisza, ocalić nasze dziedzictwo narodowe, jakimi są obiekty po Fabryce Arnolda Fibigera, późniejszej Fabryki Calisia, chcemy stworzyć pod roboczą nazwą Rodzinny Dom Restauracyjny Arnolda Fibigera w obiekcie, w którym zarządzał fabryką i mieszkał z rodziną. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w całej Europie Zachodniej dokonywano spektakularnych rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i przekształcano je we wspaniałe obiekty: galerie sztuki, centra kultury, muzea, hotele, czy wreszcie wyszukane restauracje. Taki cel przyświeca także temu pomysłowi, mając na uwadze także fakt, że sąsiedni ogromny obiekt, w którym prowadzono produkcję instrumentów, ma nowego prywatnego właściciela i wspaniały projekt jego rewitalizacji. Naszym marzeniem jest uporządkowanie przestrzenne i nadanie nowych funkcji publicznych dla całego kwartału naszego miasta znajdującego się tuż obok ścisłego centrum miasta, a jednocześnie na terenach poprzemysłowych, zdegradowanych pod kątem społecznym i inwestycyjnym.

Opisz pomysł

Nasz pomysł opiera się na stworzeniu miejsca spotkań rodzinnych i w gronie znajomych z dobrą kuchnią i muzyką, w otoczeniu pięknych wnętrz nawiązujących do wystroju dworku, rodziny ich dawnych właścicieli Państwa Fibigerów, wspaniałych kaliskich lokalnych patriotów i ambitnych przedsiębiorców, którzy niewątpliwie przyczynili się do świetności Kalisza i rozsławili jego imię w Europie i Świecie, budując tożsamość narodową i dziedzictwo narodowe. Takim kaliszanom należy się pamięć i głęboki szacunek, który może być wyrażony  poprzez realizację konkretnych działań zmierzających do przypomnienia dzisiejszym mieszkańcom naszego miasta o takich ludziach i ich dokonaniach. Rodzinny Dom Restauracyjny Arnolda Fibigera będzie nawiązywać do okresu świetności tego obiektu i kultywować tradycje z nim związane. Aby to osiągnąć, nawiążemy ścisłą współpracę z żyjącymi potomkami Rodziny Fibigerów, w szczególności z Paniami Elwirą i Ewą Fibiger. Chcemy wykorzystać    pamiątki rodzinne do wystroju wnętrz, a w szczególności do przygotowywania okresowych wystaw prezentowanych w naszym obiekcie i elitarnych koncertów, gdzie w roli głównej będzie fortepian lub pianino wyprodukowane w Fabryce Calisia, przy menu przygotowanym wg przepisów pozyskanych z domowych archiwów obu Pań. Naszym zamierzeniem jest także organizowanie raz na kwartał spotkań z jedną z Pań, podczas których będą opowiadać o tradycjach rodzinnych, różnych okresach  życia dziadków i rodziców, tych przyjemnych i tych trudnych. Proponowane działania podejmowane w ramach projektu 1.    Organizowanie jeden raz w kwartale wystawy tematycznej dotyczącej Rodziny Fibigerów, a także produkcji instrumentów. 2.     Organizowanie w okresie letnim niedzielnych obiadów rodzinnych w oranżerii i ogrodzie na terenie wokół dworku w atmosferze rodzinnego muzykowania. 3.    Organizowanie raz w miesiącu dla dzieci z dzielnicy podwieczorków u Pana Arnolda i Jego Zony (w strojach z epoki) z ciastkami, podczas których będą prowadzone warsztaty nauki gry na pianinie. 4.    Organizowanie warsztatów kulinarnych dla dzieci z dzielnicy mających na celu naukę wypieków ciast wg receptur przedwojennego Kalisza.  5. Nawiązanie ścisłej współpracy z dyrekcją i uczniami Technikum Budowy Fortepianów, jedynej takiej szkoły w Europie i stworzenie miejsca w rewitalizowanym dworku dla zaprezentowania swoich możliwości artystycznych młodzieży uczącej się w tym technikum. 6.    Stworzenie miejsca upamiętniającego postać Pana Arnolda – wykonanie odlewu żeliwnego fortepianu z ławeczką , na której zostanie umieszczony odlew postaci Pana Arnolda Fibigera i ustawienie obok stolika herbacianego z metaloplastyki i kilku krzesełek. Będzie to miejsce w plenerze , przed dworkiem , gdzie można w spokoju i zadumie wypić popołudniową herbatkę i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 7.     Nawiązanie współpracy z Gimnazjum przy ulicy Ciasnej i w porozumieniu ze szkołą zorganizowanie dla dzieci podczas wakacji warsztatów przestrzennych z wykorzystaniem pedagogiki specjalistycznej, np. przygotowanie wspólnego spektaklu – musicalu przy udziale specjalisty w tej dziedzinie (np. p. Anastazji Simińskiej – wokalistki muzyki). 8.    Wspólne przygotowanie corocznego święta ulicy, przy szczególnym udziale dzieci ze zdegradowanej dzielnicy. 9.    Urządzenie w okresie ferii Świąt Bożego Narodzenia choinki z symbolicznymi prezentami –paczkami dla dzieci z ubogich i często patologicznych rodzin tej dzielnicy. Inwestycje pozwalające na realizację wyżej wymienionych działań: 1. Przebudowa i nowy wystrój wnętrz nawiązujący do okresu przedwojennego 2. Stworzenie możliwości organizacji wystaw i innych zamierzeń opisanych w punkcie nr.5 3. Wykonanie oranżerii nawiązującej do architektury budynku, łączącej się z architekturą przemysłową fabryki fortepianów 4. Nawiązanie do historycznego stanu budynku poprzez wykonanie nowych tarasów, odnowienie elewacji, ogrodzenia okolającego obiekt oraz nowego dachu, umieszczenie Ławeczki Fibigera, odnowienie fontanny 5. Stworzenie zielonej przestrzeni publicznej, dostępnej dla mieszkańców, gdzie będzie możliwość skorzystania z oferty restauracji jak również organizacji spotkań, warsztatów dla dzieci oraz innych imprez wymienionych w punkcie 5

Opisz zmiany

1.    Korzystny wpływ na mieszkańców zdegradowanej dzielnicy, w szczególności tych najmłodszych, poprzez organizację imprez kulturalnych, warsztatów i pokazów kulinarnych, wspólnego spędzania czasu, kultywowanie tradycji świątecznych , co niewątpliwie doprowadzi do rewitalizacji tej części miasta i pod względem społecznym. 2.    Spadek przestępczości  - obiekty monitorowane, organizacja czasu wolnego dla mieszkańców rewitalizowanego fragmentu miasta. 3.    Poprawa przestrzenno-funkcjonalna – nowa przestrzeń publiczna zaprojektowana dla mieszkańców i odwiedzających Kalisz gości i turystów. 4.    Wprowadzenie nowej jakości usług restauracyjnych, mających na celu uświadamianie i kultywowanie pamięci znanych Kaliszan, którzy mieli ogromny wpływ na rozwój gospodarczy i kulturalny, wręcz muzyczny Kalisza. 5.    Pokazywanie tradycji kulinarnych Kalisza przedwojennego mających na celu budowanie tożsamości lokalnej wśród Kaliszan. 6.    Umacnianie wizerunku Kalisza Muzycznego i Kulturalnego oraz budowanie silnej marki naszego Miasta o zasięgu nie tylko regionalnym, ale także ogólnopolskim   -promocja miasta. 7.    Stworzenie silnych podwalin pod nowe produkty turystyczne, które należy w sposób profesjonalny zbudować i wypromować wspólnie z Urzędem Miejskim w Kaliszu. 8.    Stworzenie możliwości współpracy z Technikum Budowy Fortepianów i Gimnazjum przy ulicy Ciasnej. 9.    Stworzenie miejsca w Kaliszu ściągającego wielkich miłośników muzyki, ludzi o wysublimowanych gustach, gdzie będą mogli zaproponować organizację różnych, nawet nietypowych eventów, co ograniczy dalszą degradację dzielnicy 10. Spadek bezrobocia dzięki podejmowaniu wielu ciekawych inicjatyw, które dadzą możliwość zarobkowania animatorom kultury, absolwentom Szkoły Gastronomicznej itd. Aktualnie w Kaliszu działa blisko 30 firm, z czego 2 znaczące, które produkują instrumenty, a pozostałe wykonują renowację pianin i fortepianów. Firmy te powstały w Kaliszu , ponieważ w naszym mieście mieszkają najlepsi specjaliści w tej branży, którzy wywodzą się z Fabryki Calisia lub ukończyli elitarne Technikum Budowy Fortepianów, którego był założycielem był Gustaw Fibiger syn Arnolda- twórcy fabryki, o czym mało kto wie i pamięta. Ci ludzie z całą pewnością chętnie podzielą się opowieściami o funkcjonowaniu i historii Fabryki stworzonej przez Arnolda Fibigera. Warto skorzystać z możliwości spotkania z nimi, a może zrealizowania kolejnych ciekawych zamierzeń.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

103. Calisia - Centrum Kultury i Biznesu

Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:40:13 / Zaakceptowany

Wykonawca

Antczak Marek sp. z o. o. ul. Metalowców 13-19 62-800 Kalisz

Potrzeba

Nasza nieruchomość położona jest na obszarze znajdującym się w stanie kryzysowym z powodu negatywnych zjawisk społecznych w szczególności : bezrobocia , przestępczości , niskiego poziomu edukacji , a także nie wystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym , współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w następujących sferach : a/Gospodarczej ( w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości , słabej kondycji lokalnych przedsiębiorstw ) spowodowanych odpływem klientów do Galerii Handlowych centrum straciło funkcję centrum zakupowego i wypoczynkowego. b/Środowiskowej ( w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska jakości środowiska , obecności odpadów stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia , ludzi i ich środowiska - bardzo wysokie współczynniki zanieczyszczenia środowiska – nasz obiekt jak i sąsiadujące nieruchomości ogrzewane węglem. c/ przestrzenno- funkcjonalnej ( w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną , braku dostępu do podstawowych usług , niska jakość terenów publicznych ) Przestrzeń naszego obiektu , to trzy hale fabryczne , w dużej mierze rzutujące negatywnie na wizerunek dzielnicy śródmieście. d/ technicznej w zakresie degradacji stanu technicznego obiektu budowlanego oraz brak rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektu budowlanego w szczególności związane z energooszczędnością i ochroną środowiska . - Zabudowa po Dawnej Fabryce Fortepianów i Pianin Calisia. Budynek o pięknej architekturze z 1900 r. jednak przez lata dewastacji całkowicie niezdatna do użytkowania . Obecnie jest symbolem raczej upadku , niż świetności .

Opisz pomysł

Naszym Pomysłem jest stworzenie Centrum Kultury i Biznesu to swego rodzaju centrum aktywności. Obiekt zlokalizowany będzie w dawnej Fabryce Fortepianów i Pianin Calisia w Kaliszu. Wyjątkowe walory architektoniczne i urbanistyczne w połączeniu z bogatą historią fabryki sprawiają ,że obiekt ten jest szczególnie ważny dla miasta , stanowiący integralną część jego dziedzictwa kulturowego . Rewaloryzacja zakłada odnowienie zabytkowej tkanki i wprowadzenie nowoprojektowanej zabudowy podkreślającej historyczny charakter obiektów , które wspólnie wpisują się w układ urbanistyczny . Koncepcja zakłada przekształcenie obiektu w reprezentacyjne centrum kultury i biznesu dopełnione funkcjami usługowo-hotelowymi oraz miejscami pamięci fabryki Calisia . Pokazującej dawną jej świetność. W 2016r. została podpisana umowa franchisingowa z Hampton BY Hilton na okres 22 lat . Hilton i Hampton posiada sieć 6000 hoteli w 22 krajach na świecie . Hotel w Kaliszu będzie promowany we wszystkich folderach promocyjnych . Dzięki tym zabiegom miasto Kalisz , zostanie uwidoczniony na mapie Polski , Europy , a nawet świata. Nadrzędnym celem odnowy jest nadanie rangi reprezentacyjnej obiektowi , Powstanie atrakcyjnej przestrzeni społecznej , miejsce spotkań dla mieszkańców miasta jak i goszczących w mieście Kaliszu, Atrakcyjna lokalizacja w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych , szlaków turystycznych , a także zabytkowych zespołów miasta jest niewątpliwym atutem planowanego przedsięwzięcia . W rezultacie projektowany kompleks stanowić będzie połączenie wielu zróżnicowanych funkcji w tym m.in. funkcji usługowych i rekreacyjnych. Rewaloryzacja dziecińca fabryki przewiduje stworzenie zielonej przestrzeni publicznej dostępnej dla mieszkańców , gdzie w przyjaznej atmosferze będzie możliwość skorzystania oferty restauracji ,showroom-ów . Zamknięcie urbanistycznego wnętrza zaplanowano jednokondygnacyjnym pawilonem od strony północnej , podkreślając industrialny charakter kameralnej przestrzeni dla aranżowania koncertów , wystaw oraz otwartych spotkań Kaliszan.

Opisz zmiany

1. Spadek bezrobocia -Powstanie nowe przedsiębiorstwo na terenie rewitalizacji – -zatrudnienie ok 40 osób , szkolenie obsługi 2. Spadek przestępczości- obiekty monitorowane , ochrona hotelowa 3. Wzrost przedsiębiorczości w pobliżu zaczną powstawać drobne przedsiębiorstwa , lokale handlowo – usługowe i inne , dzięki napływowi klientów do centrum . 4. Poprawa przestrzenno-funkcjonalna – zaprojektowana jest przestrzeń publiczna dla mieszkańców miasta i przyjeżdzających gości , reprezentacyjna części miasta połączona z szlakami turystycznymi. 5. Poprawa stanu technicznego obiektu – powstanie wygodne , reprezentacyjne centrum aktywności wraz z częścią hotelową zaspakajający wiele potrzeb , usługowych i handlowych. Zaprojektowano około 100 miejsc parkingowych , znacznie zaspokajając potrzeby w tej okolicy 6. Poprawa jakości środowiska poprzez usunięcie obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia – do obiektu podłączony zostanie ciepłociąg sieci miejskiej do którego podłączą się sąsiednie nieruchomości dotychczas ogrzewane węglem. 7. Zwiększenie dostępności do kultury i życia publicznego – rozbudowa bazy hotelowej , stworzy możliwości organizacji wielu imprez o zasięgu krajowym czy międzynarodowym - upamiętnienie miejsca i postaci Arnolda Fibigiera – Stworzenie przestrzeni publicznej, dla mieszkańców; - organizacja warsztatów przestrzennych dla młodzieży z środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym np. przygotowanie musicalu, konkursów plastycznych przy udziale specjalistów z tej dziedziny ; -organizacja świąt ulicy , czy Bożego Narodzenia połączonych z warsztatami kulinarnymi dla młodzieży z terenu zdegradowanego . -organizacja wieczorów tanecznych, poetyckich ,kina letniego; 8. Promocja miasta : Hampton BY Hilton to światowa marka , Kalisz został wyróżniony jako miasto , w którym warto zlokalizować hotel , obiekt i miasto będzie promowane na całym świecie .

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

104. Modernizacja Fabryki Metalplast (trzeci etap) ul. Niecała 6a w Kaliszu

Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:10:34 / Zaakceptowany

Wykonawca

Firma KAL-PAB

Potrzeba

Firma KAL-PAB od kilku lat jest właścicielem kompleksu budynków poprodukcyjnych po firmie Metalplast w Kaliszu. Własnym wysiłkiem przeprowadziliśmy prace remontowe w części tych budynków. Pierwszy etap polegał na modernizacji przyziemia i parteru budynków od strony ul. Niecałej i uruchomieniu restauracji Klub Komoda z dwoma salami konsumpcyjnymi, jednej w przyziemiu, drugiej bardzo stylowej w parterze, reprezentacyjnej sali kryształowej oraz zaplecza kuchennego. Zrewaloryzowany parter i uruchomiona działalność cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Kalisza i gości przyjezdnych. Drugi etap polegał na adaptacji pierwszego, drugiego i trzeciego piętra na 17 pokoi hotelowych. Aranżacja tych pomieszczeń tworzy niepowtarzalny klimat i atmosferę tego miejsca. Prowadzone działania kulturalne zaowocowały organizacją niezwykle barwnej, z całą pewnością kultowej imprezy pt. „Święto ulicy Niecałej”, która wpisuje się w kalendarz ważnych wydarzeń kulturalno-społecznych regionu. Sukces organizacyjny i biznesowy tego przedsięwzięcia skłonił nas do podjęcia trzeciego etapu rewitalizacji pozostałej części obiektu przy wykorzystaniu środków wsparcia z Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przeznaczonych na takie działania.

Opisz pomysł

Przewidywane jest też stworzenie nad częścią parkingu salki tanecznej, możliwe do realizacji po szczegółowych wyliczeniach i włączeniu do realzaicji. Wstępnie przewidujemy, że całkowite wydatki trzeciego etapu obejmą nakłady w wysokości ponad 3 mln złotych. Zakres rzeczowy robót w bardzo szaunkowych założeniach obejmie: 1. Przygotowanie inwestycji (projekty, pozwolenia) – 30 000 zł 2. Prace przygotowawcze, usunięcie i naprawa ścian wewnętrznych i dotychczasowej infrastruktury -100 000zł. 3. Prace budowlane i wykończeniowe ( ścianki działowe, schody, balustrady, klatka schodowa ) – przystosowanie 10 pokoi hotelowych – 350 000 zł 4. Dostosowanie wydzielonych pomieszczeń w części bocznej dolnej oraz na górnej sali do potrzeb nowej funkcjonalności - 300 000zł. 5. wyposażenie ich (sprzęt SPA, wellness, symulatory) – 700 000 zł 6. Modernizacja i przystosowanie dachu budynku na potrzeby tarasu z własną zabudową i windą - koszty szacowane – 600 000 zł 7. Wyposażenie pokoi w nowej części (zakup drzwi mebli, klimatyzacji, wentylacji, dywanów) – 350 000 zł 8. Poprawa terenu parkingowego poprzez jego ogrodzenie, poprawę funkcjonalności, oświetlenia, prac wykończeniowych wewnętrznej fasady budynku od strony parkingu - 150 000.zł. 9. Zakup pojazdu dostawczo - osobowego - 150 000 zł 10. Wykonanie wentylacji i ogrzewania w pozostałej części budynku, - 150 000zł. 11. Proekologiczne rozwiązania pozyskiwania energii do ogrzewania -150 000zł. 12.Przygotowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na ekspozycję pamiątek z dziejów naszego budynku w którym mieściła się znana na całym świecie Fabryce Lalek Szrajera oraz pamiątek po znanych kaliszanianach bezpośrednio związanych z tym miejscem tj. Stefanem Szolc Rogozińskim oraz rodziną Wiłkomirskich, możliwe nowoczesne rozwiązania multimedialne - 150 000zł. do wnioskowanej kwoty 2.000.000 zł. wsparcia Jesteśmy podmiotem uprawnionym do aplikowania tych środków, a teren ulicy Niecałej został objęty Miejskim Programem Rewitalizacji. W związku z powyższym zgłaszamy naszą inwestycję modernizacyjną do Rzeczowego Planu Rewitalizacji budowanego przez nasz kaliski Samorząd. Obiekt nasz znajduje się na terenie darzonym przez Kaliszan wielkim sentymentem, jest piękną wizytówką miasta i pokazuje elementy dawnej jego świetności godne społecznego upowszechniania.

Opisz zmiany

Planom realizacji inwestycji przyświeca kultywowanie historii Kalisza, prospołeczne działania ukierunkowane na poznawanie historii z jej namacalnym aspektem w otoczeniu orginalnych pamiątek, prac i dzieł. Nieruchomość ta ma szczególne znaczenie dla rozwoju lokalnego miasta oraz ważnej jego części, szczególnie wobec położenia u wejścia do parku w bezpośrednim sąsiedztwie Baszty Dorotki a więc sztandarowych kaliskich zabytków.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

105. REWITALIZACJA OBIEKTÓW I TERENU SZPITALA ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. TORUŃSKIEJ

Data wprowadzenia: 2016-11-23 13:33:13 / Zaakceptowany

Wykonawca

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu Ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz

Potrzeba

Obszary na których prowadzona jest działalność lecznicza przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu to obszary występowania stanów kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Przejawiają się głównie degradacją substancji materialnej (budynki Szpitala zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7), a także degradacją funkcji i przestrzeni. Konieczność realizacji projektu wynika ze złej jakości infrastruktury technicznej poszczególnych obiektów Szpitala. Przebudowa i adaptacja obiektów połączona z rekonstrukcją istniejących dróg dojazdowych, chodników i parkingów i rekultywacją terenów zielonych ma na celu przywrócenie im funkcji społecznych i gospodarczych. Rewitalizacja budynków Szpitala ma na celu poprawę funkcjonalności obiektów, wygody użytkowania i jakości świadczonych usług medycznych. Oprócz koniecznych prac remontowych i instalacyjnych, niezbędne jest również zagospodarowanie przyległego terenu.

Opisz pomysł

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje: I. Rekonstrukcję istniejących dróg dojazdowych, chodników, parkingów oraz remont sieci wod.–kan. i oświetlenia zewnętrznego na terenie Szpitala przy ul. Toruńskiej 7: - wymiana nawierzchni chodników i dróg dojazdowych w nawiązaniu do nowo wybudowanych traktów prowadzących do WCO, - wymiana zużytych sieci wodociągowo – kanalizacyjnych oraz odtworzenie oświetlenia zewnętrznego wraz z zastosowaniem oświetlenia energooszczędnego. II. Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z renowacją elewacji przyległych budynków, wjazdu do Szpitala oraz rekultywacją terenów zielonych na terenie Szpitala przy ul. Toruńskiej 7. Przedmiotem inwestycji jest odtworzenie ogrodzenia terenu Szpitala, renowacja elewacji budynków portierni, statystyki medycznej, budynku transformatora oraz agregatu prądotwórczego, a także odtworzenie terenów zielonych znajdujących się przy ul. Toruńskiej. III. Modernizacja Budynku Psychiatrii przy ul. Toruńskiej 7 Dostosowanie I piętra Budynku Psychiatrii do wymogów obowiązującego prawa wraz z wykonaniem ocieplenia i elewacji Budynku. IV. Modernizacja Budynku Oddziału Zakaźnego przy ul. Toruńskiej 7 - przebudowa pomieszczeń wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, wykonanie ocieplenia i elewacji budynku; - modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, co, wod.-kan., informatycznych i elektrycznych; - dostosowanie budynku pod kątem ochrony przeciwpożarowej; - uporządkowanie terenu wokół budynku. V. Modernizacja Budynku Głównego przy ul. Toruńskiej 7 - przebudowa wraz z dostosowaniem pomieszczeń do obowiązujących przepisów; - modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, co, wod.-kan., informatycznych i elektrycznych; - budowa wind oraz podjazdów; - dostosowanie budynku pod kątem ochrony przeciwpożarowej; - uporządkowanie terenu wokół budynku. VI. Wyburzenie nieużytkowanych budynków w Szpitalu przy ul. Toruńskiej 7 - wyburzenie nieużytkowanych budynków - Budynek Techniczny, Budynek Pralni, Budynek Dyrekcji i kiosk spożywczy - uporządkowanie terenu i budowa parkingu na uzyskanym terenie.

Opisz zmiany

Zrealizowanie projektu pozwoli na osiągnięcie założonych celów, tj. przywrócenie budynkom i przestrzeni użyteczności publicznej zakładanych funkcji społecznych oraz poprawi standard i jakość wykonywanych przez Szpital usług, poprawi funkcjonalność pomieszczeń i dostosuje je do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pozycja wprowadzona przez pracownika z ankiety papierowej

106. ścieżki rowerowe i chodnik w kierunku Szałe

Data wprowadzenia: 2016-11-02 20:57:14 / Zaakceptowany 2016-11-03 08:22:09

Wykonawca

Sama nie dam rady Może Firma budownictwa drogowego PBD SA Kalisz?

Potrzeba

coraz więcej ludzi promuje zdrowie a w Kaliszu działa grupa rowerzystów, która chętnie poszerzy trasy. Taka zmiana jest na dobre dla nas wszystkich.

Opisz pomysł

zmiana organizacji ulicy Pokrzywnickiej i częstochowskiej. Zbudowanie chodnika na Pokrzywnickiej to zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Opisz zmiany

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.